top

drukuj

2010-02-12 09:10:51

Zarządzenie Nr156/2005 z dnia 7 października 2005


powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów.

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ),
oraz art.19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 ,poz.177 z późń.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie :
1.Lewandowski Leszek - Przewodniczący
2.Kowalska Ewa - Z-ca Przewodniczącego
3.Piasecki Andrzej - Sekretarz
4.Radca Prawny - Członek
5.Kościelny Daniel - Członek
6.Kremska Agnieszka - Członek

2.Przy przeprowadzaniu czynności przetargowych wymagany jest udział co
najmniej 3 członków Komisji w tym radcy prawnego i przewodniczącego.

§ 2. Komisja wykonuje swoje czynności zgodnie z Regulaminem Komisji
Przetargowej zatwierdzonym przez Wójta Gminy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Nr 99/2004 z dnia 9 listopada 2004r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:10
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1062

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip