top

2015-01-07 14:26:16

Zarządzenie 9/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014 - 2020.

2015-01-05 09:24:52

Zarządzenie 8/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2015-01-02 14:36:31

Zarządzenie 7/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

2014-12-31 11:37:28

Zarządzenie 6/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 grudnia 2014


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu.

2014-12-19 11:02:11

Zarządzenie 5/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 grudnia 2014


w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Inowrocław, Kodeksu etyki audytora wewnętrznego, stanowiących podstawę do funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Inowrocław oraz gminnych jednostkach organizacyjnych

2014-12-19 10:56:00

Zarządzenie 4/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia „Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego" przeprowadzanego w Urzędzie Gminy Inowrocławia

2014-12-19 10:51:37

Zarządzenie 3/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 grudnia 2014


w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Inowrocław

2014-12-19 10:47:36

Zarządzenie 2/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 grudnia 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-12-03 15:15:21

Zarządzenie 1/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław rok 2014.

2014-12-03 14:55:30

Zarządzenie 427/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 listopada 2014


w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2014-12-03 14:55:21

Zarządzenie 426/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 listopada 2014


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania stanowiącego własność Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przekazanego w użyczenie Urzędowi Gminy w Inowrocławiu.

2014-12-03 14:55:11

Zarządzenie 425/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 listopada 2014


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Inowrocław.

2014-11-28 13:47:57

Zarządzenie 424/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 listopada 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-11-28 13:46:16

Zarządzenie 423/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 listopada 2014


w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2014-11-14 10:54:42

Zarządzenie 422/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 listopada 2014


w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu gminy Inowrocław na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.

2014-11-14 10:53:06

Zarządzenie 421/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2014


w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2014-10-31 10:10:07

Zarządzenie 420/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2014


w sprawie ustanowienia operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Inowrocław, Rady Powiatu Inowrocławskiego i Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz bezpośrednim wyborze Wójta Gminy Inowrocław zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-10-31 10:07:36

Zarządzenie 419/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2014


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za III kwartał 2014 r.

2014-10-31 10:06:29

Zarządzenie 418/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2014


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2014-10-31 10:05:49

Zarządzenie 417/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014 .

2014-10-23 15:09:25

Zarządzenie 416/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 października 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-10-20 10:50:49

Zarządzenie 415/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 października 2014


w sprawie uchylenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu .

2014-10-07 11:25:00

Zarządzenie 414/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 października 2014


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-10-06 13:34:55

Zarządzenie 413/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 października 2014


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia statutów sołectw Czyste, Gnojno, Góra, Kłopot, Komaszyce, Latkowo, Łąkocin, Piotrkowice, Pławin, Radłówek, Sikorowo, Trzaski.

2014-10-06 13:33:40

Zarządzenie 412/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 września 2014


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014 - 2020.

2014-10-06 13:33:27

Zarządzenie 411/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 września 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-09-29 15:33:33

Zarządzenie 410/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2014


w sprawie powołania Komisji do przyjęcia i przekazania środków trwałych oraz wyposażenia Jednostki OSP w Jacewie.

2014-09-29 15:30:40

Zarządzenie 409/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 września 2014


w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-09-23 15:00:29

Zarządzenie 408/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 września 2014


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Inowrocław w zamian za święto przypadające w sobotę 1 listopada 2014 r.

2014-09-23 14:57:51

Zarządzenie 407/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 września 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław rok 2014.

2014-09-10 14:57:04

Zarządzenie 406/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 września 2014


w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2014/2015

2014-09-05 15:12:03

Zarządzenie 405/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 września 2014


w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Krusza Duchowna Krusza Zamkowa

2014-09-01 15:03:07

Zarządzenie 404/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 września 2014


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

2014-09-01 15:02:30

Zarządzenie 403/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 sierpnia 2014


w sprawie powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-09-01 15:02:15

Zarządzenie 402/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 sierpnia 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-08-27 21:59:11

Zarządzenie 401/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 sierpnia 2014


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Inowrocław w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-08-27 21:56:25

Zarządzenie 400/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 sierpnia 2014


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 1 półrocze 2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania plami finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury.

2014-08-22 22:29:16

Zarządzenie 399/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 sierpnia 2014


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2014-08-22 22:24:11

Zarządzenie 398/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 sierpnia 2014


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2014-08-22 22:20:56

Zarządzenie 397/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 sierpnia 2014


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2014-08-22 22:12:38

Zarządzenie 396/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 sierpnia 2014


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2014-08-20 09:49:07

Zarządzenie 395/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 sierpnia 2014


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

2014-08-20 09:48:36

Zarządzenie 394/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 sierpnia 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014 .

2014-08-12 09:39:28

Zarządzenie 393/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 sierpnia 2014


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2015 rok.

2014-08-07 11:07:09

Zarządzenie 392/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 sierpnia 2014


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Inowrocław w sprawie zmiany statutów sołectw Cieślin, Marcinkowo, Olszewice, Orłowo, Sławęcinek, Słońsko, Tupadły

2014-08-06 10:42:58

Zarządzenie 391/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 sierpnia 2014


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2014-08-06 10:41:12

Zarządzenie 390/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 sierpnia 2014


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2014-08-06 10:37:01

Zarządzenie 389/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 sierpnia 2014


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2014-08-06 10:34:06

Zarządzenie 388/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 sierpnia 2014


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2014-08-06 10:29:04

Zarządzenie 387/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 lipca 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-08-06 10:27:37

Zarządzenie 386/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 lipca 2014


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za II kwartał 2014 r.

2014-07-18 11:34:32

Zarządzenie 385/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 lipca 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-07-04 12:44:30

Zarządzenie 384/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 lipca 2014


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław

2014-07-04 12:35:49

Zarządzenie 383/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2014


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2020.

2014-07-04 09:51:56

Zarządzenie 382/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-06-30 07:59:24

Zarządzenie 381/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014


w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2014-06-26 09:46:19

Zarządzenie 380/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 czerwca 2014


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w lokalu mieszkalnym nr 3 znajdującego się w budynku mienia komunalnego nr 17 położonego w miejscowości Latkowo

2014-06-18 11:45:00

Zarządzenie 379/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 czerwca 2014


w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

2014-06-18 11:36:23

Zarządzenie 378/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 czerwca 2014


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 5/2014 na stanowisko podinspektora ds. obsługi archiwum w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2014-06-18 11:30:52

Zarządzenie 377/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 czerwca 2014


w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawi im. Orła Białego w Turzanach

2014-06-18 11:27:42

Zarządzenie 376/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 czerwca 2014


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-06-11 13:45:11

Zarządzenie 375/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2014


zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw do pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu silnikowego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Inowrocław

2014-06-11 13:42:07

Zarządzenie 374/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2014


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2014-06-04 14:05:48

Zarządzenie 373/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 maja 2014


w sprawie informacji za rok 2013 obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.)

2014-05-27 15:12:24

Zarządzenie 372/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 maja 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-05-12 15:00:43

Zarządzenie 371/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014


w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żalinowie

2014-05-12 14:59:40

Zarządzenie 370/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław

2014-05-12 14:58:23

Zarządzenie 369/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014


w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Sławęcinku powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Inowrocław wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-05-12 14:55:53

Zarządzenie 368/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 9 maja 2014


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Sławęcinku powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Inowrocław wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-05-09 08:47:59

Zarządzenie 367/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 maja 2014


w sprawie ustanowienia operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

2014-05-05 15:10:27

Zarządzenie 366/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 maja 2014


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-04-25 11:48:40

Zarządzenie 365/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 kwietnia 2014


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław

2014-04-25 11:48:02

Zarządzenie 364/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 kwietnia 2014


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za I kwartał 2014 r.

2014-04-25 11:46:45

Zarządzenie 363/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 kwietnia 2014


w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Inowrocław za 2013 rok.

2014-04-25 11:43:10

Zarządzenie 362/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 kwietnia 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-04-25 11:41:33

Zarządzenie 361/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 kwietnia 2014


w sprawie ustalenia warunków i wysokości dofinansowania do materiału zadrzewieniowego

2014-04-18 13:00:51

Zarządzenie 360/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 kwietnia 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-04-10 13:01:36

Zarządzenie 359/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 9 kwietnia 2014


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-04-08 15:37:07

Zarządzenie 358/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2014


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego.

2014-04-08 10:47:58

Zarządzenie 357/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2014


w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do glosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-04-04 12:50:21

Zarządzenie 356/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 kwietnia 2014


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 4/2014 na stanowisko Kierownika Referatu Promocji i Kultury w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2014-04-04 12:47:35

Zarządzenie 355/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 kwietnia 2014


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2014 na stanowisko podinspektora ds. promocji w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2014-04-04 12:46:16

Zarządzenie 354/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 kwietnia 2014


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2014 na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami Urzędzie Gminy Inowrocław.

2014-04-04 12:43:10

Zarządzenie 353/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 kwietnia 2014


w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-04-04 12:41:28

Zarządzenie 352/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2014


sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

2014-03-31 14:13:27

Zarządzenie 351/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2014


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Inowrocław

2014-03-31 14:11:58

Zarządzenie 350/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2014


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-03-27 13:35:25

Zarządzenie 349/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2014


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

2014-03-27 13:33:19

Zarządzenie 348/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2014


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku

2014-03-27 13:27:01

Zarządzenie 347/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2014


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2014-03-27 13:25:35

Zarządzenie 346/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2014


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2014-03-27 13:24:13

Zarządzenie 345/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2014


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2014-03-27 13:21:39

Zarządzenie 344/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2014


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2014-03-27 13:20:23

Zarządzenie 343/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 marca 2014


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.

2014-03-27 13:20:12

Zarządzenie 342/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 marca 2014


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz ze sprawozdaniem z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 rok .

2014-03-21 10:03:49

Zarządzenie 341/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2014


w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Inowrocław w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

2014-03-21 09:56:14

Zarządzenie 340/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 marca 2014


w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 132/2009 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy Inowrocław.

2014-03-21 09:39:22

Zarządzenie 339/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 marca 2014


zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców' kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Inowrocław

2014-03-21 09:35:07

Zarządzenie 338/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 marca 2014


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Inowrocław

2014-03-18 08:33:28

Zarządzenie 337/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 marca 2014


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Inowrocław w sprawie zmiany statutów sołectw Miechowice i Piotrkowice

2014-03-12 11:33:29

Zarządzenie 336/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 marca 2014


w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Jaksice

2014-03-11 10:54:32

Zarządzenie 335/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2014


w sprawie powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-03-10 12:47:44

Zarządzenie 334/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2014


w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Inowrocław za 2013 rok.

2014-03-10 12:44:35

Zarządzenie 333/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 marca 2014


w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

2014-03-10 12:27:37

Zarządzenie 332/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 marca 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-03-03 09:40:35

Zarządzenie 331/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 lutego 2014


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2014-03-03 09:38:33

Zarządzenie 330/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 lutego 2014


w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Inowrocław w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-02-27 14:22:40

Zarządzenie 329/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 lutego 2014


w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko

2014-02-27 14:21:20

Zarządzenie 328/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2014


zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkól w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2013/2014

2014-02-27 12:23:29

Zarządzenie 327/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2014


w sprawie określenia formy składania sprawozdań budżetowych.

2014-02-25 14:07:00

Zarządzenie 326/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2014


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-02-17 15:15:08

Zarządzenie 325/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2014 na stanowisko podinspektora ds. płac i ubezpieczeń w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2014-02-17 15:13:51

Zarządzenie 324/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Inowrocław w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014 r.

2014-02-13 11:36:26

Zarządzenie 323/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

2014-02-13 11:35:01

Zarządzenie 322/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku

2014-02-13 11:33:19

Zarządzenie 321/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2014-02-13 11:32:30

Zarządzenie 320/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2014-02-13 11:30:39

Zarządzenie 319/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2014-02-13 11:25:36

Zarządzenie 318/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2014-02-13 08:28:22

Zarządzenie 317/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2014


zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu świetlic wiejskich w gminie Inowrocław"

2014-02-12 14:27:33

Zarządzenie 316/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2014 roku

2014-02-12 14:25:54

Zarządzenie 315/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2014


w sprawie norm zużycia paliw do pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu silnikowego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Inowrocław

2014-02-06 14:27:21

Zarządzenie 314/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 stycznia 2014


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za IV kwartał 2013 r.

2014-01-29 12:07:52

Zarządzenie 313/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 stycznia 2014


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń i powierzchni w budynkach szkól, stanowiących mienie komunalne Gminy Inowrocław

2014-01-28 11:33:00

Zarządzenie 312/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-01-21 15:28:02

Zarządzenie 311/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2014


w sprawie ustalenia na 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

2014-01-20 11:57:41

Zarządzenie 310/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 stycznia 2014


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na rok 2014.

2014-01-15 22:03:21

Zarządzenie 309/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 stycznia 2014


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Inowrocław w sprawie zmiany statutów Sołectw

2014-01-14 13:53:18

Zarządzenie 308/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 stycznia 2014


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2014 roku

2014-01-14 13:51:41

Zarządzenie 307/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 stycznia 2014


w sprawie określenia wzoru umowy o dotację na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2014 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania

2014-01-14 13:42:34

Zarządzenie 306/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 stycznia 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2014 roku

2014-01-14 13:12:17

Zarządzenie 305/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 stycznia 2014


w sprawie zatrudnienia Pani Magdaleny Dąbrowskiej na stanowisku Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.

2014-01-14 13:12:10

Zarządzenie 304/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 stycznia 2014


w sprawie określenia stawek za udostępnienie pomieszczeń świetlic wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiących własność Gminy Inowrocław

box
dol foot
bip bip