top

drukuj

2010-02-12 09:15:16

Zarządzenie Nr160/2005 z dnia 26 października 2005


w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej działającej przy Wójcie Gminy Inowrocław.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 i art. 31 ustawy o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z Uchwałą Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 17 grudnia 2001r. Nr XXXI/357/2001 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław /Dz.Urz. z 2002r. Nr 60, poz. 1129/ i Uchwała Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 11 września 2003r. Nr XV/96/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław /Dz. Urz. z 2003r. nr 157, poz. 2091/

zarządzam, co następuje:

§ 1
W celu zapewnienia prawidłowości w przedmiocie zawierania umów najmu na czas nieoznaczony i najmu lokali socjalnych oraz poddaniu tych spraw kontroli społecznej powołuję Komisję Mieszkaniową w składzie:
- Pan Andrzej Piasecki – jako Przewodniczący,
- Radca prawny – jako Zastępca Przewodniczącego,
- Pani Grażyna Szwydowska – Sekretarz,
- Pani Agnieszka Dolatowska – Członek,
- Pani Ewa Królak – Członek

§ 2
Tryb działania Komisji określa Regulamin Pracy Komisji Mieszkaniowej /załącznik nr 1 do zarządzenia/

§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 111/2005 z dnia 19 stycznia 2005r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Regulamin Pracy
Komisji Mieszkaniowej
działającej przy Wójcie Gminy
Inowrocław

§ 1
Komisja działająca przy Wójcie Gminy Inowrocław zwana dalej Komisją Mieszkaniową działa na posiedzeniach.
Posiedzenia winny odbywać się wg potrzeb.
§ 2
Posiedzenie organizuje i zwołuje Przewodniczący Komisji.
§ 3
O posiedzeniach Komisji powiadamia się członków, najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia, a w przypadkach nagłych o zasadnym znaczeniu istnieje możliwość zwołania Komisji na telefon.
§ 4
Komisja władna jest podejmować decyzje i postanowienia przy obecności co najmniej połowy składu organu.
§ 5
W posiedzeniach Komisji mogą brać udział: Przewodniczący Rady Gminy i jego zastępcy, Sekretarz Urzędu Gminy, Skarbnik Gminy lub inna osoba zaproszona przez Komisję, bez prawa głosowania.
§ 6
Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół będący zapisem jego przebiegu i podejmowanych rozstrzygnięć.
§ 7
Do zadań Komisji Mieszkaniowej należy w szczególności:
a) uczestniczenie w oględzinach pomieszczeń zajętych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokali.
b) wydawania opinii w sprawach o przydział lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Inowrocław i przedkładania jej Wójtowi Gminy.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1185

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip