top

drukuj

2010-02-12 09:07:45

Zarządzenie Nr153/2005 z dnia 30 września 2005


w sprawie wprowadzenia zmian do zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Inowrocław.

Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 128, poz. 1069) zarządza się, co następuje:


§ 1.
Wprowadza się zmiany do zakładowego planu kont stanowiącego załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 54/02 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 maja 2002 roku:
1. Dla budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dla jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2


§ 2.
Paragraf 3 „ Zakładowego Planu Kont Urzędu Gminy Inowrocław”
otrzymuje brzmienie:
Ponoszone koszty ( wydatki) ujmowane są tylko na koncie 400 „ koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, a analityka kosztów i dochodów prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 209, poz. 2132).§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:07
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1040

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip