top

drukuj

2010-02-12 09:05:48

Zarządzenie Nr151/2005 z dnia 29 września 2005


w sprawie wprowadzenia „ Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”.

Na podstawie art. 15a i art. 28 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm ) oraz art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadzić „ Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wyznaczyć skarbnika na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z w/w ustawy.
2. Wyznaczyć kierownika referatu ds. wspierania spójności z Unią Europejską, prowadzenia projektów inwestycyjnych i promocji na zastępcę koordynatora, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustalam wzór „ rejestru powiadomień” zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia. „ Rejestr powiadomień” prowadził będzie koordynator, o którym mowa w § 2 ust.1.
2. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 należy traktować jako zastrzeżone pod względem ich ochrony, zabezpieczenia oraz udostępnienia.

§ 4. Zobowiązać osoby, o których mowa w § 2 w szczególności do:

a) zorganizowania szkoleń pracowników w przedmiotowym zakresie,
b) sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w zarządzeniu i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jego treści.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1065

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip