top

2014-12-30 11:04:48

Uchwała NR III/13/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 - 2020

2014-12-30 10:59:34

Uchwała NR III/12/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r.


w sprawie uchwaleniu budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2014-12-30 10:51:21

Uchwała NR III/11/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014 - 2020

2014-12-30 10:49:17

Uchwała NR III/10/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-12-30 10:46:55

Uchwała NR III/9/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.

2014-12-30 10:45:22

Uchwała NR III/8/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r.


w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław.

2014-12-07 14:35:20

Uchwała NR II/7/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 grudnia 2014 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Inowrocław

2014-12-07 14:32:00

Uchwała NR II/6/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 grudnia 2014 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

2014-12-07 14:29:26

Uchwała NR II/5/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

2014-12-07 14:26:32

Uchwała NR II/4/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 grudnia 2014 r.


w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Inowrocław oraz określenia szczegółowego zakresu ich działalności.

2014-12-07 14:23:37

Uchwała NR II/3/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław.

2014-12-07 14:21:30

Uchwała NR I/2/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2014 r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Inowrocław.

2014-12-07 14:09:57

Uchwała NR I/1/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2014 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław.

2014-11-20 09:22:45

Uchwała NR XXXIX/419/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzaski.

2014-11-20 09:21:29

Uchwała NR XXXIX/418/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sikorowo.

2014-11-20 09:20:01

Uchwała NR XXXIX/417/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radłówek.

2014-11-20 09:18:18

Uchwała NR XXXIX/416/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pławin.

2014-11-20 09:16:48

Uchwała NR XXXIX/415/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piotrkowice.

2014-11-20 09:14:52

Uchwała NR XXXIX/414/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąkocin.

2014-11-20 09:12:53

Uchwała NR XXXIX/413/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latkowo.

2014-11-20 09:10:53

Uchwała NR XXXIX/412/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Komaszyce.

2014-11-20 09:08:33

Uchwała NR XXXIX/411/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kłopot.

2014-11-20 09:05:50

Uchwała NR XXXIX/410/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Góra.

2014-11-20 09:04:34

Uchwała NR XXXIX/409/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gnojno.

2014-11-20 09:00:21

Uchwała NR XXXIX/408/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czyste.

2014-11-20 08:58:38

Uchwała NR XXXIX/407/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Inowrocław prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Kruszą Zamkowa.

2014-11-20 08:56:55

Uchwała NR XXXIX/406/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Komaszyce

2014-11-20 08:54:24

Uchwała NR XXXIX/405/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Slawęcinek i Gnojno

2014-11-20 08:50:48

Uchwała NR XXXIX/404/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Sporządzenie dla gminy Inowrocław planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno - promocyjnych" i przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr2/POIiŚ/ 9.3/ 2013)

2014-11-20 08:47:55

Uchwała NR XXXIX/403/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.

2014-11-20 08:46:14

Uchwała NR XXXIX/402/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2015r.

2014-11-20 08:37:01

Uchwała NR XXXIX/401/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015r.

2014-11-20 08:35:49

Uchwała NR XXXIX/400/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2015r. na obszarze Gminy Inowrocław,

2014-11-20 08:32:23

Uchwała NR XXXIX/399/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gnojno.

2014-11-20 08:29:13

Uchwała NR XXXIX/398/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

2014-11-20 08:24:18

Uchwała NR XXXIX/397/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

2014-11-20 08:24:00

Uchwała NR XXXIX/396/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014 - 2020

2014-11-20 08:22:12

Uchwała NR XXXIX/395/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-11-20 08:19:55

Uchwała NR XXXIX/394/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionej skargi na Wójta Gminy Inowrocław dotyczącej przyłącza wodociągowego.

2014-09-20 14:34:52

Uchwała NR XXXVIII/393/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tupadły.

2014-09-20 14:33:36

Uchwała NR XXXVIII/392/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słońsko.

2014-09-20 14:32:25

Uchwała NR XXXVIII/391/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sławęcinek.

2014-09-20 14:31:33

Uchwała NR XXXVIII/390/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Orłowo.

2014-09-20 14:26:48

Uchwała NR XXXVIII/389/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Olszewice.

2014-09-20 14:24:06

Uchwała NR XXXVIII/388/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marcinkowo.

2014-09-20 14:23:03

Uchwała NR XXXVIII/387/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieślin.

2014-09-20 14:20:54

Uchwała NR XXXVIII/386/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Zasłużony dla Gminy Inowrocław" Julianowi Pater.

2014-09-20 14:19:41

Uchwała NR XXXVIII/385/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Inowrocław" Krzysztofowi Pater.

2014-09-20 14:17:17

Uchwała NR XXXVIII/384/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Inowrocław" Panu Augustynowi Koronie.

2014-09-20 14:13:51

Uchwała NR XXXVIII/383/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Inowrocław" Panu Henrykowi Malewiczowi.

2014-09-20 14:12:32

Uchwała NR XXXVIII/382/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Inowrocław" Panu Jerzemu Chachajowi.

2014-09-20 14:10:48

Uchwała NR XXXVIII/381/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sławęcinek

2014-09-20 14:06:58

Uchwała NR XXXVIII/380/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej miejscowości Jaksice.

2014-09-20 13:58:48

Uchwała NR XXXVIII/379/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Cieślin

2014-09-20 13:56:15

Uchwała NR XXXVIII/378/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Jacewo w rejonie drogi powiatowej relacji Jacewo- Ośniszczewko i drogi gminnej relacji Latkowo-Dalkowo

2014-09-20 13:42:15

Uchwała NR XXXVIII/377/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Sikorowo

2014-09-20 13:40:10

Uchwała NR XXXVIII/376/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie ustanowienia ogólnodostępności przyrodniczej ścieżki edukacyjnej w m. Tupadły, budowanej w ramach projektu „Budowa przyrodniczych ścieżek edukacyjnych w miejscowościach Tupadły i Jaksice", zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 "Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2014-09-20 13:36:54

Uchwała NR XXXVIII/375/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie przekazania środka trwałego w postaci sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wszystkimi urządzeniami i obiektami niezbędnymi do ich funkcjonowania.

2014-09-20 13:35:27

Uchwała NR XXXVIII/374/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Inowrocław

2014-09-20 13:32:36

Uchwała NR XXXVIII/373/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-09-20 13:30:20

Uchwała NR XXXVIII/372/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Inowrocław.

2014-07-01 19:02:15

Uchwała NR XXXVII/371/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Inowrocław absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

2014-07-01 18:37:01

Uchwała NR XXXVII/370/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

2014-07-01 18:36:31

Uchwała NR XXXVII/369/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek

2014-07-01 18:35:59

Uchwała NR XXXVII/368/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Inowrocław i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

2014-07-01 18:35:40

Uchwała NR XXXVII/367/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014 - 2020

2014-07-01 18:35:09

Uchwała NR XXXVII/366/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław rok 2014.

2014-07-01 18:34:50

Uchwała NR XXXVII/365/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2014-07-01 18:34:32

Uchwała NR XXXVII/364/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

2014-07-01 15:23:22

Uchwała NR XXXVII/363/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2014 rok.

2014-07-01 15:23:01

Uchwała NR XXXVII/362/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Inowrocław" oraz „Zasłużony dla Gminy Inowrocław".

2014-07-01 15:22:23

Uchwała NR XXXVII/361/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego niepieniężnego do projektu "Moda na wiedzę"- w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2014-07-01 14:44:05

Uchwała NR XXXVII/360/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Inowrocław.

2014-07-01 14:39:05

Uchwała NR XXXVII/359/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawce przejęcia opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

2014-07-01 14:18:01

Uchwała NR XXXVII/358/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

2014-07-01 14:12:23

Uchwała NR XXXVII/357/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Jaksiczki.

2014-07-01 14:10:41

Uchwała NR XXXVII/356/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko

2014-07-01 14:05:09

Uchwała NR XXXVII/355/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Marcinkowo.

2014-07-01 13:58:31

Uchwała NR XXXVII/354/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Inowrocławskiego.

2014-07-01 13:55:07

Uchwała NR XXXVII/353/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krusza Duchowna Krusza Zamkowa.

2014-07-01 13:52:42

Uchwała NR XXXVII/352/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piotrkowice.

2014-07-01 13:49:19

Uchwała NR XXXVII/351/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miechowice.

2014-06-04 14:20:26

Uchwała NR XXXVI/350/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2014 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2014-06-04 14:08:58

Uchwała NR XXXVI/349/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2014 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

2014-05-19 09:42:57

Uchwała NR XXXV/348/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzaski.

2014-05-19 09:41:50

Uchwała NR XXXV/347/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słońsko.

2014-05-19 09:40:40

Uchwała NR XXXV/346/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sławęcinek.

2014-05-19 09:39:26

Uchwała NR XXXV/345/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sikorowo.

2014-05-19 09:37:28

Uchwała NR XXXV/344/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pławin.

2014-05-19 09:36:06

Uchwała NR XXXV/343/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Orłowo.

2014-05-19 09:34:51

Uchwała NR XXXV/342/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąkocin.

2014-05-19 09:33:31

Uchwała NR XXXV/341/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kruszą Duchowna, Kruszą Zamkowa.

2014-05-19 09:32:14

Uchwała NR XXXV/340/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Komaszyce.

2014-05-19 09:30:17

Uchwała NR XXXV/339/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kłopot.

2014-05-19 09:29:07

Uchwała NR XXXV/338/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jaksice.

2014-05-19 09:27:31

Uchwała NR XXXV/337/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jacewo.

2014-05-19 09:26:36

Uchwała NR XXXV/336/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Parafią Ewangelicko — Augsburską w Bydgoszczy w postępowaniu regulacyjnym przed Komisją Regulacyjną

2014-05-19 09:25:09

Uchwała NR XXXV/335/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Inowrocław porozumienia rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno -Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.

2014-05-19 09:22:21

Uchwała NR XXXV/334/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław rok 2014.

2014-05-19 09:21:41

Uchwała NR XXXV/333/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Inowrocław prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Tupadły.

2014-05-19 09:20:16

Uchwała NR XXXV/332/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Łojewo.

2014-05-19 09:18:40

Uchwała NR XXXV/331/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.

2014-05-19 09:15:00

Uchwała NR XXXV/330/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w spranie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Inowrocław i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: "Powierzchniowe utrwalanie odcinka drogi nr 25MC Liszkowo-Jaksice".

2014-05-19 09:02:46

Uchwała NR XXXV/329/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

2014-05-19 09:02:09

Uchwała NR XXXV/328/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Inowrocław" lub „Zasłużony dla Gminy Inowrocław".

2014-05-19 08:55:37

Uchwała NR XXXV/327/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedziba w Kruśliwcu.

2014-04-05 21:55:20

Uchwała NR XXXIV/326/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Inowrocław

2014-04-05 21:54:25

Uchwała NR XXXIV/325/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żalinowo.

2014-04-05 21:53:22

Uchwała NR XXXIV/324/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tupadły.

2014-04-05 21:52:20

Uchwała NR XXXIV/323/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radłówek.

2014-04-05 21:51:23

Uchwała NR XXXIV/322/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Olszewice.

2014-04-05 21:49:07

Uchwała NR XXXIV/321/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marcinkowo.

2014-04-05 21:47:52

Uchwała NR XXXIV/320/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latkowo.

2014-04-05 21:47:14

Uchwała NR XXXIV/319/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Góra.

2014-04-05 21:46:16

Uchwała NR XXXIV/318/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gnojno.

2014-04-05 21:45:00

Uchwała NR XXXIV/317/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czyste.

2014-04-05 21:39:29

Uchwała NR XXXIV/316/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieślin.

2014-04-04 15:14:48

Uchwała NR XXXIV/315/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Batkowo.

2014-04-04 15:10:32

Uchwała NR XXXIV/314/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Inowrocław i Miasto Inowrocław Porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Inowrocławia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

2014-04-04 15:06:52

Uchwała NR XXXIV/313/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej miejscowości Jacewo.

2014-04-04 15:03:18

Uchwała NR XXXIV/312/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko.

2014-04-04 14:57:00

Uchwała NR XXXIV/311/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko.

2014-04-04 14:54:46

Uchwała NR XXXIV/310/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko

2014-04-04 14:49:02

Uchwała NR XXXIV/309/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowrocław na lata 2010 - 2015"

2014-04-04 14:46:32

Uchwała NR XXXIV/308/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław oraz warunków i sposobu ich przyznawania

2014-04-04 14:39:14

Uchwała NR XXXIV/307/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław

2014-04-04 14:31:26

Uchwała NR XXXIV/306/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

2014-04-04 14:30:03

Uchwała NR XXXIV/305/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

2014-04-04 14:27:38

Uchwała NR XXXIV/304/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Inowrocław oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

2014-04-04 14:23:48

Uchwała NR XXXIV/303/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław

2014-04-04 14:21:44

Uchwała NR XXXIV/302/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Inowrocław na 2015 rok.

2014-04-04 14:07:10

Uchwała NR XXXIV/301/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014 - 2020

2014-04-04 14:04:48

Uchwała NR XXXIV/300/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2014-02-21 14:35:44

Uchwała NR XXXIII/299/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Inowrocław oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

2014-02-21 14:32:38

Uchwała NR XXXIII/298/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Inowrocław do projektu „Moda na wiedzę" w ramach Poddzia łania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2014-02-21 14:30:32

Uchwała NR XXXIII/297/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.

2014-02-21 14:24:45

Uchwała NR XXXIII/296/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

2014-02-21 14:23:18

Uchwała NR XXXIII/295/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz stawki takiej opłaty.

2014-02-21 14:22:12

Uchwała NR XXXIII/294/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

2014-02-21 14:20:37

Uchwała NR XXXIII/293/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.

2014-02-21 14:19:05

Uchwała NR XXXIII/292/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

2014-02-21 14:17:26

Uchwała NR XXXIII/291/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław"

2014-02-21 14:16:11

Uchwała NR XXXIII/290/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Inowrocław na lata 2012-2032".

2014-02-21 14:04:54

Uchwała NR XXXIII/289/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

box
dol foot
bip bip