top

drukuj

2010-02-12 08:54:40

Zarządzenie Nr136/2005 z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie przeprowadzenia konroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

w sprawie przeprowadzenia konroli w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Inowrocławiu.
Na podstawie art.28a,art.28b,art., 127 ust.2 i 3 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansowych publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15 póz. 148
z późn.zmianami) oraz § l Zarządzenia Nr 21/2003 Wójta Inowrocław z dnia
14 kwietnia 2003r w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad i trybu
planowania, prowadzenia kontroli oraz postępowania pokontrolnego podległych
jednostek organizacyjnych Gminy Inowrocław, zarządzam co następuje:
§1.
l .Przeprowadzić kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Inowrocławiu
2.Kontroli podlegać mają następujące obszary działania jednostki:
- zgodność wydatków z planem finansowym Ośrodka i harmonogramem
wydatków
- zgodność zatrudnienia z regulaminem organizacyjnym GOPS-u
3.Kontrolę przeprowadzić w okresie od l. VII. do 15.VII.2005r.
§ 2.Powołać zespół kontrolujący w składzie :
l .Sulinowska Aldona
2-Mechelewska Małgorzata
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1107

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip