top

drukuj

2010-02-12 08:30:58

Zarządzenie Nr111/2005


w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej działającej przy Wójcie Gminy Inowrocław

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej działającej przy Wójcie Gminy Inowrocław
Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 iart. 31 ustawy o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / w związku z Uchwałą Rady Gminy w Inowrocławiu z
dnia 17 grudnia 2001r. Nr XXXI/357/2001 w sprawie zasad wynajmowaniam lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław /Dz.Urz. z 2002r. Nr 60, póz. 1129/ i Uchwała
Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 11 września 2003r. Nr XV/96/2003 zmieniająca uchwałę w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Inowrocław / Dz.Urz. z 2003 nr 157, póz. 2091 /
zarządzam, co następuje :
§1
W celu zapewnienia prawidłowości w przedmiocie zawierania umów najmu na czas
nieoznaczony i najmu lokali socjalnych oraz poddaniu tych spraw kontroli społecznej
powołuję Komisję Mieszkaniową w składzie :
- Inspektor d/s remontów budynków mienia komunalnego Gminy - jako Przewodniczący
- Radca prawny - jako Zastępca Przewodniczącego
- Inspektor d/s gospodarki gruntami i lokami - jako Członek
- Pracownik / Pracownicy GOPS właściwy terytorialnie dla rozpatrzenia najmu danego lokalu
- jako członek / członkowie
§2
Tryb działania Komisji określa Regulamin Pracy Komisji Mieszkaniowej / załącznik nr l do
zarządzenia /
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 54/2004 z dnia 25 lutego 2004r.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisnia

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1113

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip