top

2010-02-12 08:30:03

Zarządzenie Nr110/2005


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

2010-02-12 08:30:58

Zarządzenie Nr111/2005


w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej działającej przy Wójcie Gminy Inowrocław

2010-02-12 08:32:10

Zarządzenie Nr112/2005


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

2010-02-12 08:33:14

Zarządzenie Nr113/2005


w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2005 rok.

2010-02-12 08:34:02

Zarządzenie Nr114/2005


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia

2010-02-12 08:35:05

Zarządzenie Nr115/2005


w sprawie zmian do harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2005 rok.

2010-02-12 08:36:27

Zarządzenie Nr116/2005


w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 roku.

2010-02-12 08:37:57

Zarządzenie Nr117/2005 z dnia 05 kwietnia 2005 r.


w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie; - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, - ochrony i promocji zdrowia, - edukacyjnej opieki wychowawczej

2010-02-12 08:38:45

Zarządzenie Nr118/2005 18 kwietnia 2005 roku


w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu i powołania zespołu kontrolującego

2010-02-12 08:39:32

Zarządzenie Nr119/2005 z dnia 22 kwietnia 2005


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

2010-02-12 08:40:12

Zarządzenie Nr120/2005 22 kwietnia 2005 roku


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

2010-02-12 08:41:06

Zarządzenie Nr121/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 roku


w sprawie zmian do harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2005 rok.

2010-02-12 08:41:47

Zarządzenie Nr122/2005 z dnia 13 maja 2005 roku


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

2010-02-12 08:42:23

Zarządzenie Nr123/2005 z dnia 16 maja 2005 roku


w sprawie zmian do harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2005 rok

2010-02-12 08:43:05

Zarządzenie Nr124/2005 z dnia 19 maja 2005 r.


w sprawie powołania komisji stypendialnej dla uczniów zamieszkałych na stałe w Gminie Inowrocław

2010-02-12 08:44:17

Zarządzenie Nr125/2005 z dnia 23 maja 2005r.


zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Inowrocław Nr 98 / 2004 z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowrocławiu

2010-02-12 08:45:02

Zarządzenie Nr126/2005 z dnia 6 czerwca 2005r.


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

2010-02-12 08:46:03

Zarządzenie Nr127/2005 z dnia 9 czerwca 2005r.


Powołać komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze

2010-02-12 08:46:52

Zarządzenie Nr128/2005 z dnia 20 czerwca 2005r.


w sprawie powołania Zespołu .

2010-02-12 08:48:03

Zarządzenie Nr129/2005 z dnia 21 czerwca 2005r.


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

2010-02-12 08:49:13

Zarządzenie Nr130/2005 z dnia 22 czerwca 2005r.


w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP, Senatu PR oraz Prezydenta RP.

2010-02-12 08:50:20

Zarządzenie Nr131/2005 z dnia 22 czerwca 2005r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2010-02-12 08:51:02

Zarządzenie Nr132/2005 z dnia 23 czerwca 2005r.


w sprawie zmian do harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2005 rok.

2010-02-12 08:51:58

Zarządzenie Nr133/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku


w sprawie wdrożenia systemu stałych dyżurów w podległych jednostkach organizacyjnych

2010-02-12 08:53:13

Zarządzenie Nr134/2005 z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie powołania osób do pełnienia służby stałych dyżurów w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu

2010-02-12 08:53:59

Zarządzenie Nr135/2005 z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie przeprowadzenia konroli w Gminnym Zakładzie Komunalnymw Kruśliwcu z/s w Inowrocławiu.

2010-02-12 08:54:40

Zarządzenie Nr136/2005 z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie przeprowadzenia konroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

2010-02-12 08:55:20

ZARZĄDZENIE Nr 137/05 z 01.08.05


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

2010-02-12 08:56:03

Zarządzenie Nr138/2005 z dnia 11 sierpnia 2005r.


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-12 08:56:57

Zarządzenie Nr139/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 roku


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

2010-02-12 08:57:47

Zarządzenie Nr140/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 roku


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

2010-02-12 08:58:18

Zarządzenie Nr141/2005 z dnia 26 sierpnia 2005


w sprawie powołania zespołu

2010-02-12 08:58:58

Zarządzenie Nr142/2005 z dnia 26 sierpnia 2005


w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzanach.

2010-02-12 08:59:34

Zarządzenie Nr143/2005 z dnia 26 sierpnia 2005r


w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze.

2010-02-12 09:00:16

Zarządzenie Nr144/2005 z dnia 1 września 2005 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

2010-02-12 09:00:59

Zarządzenie Nr145/2005 z dnia 2 września 2005 roku


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

2010-02-12 09:01:54

Zarządzenie Nr146/2005 z dnia


w sprawie zmian do harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2005 rok.

2010-02-12 09:02:32

Zarządzenie Nr147/2005 z dnia 15 września 2005


w sprawie unieważnienia losowania członków do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Inowrocław.

2010-02-12 09:03:18

Zarządzenie Nr148/2005 z dnia 15 września 2005


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

2010-02-12 09:04:19

Zarządzenie Nr149/2005 z dnia 15 września 2005


w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu i powołania zespołu kontrolującego

2010-02-12 09:04:58

Zarządzenie nr 150/2005 z dnia 27 września 2005


zmieniające Zarządzenie Nr 148 /2005 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2005r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

2010-02-12 09:05:48

Zarządzenie Nr151/2005 z dnia 29 września 2005


w sprawie wprowadzenia „ Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”.

2010-02-12 09:07:04

Zarządzenie Nr152/2005 z dnia 30 września 2005


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

2010-02-12 09:07:45

Zarządzenie Nr153/2005 z dnia 30 września 2005


w sprawie wprowadzenia zmian do zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Inowrocław.

2010-02-12 09:08:28

Zarządzenie Nr154/2005 z dnia 7 października 2005


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

2010-02-12 09:10:02

Zarządzenie Nr155/2005 z dnia 7 października 2005


zwolnienia Pana Marka Karólewskiego ze stanowiska Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomicznego – Administracyjnego Szkół

2010-02-12 09:10:51

Zarządzenie Nr156/2005 z dnia 7 października 2005


powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów.

2010-02-12 09:11:38

Zarządzenie Nr157/2005 z dnia 7 października 2005


zmiany zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław nr 141/2005 z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Zespołu

2010-02-12 09:12:53

Zarządzenie Nr158/2005 z dnia 19 października 2005


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

2010-02-12 09:14:11

Zarządzenie Nr159/2005 z dnia 26 października 2005


w sprawie zatrudnienia Pana Krzysztofa Skuza na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół . Gminy Inowrocław.

2010-02-12 09:15:16

Zarządzenie Nr160/2005 z dnia 26 października 2005


w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej działającej przy Wójcie Gminy Inowrocław.

2010-02-12 09:16:01

Zarządzenie Nr161/2005 z dnia 26 października 2005


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu.

2010-02-12 09:16:56

Zarządzenie Nr162/2005 z dnia 27 października 2005 roku


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

2010-02-12 09:17:33

Zarządzenie Nr163/2005 z dnia 9 listopada 2005 roku


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

2010-02-12 09:18:47

Zarządzenie Nr164/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku


W sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu na 2006 rok.

2010-02-12 09:19:39

Zarządzenie Nr165/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku


w sprawie ustania stosunku pracy Zastępcy Wójta Pana Pałuckiego Heronima

2010-02-12 09:20:34

ZARZĄDZENIE Nr 166 z dnia 25 listopada 2005 roku


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

2010-02-12 09:21:20

Zarządzenie Nr167/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

2010-02-12 09:22:29

Zarządzenie Nr 168/2005 z dnia 6 grudnia 2005 roku


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu OC w Marcinkowie oraz w budynku Urzędu Gminy w Inowrocławiu

2010-02-12 09:23:35

Zarządzenie Nr169/2005 z dnia 6 grudnia 2005r.


w sprawie: powołania audytorów wewnętrznych

2010-02-12 09:24:51

Zarządzenie Nr170/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.


W sprawie zmiany zarządzenia Nr 103/2004 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli - emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez Gminę Inowrocław

2010-02-12 09:25:47

ZARZĄDZENIE Nr 171/05 z dnia 23 grudnia 2005 roku


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

2010-02-12 09:28:06

ZARZĄDZENIE Nr 172/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku


dni wolne od pracy w Urzędzie Gminy Inowrocław w 200 roku

2010-02-12 09:28:54

ZARZĄDZENIE Nr 173/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

box
dol foot
bip bip