top

2014-12-29 13:25:37

ogłoszenie


o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy indyków o trzy indyczarnie na terenie działek nr 9/7 i 9/9 w miejscowości Turlejewo, Gmina Inowrocław

2014-11-25 08:39:11

ogłoszenie


o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odzysku kabli na terenie działki nr 11/3 w miejscowości Kruszą Zamkowa, Gmina Inowrocław.

2014-11-14 11:24:30

obwieszczenie


obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku metoda odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „SIKOROWO III" w kat. Cl o powierzchni obszaru górniczego 17.78 ha obejmującego działki nr 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5. 296, 297/7, 297/8, 297/9, 297/10 w miejscowości Sikorowo, Gmina Inowrocław

2014-10-30 13:30:08

ogłoszenie


o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „LOJEWO VI" w kat. Ci o powierzchni obszaru górniczego 23,62 ha położonego w granicach działki nr 130/2 (część) w miejscowości Łojewo, Gmina Inowrocław.

2014-10-14 14:56:36

Informacja


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu podstawy betonowej o wymiarach 5 na 10 m i posadowieniu na niej przenośnych urządzeń do magazynowania i dozowania oleju napędowego o pojemności 2 x 5000 litrów, na działce nr 206/9, obręb Cieślin, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

2014-10-08 13:30:37

Informacja


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie instalacji linii do galwanizacji na terenie działki nr 24/19, obręb Latkowo, Gmina Inowrocław i o możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

2014-09-18 14:18:06

Informacja


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce nr 199/12, obręb Łojewo, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

2014-08-29 15:43:53

obwieszczenie


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy decyzją z dnia 18 sierpnia 2014r. nr SKO-4220/88/2014 utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Inowrocław z dnia 03 czerwca 2014r. znak: ZP.6220.5,2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 900 kW na działce nr ew. 322/2 w m. Jaksice, Gmina Inowrocław.

2014-08-12 11:54:17

Informacja


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce nr 88/1 obręb Łojewo, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

2014-07-31 12:27:17

Informacja


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 150516c Jacewo - Balin - etap II, Gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

2014-07-15 14:33:42

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 150516c Jacewo - Balin - etap II. Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie.

2014-06-09 09:40:30

Informacja


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Gnojno, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

2014-06-06 10:25:42

Informacja


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie drogi gminnej 1505I7c oraz 150519c Komaszyce - Jacewo - Turzany, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

2014-06-06 10:22:52

Informacja


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu studni głębinowej na działce nr 95 obręb Łojewo, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

2014-06-06 10:14:50

Informacja


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 900 kW na działce nr ew. 322/2 w m. Jaksice, Gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

box
dol foot
bip bip