top

drukuj

2010-02-12 09:10:02

Zarządzenie Nr155/2005 z dnia 7 października 2005


zwolnienia Pana Marka Karólewskiego ze stanowiska Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomicznego – Administracyjnego Szkół

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz § 5 ust. 1 Statutu Gminnego Zespołu Ekonomicznego-Administracyjnego Szkół Gminy Inowrocław stanowiącego zał. Nr 1 do uchwały
Nr XVII/114/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 27 listopada 2003r.
W sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, (ze zmianą dokonaną uchwałą Nr XXVII/220/04 Rady Gminy
w Inowrocławiu z dnia 9 grudnia 2004r.) zarządzam, co następuje :


§ 1 Z dniem 30 września 2005r. zwalniam Pana Marka Karólewskiego ze
stanowiska Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w związku z dokonanym przez niego
rozwiązaniem stosunku pracy w trybie ustawowym – 3 miesięcznym.


§ 2 Do dnia 20 października 2005r. Pan Marek Karólewski winien przekazać
agendy stanowiska Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół protokołem zdawczo – odbiorczym osobie
pełniącej obowiązki Kierownika GZEAS.


§ 3 Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:10
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1105

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip