top

2012-01-18 13:25:04

Uchwała NR XII/95/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2011r


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Inowrocław na 2012 rok.

2012-01-18 13:16:59

Uchwała NR XII/94/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2011r


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław na 2012 rok.

2012-01-18 13:15:51

Uchwała NR XII/93/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2011r


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

2012-01-18 13:10:57

Uchwała NR XII/90/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2011r


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2011.

2012-01-18 13:08:13

Uchwała NR XII/89/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2011r


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2011-2020

2012-01-18 13:06:06

Uchwała NR XII/88/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2011r


w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011r.

2012-01-18 13:02:42

Uchwała NR XII/87/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2011r


w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

2012-01-12 09:24:04

Uchwała NR XII/86/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2011r


w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Latkowo

2012-01-12 09:03:51

Uchwała NR XII/85/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2011r


w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Inowrocław a Gminą Inowrocław w sprawie współpracy w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej

2011-11-04 13:07:39

Uchwała NR XI/84/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2011.

2011-11-04 13:03:22

Uchwała NR XI/83/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

2011-11-04 13:03:08

Uchwała NR XI/82/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r


w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 czerwca 2010r. Nr XLVI/260/2010 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

2011-11-04 12:05:25

Uchwała NR XI/81/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r


w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości na 2012 rok.

2011-11-04 12:04:42

Uchwała NR XI/80/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

2011-11-04 12:04:28

Uchwała NR XI/79/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2012 roku.

2011-11-04 12:04:13

Uchwała NR XI/78/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r


zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Gnojno

2011-11-04 12:04:01

Uchwała NR XI/77/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

2011-11-04 12:03:46

Uchwała NR XI/76/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r


w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2012-2015

2011-11-04 12:03:20

Uchwała NR XI/75/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r


w sprawie wybory ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencje 2012-2015

2011-11-04 12:03:09

Uchwała NR XI/74/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r


w sprawie wyboru ławników do Wydziały Pracy Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2012-2015

2011-10-18 10:20:34

Uchwała NR X/73/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 września 2011r


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2011.

2011-10-18 10:17:25

Uchwała NR X/72/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 września 2011r.


W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

2011-09-22 14:57:45

Uchwała NR IX/71/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016

2011-09-22 14:57:32

Uchwała NR IX/70/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r.


w sprawie Statutu Gmminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

2011-09-22 14:57:18

Uchwała NR IX/69/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r.


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą Nr XXIII/147/96 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego z dnia 19 lutego 1997 r. Nr 3, poz. 13) dla części obszaru położonego w miejscowości Karczyn Wieś, oznaczonego symbolem 9.12 RLz

2011-09-22 14:57:05

Uchwała NR IX/68/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r.


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą Nr XXIII/147/96 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego z dnia 19 lutego 1997 r. Nr 3, poz. 13) dla części obszaru położonego w miejscowości Balczewo, oznaczonego symbolem 11.48 RLz

2011-09-22 14:56:39

Uchwała NR IX/67/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r.


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą Nr XXIII/147/96 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego z dnia 19 lutego 1997 r. Nr 3, poz. 13) dla części obszaru położonego w miejscowości Słońsko, oznaczonego symbolem 16.18 RLz

2011-09-22 14:56:22

Uchwała NR IX/66/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Inowrocław w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Jaksice

2011-09-22 14:56:08

Uchwała NR IX/65/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sławęcinek

2011-09-22 14:55:55

Uchwała NR IX/64/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości połozonej w miejscowości Słońsko

2011-09-22 14:55:36

Uchwała NR IX/63/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r.


w sprawie przystąpienia Gminy Inowrocław do projektu pn. "Przeciwdzałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Inowrocław"

2011-07-06 09:46:16

Uchwała NR VIII/62/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2011.

2011-07-06 09:43:28

Uchwała NR VIII/61/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Inowrocław

2011-07-06 09:39:37

Uchwała NR VIII/60/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

2011-07-06 09:34:29

Uchwała NR VIII/59/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016

2011-07-06 09:28:02

Uchwała NR VIII/58/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

2011-07-06 09:20:44

Uchwała NR VIII/57/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

2011-07-06 09:20:10

Uchwała NR VIII/56/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w miejscowości Jacewo

2011-07-06 09:17:35

Uchwała NR VIII/55/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Sikorowo i Miechowice

2011-07-06 08:56:06

Uchwała NR VIII/54/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Żalinowo, Batkowo i Krusza Podlotowa

2011-07-06 08:46:20

Uchwała NR VIII/53/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Łojewo

2011-07-06 08:43:18

Uchwała NR VIII/52/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

2011-07-06 08:35:47

Uchwała NR VIII/51/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie nadania imienia Szkoły Podstawowej w Tupadłach

2011-06-06 13:14:35

Uchwała NR VII/50/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Inowrocław absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010rok.

2011-06-06 13:13:01

Uchwała NR VII/49/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego za 2010rok.

2011-06-06 13:11:37

Uchwała NR VII/48/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.

2011-06-06 13:09:54

Uchwała NR VII/47/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2011r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2011.

2011-06-06 13:08:26

Uchwała NR VII/46/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie wystąpienia z Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin.

2011-06-06 13:07:14

Uchwała NR VII/45/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

2011-06-06 13:05:25

Uchwała NR VII/44/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości położonej w miejscowości Radłówek.

2011-06-06 13:02:47

Uchwała NR VII/43/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchopmości położonej w miejscowości Jacewo.

2011-06-06 13:00:54

Uchwała NR VII/42/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Marcinkowo.

2011-06-06 12:58:54

Uchwała NR VII/41/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie przejęcia opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

2011-06-06 12:56:53

Uchwała NR VII/40/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

2011-03-30 13:30:00

Uchwała NR VI/39/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r.


w sprawie przekazania Miastu Inowrocław zadania publicznego zarządzania drogą gminną.

2011-03-30 13:28:09

Uchwała NR VI/38/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2011.

2011-03-30 13:24:49

Uchwała NR VI/37/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r.


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2011-2020

2011-03-30 13:23:12

Uchwała NR VI/36/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy fuduszu sołeckiego w 2012 roku

2011-03-30 13:20:49

Uchwała NR VI/35/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r.


w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław ze specjalengo funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2011-03-30 13:17:58

Uchwała NR VI/34/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r.


w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe o godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

2011-03-30 13:10:54

Uchwała NR VI/33/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Inowrocław.

2011-03-30 13:02:50

Uchwała NR VI/32/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r.


w sprawie przyjęcia raportu z realizacji programu pn."Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Inowrocław.

2011-03-30 12:59:00

Uchwała NR VI/31/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r.


w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

2011-03-30 12:56:05

Uchwała NR VI/30/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości położonej w miejscowości Pławin.

2011-03-30 12:54:30

Uchwała NR VI/29/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kruśliwiec.

2011-03-30 12:52:30

Uchwała NR VI/28/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sójkowo i w miejscowości Strzemkowo.

2011-03-30 12:47:19

Uchwała NR VI/27/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Balczewo.

2011-03-04 14:43:51

Uchwała NR V/26/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 marca 2011r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Inowrocław przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy

2011-02-03 10:01:09

Uchwała NR IV/25/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2011.

2011-02-03 09:53:54

Uchwała NR IV/24/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Inoworcław na lata 2011-2020

2011-02-03 09:43:13

Uchwała NR IV/23/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w cześci miejscowości Słońsko

2011-02-03 09:42:20

Uchwała NR IV/22/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowaści Jacewo

2011-02-03 09:31:09

Uchwała NR IV/21/2011Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011r.


w sprawie określenia warunków i trybu finasowania rozwoju sportu przez Gminę Inowrocław

2011-02-03 09:25:37

Uchwała NR IV/20/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Inowrocław do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli oraz udzielenia pełnomocnictwa do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

2011-02-03 09:18:20

Uchwała NR IV/19/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011r.


w sprawie zaopiniowania projektu Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przekształcenia Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, polegającego na likwidacji Apteki Ogólnodostęnej "NOVA"

2011-02-03 09:16:31

Uchwała NR IV/18/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Balczewo.

box
dol foot
bip bip