top

2012-12-27 12:51:51

Uchwała NR XXIII/190/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013-2020

2012-12-27 12:51:20

Uchwała NR XXIII/189/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013

2012-12-27 12:51:00

Uchwała NR XXIII/188/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław

2012-12-27 12:50:03

Uchwała NR XXIII/187/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

2012-12-27 12:49:44

Uchwała NR XXIII/186/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2012-2020

2012-12-27 12:49:18

Uchwała NR XXIII/185/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012.

2012-12-27 12:46:21

Uchwała NR XXIII/184/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody głosowania

2012-12-27 12:46:02

Uchwała NR XXIII/183/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Inowrocław do Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”

2012-12-27 12:44:45

Uchwała NR XXIII/182/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

2012-12-27 12:44:12

Uchwała NR XXIII/181/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2012-12-27 12:43:26

Uchwała NR XXIII/180/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Pławin

2012-12-27 12:43:07

Uchwała NR XXIII/179/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2012-12-27 12:42:43

Uchwała NR XXIII/178/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław na 2013 rok

2012-12-27 12:42:25

Uchwała NR XXIII/177/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

2012-12-03 20:23:12

Uchwała NR XXII/176/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2012r


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012.

2012-12-03 20:21:12

Uchwała NR XXII/175/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2012r


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

2012-12-03 20:20:00

Uchwała NR XXII/174/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2012r


w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

2012-12-03 20:18:27

Uchwała NR XXII/173/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Popowice.

2012-12-03 20:16:20

Uchwała NR XXII/172/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Piotrkowice.

2012-12-03 20:10:49

Uchwała NR XXII/171/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2012r


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

2012-10-26 14:26:39

Uchwała NR XXI/170/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaksice

2012-10-26 14:05:41

Uchwała NR XXI/169/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra

2012-10-26 14:04:06

Uchwała NR XXI/168/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2012-2020

2012-10-26 14:02:06

Uchwała NR XXI/167/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012.

2012-10-26 14:00:21

Uchwała NR XXI/166/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław.

2012-10-26 13:58:52

Uchwała NR XXI/165/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

2012-10-26 13:55:29

Uchwała NR XXI/164/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

2012-10-26 13:53:38

Uchwała NR XXI/163/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2013 rok.

2012-10-26 13:43:48

Uchwała NR XXI/162/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

2012-10-26 13:38:58

Uchwała NR XXI/161/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2013 roku.

2012-10-26 13:36:49

Uchwała NR XXI/160/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Inowrocław działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2012-10-26 13:31:12

Uchwała NR XXI/159/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2012-10-26 13:29:52

Uchwała NR XXI/158/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.

2012-10-26 13:27:18

Uchwała NR XXI/157/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.

2012-10-26 13:24:35

Uchwała NR XXI/156/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Inowrocław

2012-10-26 13:21:43

Uchwała NR XXI/155/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania nieruchomości położonej miejscowości Krusza Podlotowa.

2012-10-26 13:15:17

Uchwała NR XXI/154/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania nieruchomości położonej miejscowości Olszewice.

2012-10-26 13:13:29

Uchwała NR XXI/153/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie podziału gminy Inowrocław na okręgi wyborcze

2012-10-26 13:09:13

Uchwała NR XXI/152/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiatani wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

2012-09-17 12:17:05

Uchwała NR XX/151/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r


w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Łojewie

2012-09-17 12:16:49

Uchwała NR XX/150/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Inowrocław umowy w sprawie podjęcia wspólnych działań związanych z udziałem w konkursie "Mały artysta na wsi i w mieście II" w ramach projektu POKL

2012-09-17 12:16:32

Uchwała NR XX/149/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012.

2012-09-17 12:16:15

Uchwała NR XX/148/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Inowrocław.

2012-09-17 12:16:02

Uchwała NR XX/147/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r


w sprawie ustanowienia ogólnodostępności boisk wielofunkcyjnych w m. Góra i Jaksice, budowanych w ramach projektu p.n. "Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Góra i Jaksice", zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 313,322,323 "odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2012-09-17 12:15:32

Uchwała NR XX/146/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Jacewo.

2012-09-17 12:15:11

Uchwała NR XX/145/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Balczewo.

2012-09-17 12:14:56

Uchwała NR XX/144/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Łojewo.

2012-09-17 12:11:33

Uchwała NR XX/143/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Łojewo.

2012-09-17 12:11:14

Uchwała NR XX/142/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Łojewo.

2012-09-17 12:10:58

Uchwała NR XX/141/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Cieślin.

2012-09-17 12:10:51

Uchwała NR XX/140/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Balczewo.

2012-07-02 11:56:16

Uchwała NR XIX/139/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 czerwca 2012r


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Inowrocław

2012-07-02 11:51:33

Uchwała NR XIX/138/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 czerwca 2012r


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012.

2012-07-02 11:48:44

Uchwała NR XIX/137/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 czerwca 2012r


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego no obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Łojewo, Góra, Łąkocin, Witowy, Karczyn Wieś i Bachorze Łęgi

2012-07-02 11:43:28

Uchwała NR XIX/136/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 czerwca 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Balczewo.

2012-07-02 11:41:46

Uchwała NR XIX/135/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 czerwca 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Balczewo.

2012-07-02 11:39:16

Uchwała NR XIX/134/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 czerwca 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pławin

2012-07-02 11:35:33

Uchwała NR XIX/133/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 czerwca 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Krusza Zamkowa.

2012-07-02 11:32:20

Uchwała NR XIX/132/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 czerwca 2012r


w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław"

2012-07-02 11:24:27

Uchwała NR XIX/131/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 czerwca 2012r


w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Górze

2012-06-04 10:13:14

Uchwała NR XVIII/130/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2012r


w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Inowrocław absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

2012-06-04 10:03:53

Uchwała NR XVIII/129/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2012r


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

2012-06-04 10:03:38

Uchwała NR XVIII/128/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2012r


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek

2012-06-04 09:48:01

Uchwała NR XVIII/127/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2012r


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012.

2012-05-16 15:09:11

Uchwała NR XVII/126/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 maja 2012r


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Gnojno.

2012-04-26 15:20:48

Uchwała NR XVI/125/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 kwietnia 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

2012-04-26 15:18:25

Uchwała NR XVI/124/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 kwietnia 2012r


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012.

2012-04-26 15:15:13

Uchwała NR XVI/123/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 kwietnia 2012r


zmieniająca uchwałę Rady Gminy Inowrocław Nr XIII/102/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad finansowania projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Inowrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

2012-04-26 15:09:40

Uchwała NR XVI/122/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 kwietnia 2012r


w sprawie przekazania środka trwałego w postaci sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wszystkimi urządzeniami i obiektami niezbędnymi do ich funkcjonowania

2012-04-04 14:07:00

Uchwała NR XV/121/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Sławęcinek i Gnojno

2012-04-04 14:06:45

Uchwała NR XV/120/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Łojewo, Łąkocin, Witowy, Karczyn Wieś i Bachorze Łęgi

2012-04-04 14:06:27

Uchwała NR XV/119/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Łojewo

2012-04-04 14:06:11

Uchwała NR XV/118/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław"

2012-04-04 14:05:54

Uchwała NR XV/117/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2013 roku

2012-04-04 14:05:37

Uchwała NR XV/116/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


w sprawie powołania doraźnej Komisji statutowej

2012-04-04 14:04:41

Uchwała NR XV/115/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

2012-04-04 14:04:23

Uchwała NR XV/114/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Inowrocław

2012-04-04 14:03:59

Uchwała NR XV/113/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pławinie

2012-04-04 14:03:41

Uchwła NR XV/112/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Przybyszewskiego w Łojewie

2012-04-04 14:03:09

Uchwała NR XV/111/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


w sprawie przejąca majątku po byłym Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy

2012-04-04 14:02:44

Uchwała NR XV/110/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012.

2012-04-04 14:02:13

Uchwała NR XV/109/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


w sprawie powołania Skarbnika Gminy Inowrocław.

2012-04-04 14:01:46

Uchwała NR XV/108/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Inowrocław

2012-02-24 10:45:42

Uchwała NR XIV/107/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012r


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012.

2012-02-24 10:45:07

Uchwała NR XIV/106/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012r


w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

2012-02-24 10:42:47

Uchwała NR XIV/105/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012r


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

2012-02-24 10:37:10

Uchwała NR XIV/104/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012r


w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Inowrocław na lata 2012-2032"

2012-02-06 15:40:33

Uchwała NR XIII/103/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Inowrocław

2012-02-06 15:39:06

Uchwała NR XIII/102/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r


w sprawie określenia zasad finansowania projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Inowrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

2012-02-06 15:34:35

Uchwała NR XIII/101/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r


w sprawie wyznaczenia podmiotu odpowiedzialnego do realizacji zadań Gminy Inowrocław w zakresie wsparcia rodziny

2012-02-06 15:28:36

Uchwała NR XIII/100/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Inowrocław

2012-02-06 15:26:02

Uchwała NR XIII/99/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r


w sprawie ustalenia opłat związanych z korzystaniem ze środków komunikacji gminnej

2012-02-06 15:21:25

Uchwała NR XIII/98/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2012r.

2012-02-06 15:16:16

Uchwała NR XIII/97/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r


w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pławinie

2012-02-06 15:14:13

Uchwała NR XIII/96/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r


w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Przybyszewskiego w Łojewie

box
dol foot
bip bip