top

2010-02-08 15:30:40

UCHWAŁA NR XVIII/105/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-08 15:30:13

UCHWAŁA NR XVIII/104/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Inowrocław

2010-02-08 15:29:43

UCHWAŁA NR XVIII/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa2.

2010-02-08 15:28:27

UCHWAŁA NR XVIII/102/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku


zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na 2007 rok.

2010-02-08 15:28:03

UCHWAŁA NR XVIII/101/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Łojewo

2010-02-08 15:27:38

UCHWAŁA NR XVII/100/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na 2007 rok.

2010-02-08 15:26:29

UCHWAŁA NR XVII/99/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie zmiany przepisów prawa

2010-02-08 15:25:26

UCHWAŁA NR XVII/98/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

2010-02-08 15:24:58

UCHWAŁA NR XVII/97/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/169/2004 Rady Gminy w Inowrocławu z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004r. nr 64 poz 1161.

2010-02-08 15:24:14

UCHWAŁA NR XVII/96/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/168/2004 Rady Gminy w Inowrocławu z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów na Składowisku Odpadów Komunalnych w Karczynie i tymczasowym punkcie składowania odpadów (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004r. nr 64 poz 1160.)

2010-02-08 15:23:30

UCHWAŁA NR XVII/95/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław

2010-02-08 15:22:52

UCHWAŁA NR XVII/94/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2010-02-08 15:22:12

UCHWAŁA NR XVII/93/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie szczególnych zasad i trybu umorzenia, odroczenia spłaty lub razkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosują się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa

2010-02-08 15:18:26

UCHWAŁA NR XVII/92/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2008 rok.

2010-02-08 15:17:02

UCHWAŁA NR XVII/91/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

2010-02-08 15:16:32

UCHWAŁA NR XVII/90/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie obniżki ceny skupu żyta dla wymiaru rolnego w 2008 roku

2010-02-08 15:15:09

UCHWAŁA NR XVII/89/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportu na 2008 rok.

2010-02-08 15:14:38

UCHWAŁA NR XVII/88/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie: wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Inowrocław nie będących nauczycielami

2010-02-08 15:14:08

UCHWAŁA NR XVII/87/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Inowrocław

2010-02-08 15:13:43

UCHWAŁA NR XVII/86/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sławęcinek

2010-02-08 15:13:05

UCHWAŁA NR XVII/85/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Marcinkowo.

2010-02-08 15:12:22

UCHWAŁA NR XVI/84/2007 z dnia 26 października 2007 roku


w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom

2010-02-08 15:11:43

UCHWAŁA NR XVI/83/2007 z dnia 26 października 2007 roku


w sprawie ustalenia diet dla radnych

2010-02-08 15:11:13

UCHWAŁA NR XVI/82/2007 z dnia 26 października 2007 roku


zmieniająca uchwałę Nr XI/ 63/ 2007 r. z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław oraz określenia ich składów osobowych i zakresu działania

2010-02-08 15:09:20

UCHWAŁA NR XVI/81/2007 z dnia 26 października 2007 roku


w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2010-02-08 15:08:42

UCHWAŁA NR XVI/80/2007 z dnia 26 października 2007 roku


zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na 2007 rok.

2010-02-08 15:08:09

UCHWAŁA NR XVI/79/2007 z dnia 26 października 2007 roku


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2008-2011

2010-02-08 15:07:25

UCHWAŁA NR XVI/78/2007 z dnia 26 października 2007 roku


w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008-2011

2010-02-08 15:06:17

UCHWAŁA NR XV/77/2007 z dnia 28 września 2007 roku


w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Tupadły

2010-02-08 15:05:49

UCHWAŁA NR XV/76/2007 z dnia 28 września 2007 roku


w sprawie wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

2010-02-08 15:04:27

UCHWAŁA NR XV/75/2007 z dnia 28 września 2007 roku


w sprawie przekazania środka trwałego - oczyszczalni przyzagrodowej typu korzeniowego w Żalinowie, kompaktora do ugniatania odpadów, stacji meteo.

2010-02-08 15:03:34

UCHWAŁA NR XV/74/2007 z dnia 28 września 2007 roku


zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na 2007 rok.

2010-02-08 15:02:44

UCHWAŁA NR XIV/73/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 roku


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Jacewo.

2010-02-08 15:00:51

UCHWAŁA NR XIV/72/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 roku


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającej na likwidacji niektórych komórek działalnosci podstawowej.

2010-02-08 15:00:17

UCHWAŁA NR XIV/71/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 roku


zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na 2007 rok.

2010-02-08 14:58:57

UCHWAŁA NR XIII/70/2007 z dnia 27 lipca 2007 roku


zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na 2007 rok.

2010-02-08 14:58:26

UCHWAŁA NR XIII/69/2007 z dnia 27 lipca 2007 roku


w sprawi zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości: Balczewo, Cieślin, Czyste, Gnojno, Kłopot, Komaszyce, Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa, Łąkocin, Łojewo, Sławęcinek.

2010-02-08 14:57:16

UCHWAŁA NR XII/68/2007 z dnia 18 lipca 2007 roku


w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

2010-02-08 14:55:43

UCHWAŁA NR XII/67/2007 z dnia 18 lipca 2007 roku


w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław na rok 2008

2010-02-08 14:54:13

UCHWAŁA NR XII/66/2007 z dnia 18 lipca 2007 roku


zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na 2007 rok.

2010-02-08 14:53:32

UCHWAŁA NR XI/65/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku


w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2010-02-08 14:52:53

UCHWAŁA NR XI/64/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku


w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Inowrocław

2010-02-08 14:52:12

UCHWAŁA NR XI/63/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku


w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław oraz określenia ich składów osobowych i zakresu działania

2010-02-08 14:50:34

UCHWAŁA NR XI/62/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku


zmieniająca uchwałę Nr I/4/2006r. Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej

2010-02-08 14:49:51

UCHWAŁA NR XI/61/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku


w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Inowrocław"

2010-02-08 14:48:55

UCHWAŁA NR XI/60/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku


zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na 2007 rok.

2010-02-08 14:44:55

UCHWAŁA NR X/ 59/2007 z dnia 24 maja 2007 rok


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Łojewo

2010-02-08 14:44:02

UCHWAŁA NR X/ 58/2007 z dnia 24 maja 2007 rok


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpodami dla Gminy Inowrocław

2010-02-08 14:42:40

UCHWAŁA NR X/ 57/2007 z dnia 24 maja 2007 rok


w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Tupadły

2010-02-08 14:42:13

UCHWAŁA NR X/ 56/2007 z dnia 24 maja 2007 rok


zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na 2007 rok.

2010-02-08 14:41:39

UCHWAŁA NR IX/ 55/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 rok


w sprawie powołania składów osobowych Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy Inowrocław

2010-02-08 14:41:00

UCHWAŁA NR IX/ 54/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 rok


zmieniająca uchwałę Nr I/7/2006r. z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław oraz określenia ich składów osobowych i zakresu działania

2010-02-08 14:40:32

UCHWAŁA NR IX/ 53/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 rok


w sprawie odwołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy Inowrocław.

2010-02-08 14:40:01

UCHWAŁA NR IX/ 52/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 rok


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spychacza gąsienicowego oraz autobusu stanowiących wyposażenie Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedziba w Kruśliwcu.

2010-02-08 14:39:19

UCHWAŁA NR IX/ 51/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 rok


zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 11 grudnia 2000r. Nr XXI/273/200r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości we wsi Czyste.

2010-02-08 14:38:44

UCHWAŁA NR IX/ 50/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 rok


zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na 2007 rok.

2010-02-08 14:37:49

UCHWAŁA NR IX/ 49/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 rok


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Inowrocław za 2006 rok.

2010-02-08 14:37:18

UCHWAŁA NR VIII/ 48/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 rok


w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Inowrocław na 2008 r. na realizację projektu pn. „Program szczepień 12 – latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” w I i II kwartale jego rzeczowej realizacji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

2010-02-08 14:36:35

UCHWAŁA NR VIII/ 47/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 rok


w sprawie przystąpienia Gminy Inowrocław jako partnera do projektu pn. „Program szczepień 12 – latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” planowanego do realizacji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

2010-02-08 14:36:04

UCHWAŁA NR VII/ 46/2007 z dnia 28 marca 2007 rok


w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

2010-02-08 14:35:25

UCHWAŁA NR VII/ 45/2007 z dnia 28 marca 2007 rok


w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

2010-02-08 14:34:58

UCHWAŁA NR VII/ 44/2007 z dnia 28 marca 2007 rok


w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Inowrocław z Fundacją Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”.

2010-02-08 14:34:24

UCHWAŁA NR VII/ 43/2007 z dnia 28 marca 2007 rok


zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na 2007 rok.

2010-02-08 14:33:49

UCHWAŁA NR VI/ 42/2007 z dnia 28 lutego 2007 rok


w sprawie zmiany uchwały regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków ich obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacenia nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław w 2007roku.

2010-02-08 14:33:12

UCHWAŁA NR VI/ 41/2007 z dnia 28 lutego 2007 rok


Nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Łojewo

2010-02-08 14:32:45

UCHWAŁA NR VI/ 40/2007 z dnia 28 lutego 2007 rok


Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Orłowo

2010-02-08 14:32:18

UCHWAŁA NR VI/ 39/2007 z dnia 28 lutego 2007 rok


w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław”

2010-02-08 14:31:48

UCHWAŁA NR VI/ 38/2007 z dnia 28 lutego 2007 rok


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.

2010-02-08 14:31:26

UCHWAŁA NR VI/ 37/2007 z dnia 28 lutego 2007 rok


powołania zastępcy kierownika USC

2010-02-08 14:29:14

UCHWAŁA NR VI/ 36/2007 z dnia 28 lutego 2007 rok


powołania Skarbnik Gminy

2010-02-08 14:27:56

UCHWAŁA NR V/ 35/2007 z dnia 31 stycznia 2007 rok


w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

2010-02-08 14:27:22

UCHWAŁA NR V/ 34/2007 z dnia 31 stycznia 2007 rok


zmieniająca uchwałę Nr LXXII/333/2006 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego lokalizacji budowy obwodnicy dla miasta Inowrocławia

2010-02-08 14:26:50

UCHWAŁA NR V/ 33 /2007 z dnia 31 stycznia 2007 rok


w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego realizacji inwestycji przemysłowego chowu trzody chlewnej w Gminie Inowrocław

2010-02-08 14:25:53

UCHWAŁA NR V/ 32 /2007 z dnia 31 stycznia 2007 rok


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.

2010-02-08 14:25:20

UCHWAŁA NR V/ 31 /2007 z dnia 31 stycznia 2007 rok


uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.

2010-02-08 14:24:51

UCHWAŁA NR V/ 30 /2007 z dnia 31 stycznia 2007 rok


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków ich obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacenia nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław w 2007roku.

2010-02-08 14:24:16

UCHWAŁA NR V/ 29 /2007 z dnia 31 stycznia 2007 rok


uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 10/2007 z dnia 07.03.06r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków ich obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacenia nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław w 2006roku.

2010-02-08 14:23:52

UCHWAŁA NR V/ 28 /2007 z dnia 31 stycznia 2007 rok


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Łojewo

2010-02-08 14:23:25

UCHWAŁA NR V/ 27 /2007 z dnia 31 stycznia 2007 rok


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Cieślin

2010-02-08 14:22:59

UCHWAŁA NR V/ 26 /2007 z dnia 31 stycznia 2007 rok


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Batkowo

2010-02-08 14:22:29

UCHWAŁA NR V/ 25 /2007 z dnia 31 stycznia 2007 rok


w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Inowrocław w Zgromadzeniu Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin

2010-02-08 09:43:17

UCHWAŁA NR V/ 24 /2007 z dnia 31 stycznia 2007 rok


w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław

2010-02-08 09:41:58

UCHWAŁA NR V/ 23 /2007 z dnia 31 stycznia 2007 rok


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej

2010-02-08 09:40:41

UCHWAŁA NR V/ 22 /2007 z dnia 31 stycznia 2007 rok


w sprawie uchwalenie planu pracy Rady Gminy Inowrocław na rok 2007

box
dol foot
bip bip