top

2017-05-11 13:20:32

Obwieszczenie


zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy decyzją z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn.: SKO-4220/30/2017 uchyliło w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Inowrocław z dnia 01 lutego 2017 r. znak: RGP.III.6220.22.2015/16/17 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Słońsko" na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 195/3 w miejscowości Słońsko, gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie.

2017-05-09 15:38:31

Zawiadomienie o wezwaniu do uzupełnienia raportu


Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zwanej dalej: „K.p.a.", art. 74 ust. 2, art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 353- ze zm.) zwanej dalej: „uouioś" Transpol Lider Sp.zo.o., sp. k. z siedzibą w Sikorowic 70, 88-101 Inowrocław została wezwana przez Wójta Gminy Inowrocław do uzupełnienia raportu o wymagane informacje oraz załączniki dołączane do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej- piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego Tupadły- Przedbojewice II- z terenu działki nr 211/8 i części działki nr 211/3 w miejscowości Tupadły, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie. Tutejszy organ pragnie poinformować, iż wnioskodawca- Transpol Lider Sp.zo.o., sp. k. z siedzibą w Sikorowie 70, 88-101 Inowrocław została wezwana do uzupełnienia raportu, celem spełnienia wymogów dot. raportu o oddziaływaniu na środowisko.

2017-05-09 15:37:31

Zawiadomienie — obwieszczenie


zawiadamiam, że w dniu 08.05.2017r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Inowrocław, znak: DŚ.6220.22.2017 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Inowrocław I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 37/15 i 115 położonych w miejscowości Baleczewo, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie".

2017-05-04 15:09:20

Zawiadomienie


zawiadamiam, że w dniu 28.04.2017 r. wydane zostało postanowienie Wójta Gminy Inowrocław znak: DŚ.6220.21.2017 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej składającej sic z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/8 położonej w miejscowości Kruszą Zamkowa, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie".

2017-04-29 11:47:37

Ogłoszenie


2017-04-18 15:33:13

Ogłoszenie


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej- piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Tupadły- Przedbojewice w kat. C] o powierzchni obszaru górniczego 17,54 ha położonego w granicach działek nr 208/7, 208/8, 208/9, 209/1, 209/2, 209/3, 211/3, 211/2, 210/2 w miejscowości Tupadly, gmina Inowrocław oraz 1/4, ł/5, 1/6 w miejscowości "Przedbojewice, gmina Kruszwica, po w. Inowrocławski, woj. kujawsko- pomorskie.

2017-04-12 15:05:56

Zawiadomienia


zawiadamiam, że na wniosek Moruga Sp.zo.o. z siedź, w Warszawie, przez upoważnionego do działania w imieniu spółki Pana Marcina Bagińskiego; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Inowrocław I" o mocy do 1 MW na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 37/15 i 115' położonych w miejscowości Balczewo, gmina Inowrocław. Informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie organu przy ul. Królowej Jadwigi 43, pokój nr 15. w godz. 7.30 - 15.30. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. ł i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnego uzgodnienia.

2017-04-07 09:48:30

Zawiadomienie


zawiadamiam, że na wniosek Pana Piotra Olejnika zam. w Kruszwicy, reprezentowanego przez Pana Waldemara Trzeckiego; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/8 położonej w miejscowości Kruszą Zamkowa, gmina Inowrocław. Informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie organu przy ul. Królowej Jadwigi 43. pokój nr 15, w godz. 7.30- 15.30.

2017-04-04 15:02:23

OBWIESZCZENIE


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na skupowaniu i przeładunku metali kolorowych na terenie działki nr 328/6 w miejscowości Sikorowo, gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, pokój 15, w godzinach 7.30 - 15.30.

2017-04-04 14:48:33

Ogłoszenie


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie infrastruktury technicznej do dwóch otworów eksploatacyjnych w KS i PMRiP Góra- G-43 i G-44 zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 2/39 i 2/40 obręb geodezyjny Góra, gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2017-04-03 09:51:49

Informacja


informuję o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej- piasku metoda odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża kruszywa naturalnego „SIKOROWO II" w kat. Ci o powierzchni obszaru górniczego ok. 20 ha obejmującego części przylegających do siebie działek o numerach ewidencyjnych 83, 84/3, 84/4 położonych w miejscowości Sikorowo, gmina Inowrocław.

2017-03-24 12:11:30

Zawiadomienia


PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Janusza Chełstowskiego - Prezes Zarządu oraz Pani Katarzyny Chomicz - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych - VASCO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 62, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji materiału PDS-3 do rekultywacji terenów zdegradowanych. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/2 i 3/2 (Gmina Miasto Inowrocław) oraz na działce o numerze ewidencyjnym: 171/12 (Gmina Inowrocław). Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ze złożonym wnioskiem wraz z załącznikami można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Sienkiewicza 1,1 piętro p.20 (w godz. 7.30-15.30).

2017-03-24 12:08:53

Zawiadomienia


Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), uprzejmie informuję, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji materiału PDS-3 do rekultywacji terenów zdegradowanych (inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/2 i 3/2 (Gmina Miasto Inowrocław) oraz na działce o numerze ewidencyjnym: 171/12 (Gmina Inowrocław)), nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 k.p.a. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest konieczność uzyskania opinii dla przedmiotowej inwestycji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, co znacząco przedłuża postępowanie administracyjne. Do kolejnego etapu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie przejdziemy po uzyskaniu opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (organ wezwał Wnioskodawcę do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pismem z dnia 15 marca 2017 r. (data wpływu: 17.03.2017 r.), znak: WOO.4240.133.2017.JOI).

2017-03-24 12:06:16

Ogłoszenie


Na podstawie art. 89 i 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn, „Budowa ocynkowni ogniowe] na terenie zakładu Inter Metal Sp. z o.o. przy ul Marcinkowskiego 150 w Inowrocławiu".

2017-03-21 14:33:11

OBWIESZCZENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie: - art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz, 23 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, zawiadamia strony postępowania; art. 38 i 85 ust. 3 uouioś, zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 17 marca 2017 r., na wniosek z dnia 15 marca 2016 rM znak: CMF/PP/7825/2016, Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spotka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Konstancin - Jeziorna, w imieniu której występuje Pełnomocnik - Pan Przemysław Puchta - ELTEL Networks Energetyka S.A. z siedzibą w Guikowie, została wydana decyzja nr 9/2017, znak; WOO.4202.L20I6.ADS.38, o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu realizacyjnego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec".

2017-03-21 14:30:43

OBWIESZCZENIE


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kłopot w kierunku miejscowości Latko wo, gmina Inowrocław na terenie działek: - Kłopot, gmina Inowrocław działki: 16/1, 18/1, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 21/1, 22/2, 13/2, 24/1, 24/3, 26/2, 26/4, 26/16, 27/1, 28/3, 28/5, 29/1, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/6, 32/7, 33/10, 33/12, 33/15, 33/16, 34/1, 35, 37/2, 37/4, 37/6, 37/8, 37/9, 37/10, 37/11, 38/3, 38/4, 38/7, 39, 40/6, 42/4, 42/5, 43/2, 44/3, 44/7, 44/10, 45/7, 46/9,47/3, 48/3, 49/31, 51/1, 51/2, 52/3, 52/4, 53/3: 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/13, 53/14, 53/15, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/24, 53/25, 54/3, 54/5, 54/7, 57/6, 57/7, 57/8, 58/4, 58/5, 58/7, 59/1, 60/1, 61/2, 62/3, 63, 64/5, 65/7, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 66/5, 67/3, 68/1, 68/5, 68/6, 69/1, 71/1, 73, 74, 95/2/96/1, 96/2, 99/3, 99/7, 99/9, 99/10, 99/13, 99/15, 99/16, 99/17, 99/18, 99/19, 99/20, 99/21, 99/22, 99/24, 99/25, 99/28, 99/29, 99/30, 99/31, 99/32, 99/33, 99/34, 99/35, 99/36, 99/37, 99/38, 100/3, 102, 33/8, 52/2, 53/16, 54/4, 97, 99/2, 99/23: - Latkowo, gmina Inowrocław działki: 46/4, 47, 48/1, 51/18, 150/3, 151/2; - miasto Inowrocław działka: 1 obręb ewidencyjny Inowrocław. i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2017-03-21 14:28:09

OBWIESZCZENIE


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej Sławęcinek-Cieślin, gmina Inowrocław na terenie działek: - 63, 61, 60 obręb Cieślin; - 38, 60/2. 61/2. 67/2. 68/2, 73/3, 122/2, 123/2, 124/2, 151, 152, 153/4, 154/1, 154/2. 155/1, 213, 217, 225, 226 obręb Sławęcinek i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2017-03-21 14:26:35

OBWIESZCZENIE


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gnojno w kierunku miejscowości Orłowo, gmina Inowrocław na terenie działek: - Kłopot, gmina Inowrocław działki: 1273, 13/5, 13/6, 13/8, 14/3, 15/2. 16/1, 16/3, 17/2,39; - Gnojno, gmina Inowrocław działki: 20/2, 50/1, 50/2, 51/1, 52/1: - Orłowo, gmina Inowrocław działki: 124, 130/5, 130/6, 206, 204/1, 204/12, 204/15, 204/16, 204/17, 204/18, 204/24, 204/41. 204/43, 204/45. 80, 97/3, 97/5, 97/7. 100/3, 100/5. 100/6, 102/2. 102/9, 107/1, 107/4, 108/1, 109/2. 114, 117/3, 118, 121/9. 121/10, 204/11, 204/19. 204/23, 204/26. 204/29, 204/47, 204/49. 204/64, 204/70, 204/71, 35. 36/1, 38, 41/5, 41/6, 42, 47, 56/1, 56/5, 57, 66/1, 68, 69/2, 70, 75/2, 75/18, 75/19, 75/20, 75/24, 75/27. 75/29/ 75/32, 75/33, 75/35, 75/39, 75/40, 80, 91, 92/3, 92/7, 92/8, 92/10, 92/21, 92/22, 93, 94/3, 94/8, 95/3. 95/5, 98/1. 98/2, 98/4. 98/7. 99/3, 99/5. 99/6, 101/7, 101/11, 101/13, 101/14, 102/2, 103/1, 103/3, 103/4, 104/8, 105, 113, 118. 119/2, 119/7, 119/8. 120/1, 120/4, 120/5, 120/7, 120/8, 121/13, 121/14, 122/8, 123, 137/1, 138/10, 140/2, 141, 142/1, 142/2, 146. 148/1. 208, 209. 43/1, 43/3, 43/4. 43/5, 43/6, 43/7,44/2, 44/4, 45/4, 52/5, 52/7, 52/9, 53/2, 54, 55, 59/2, 60, 61/1, 62, 65, 66/4, 66/7, 66/8, 66/9, 66/10, 72, 74/1, 115/2, 116, 122/5, 123, 133/3, 134/2, 136/2. 137/2. 137/4, 137/5, 143/1, 143/2, 145, 156, 157. 158. 159, 161, 162. 165. 166, 167, 168, 169, 171, 184/1, 185, 190. 192. 193. 194/1. 195. 197/1, 198. 199/1, 200, 201, 41/5. 41/6, 44/1, 58/1, 61/3. 75/38, 92/22, 99/4, 101/9, 121/11, 137/12. 170, 186, 187, 189,211; i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2017-03-15 11:12:03

OBWIESZCZENIE


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Komaszyce w kierunku m. Balczewo, gmina Inowrocław na terenie działek: -Komaszyce działki: 6/21, 6/5, 10/3, 11/27, 6/6, 10/3, 11/15, 11/16, 11/11, 7/3, 7/5, 11/6, 11/41, 8/1, 11/4, 12/53, 9/6, 9/8, 12/6; 12/8, 137, 12/23, 12/55, 12/56, 9/10, 9/9, 9/8, 9/18, 9/7, 9/12, 9/13, 9/14, 9/16, 9/21, 9/22, 9/23, 9/27, 9/31, 9/32, 13/1, 12/9, 12/8, 12/15, 12/47, 12/16, 12/19, 12/20, 12/21, 12/22, 12/23, 12/44, 12/31, 12/43, 12/47, 12/35, 12/29, 12/30, 13/31, 12/50, 12/38, 12/43/12/55, 13/15, 14/6, 14/7, 16, 19, 20/1, 22/5, 23/1, 23/2, 26/1, 27, 45, 47/2, 47/8, 47/9, 52, 53/3, 53/9, 53/10, 53/16, 53/19, 53/24, 53/26, 53/27, 53/30, 53/33, 53/40, 53/51, 53/52, 53/54, 53/55, 53/28, 53/29, 53/35, 53/36, 53/38, 53/39, 53/47, 53/48, 53/54, 53/56, 53/57, 53/58, 53/60, 53/62, 53/64, 53/66, 53/67, 55/3, 55/4, 55/5, 67/2, 67/3, 67/4, 68/3, 68/4, 68/6, 68/8, 69/1, 69/5, 71, 72, 78/1, 93/9, 93/11, 93/12, 93/13, 93/15, 93/16, 93/17, 93/20, 93/22, 93/26, 93/27, 93/28, 93/29, 93/30, 94/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/6, 95/16.95/18.95/21. 110. 120, 122,134, 135,137.139/2.139/3.140: -Trzaski działki: 17/4, 17/1, 49; -Dziennice działki: I, 17/2, 13, 3/2, 42, 4/4, 4/14, 43, 17/8, 5/2, 5/1, 6/2, 6/1, 7/1, 8/4, 8/6, 8/7, 10, 8/8, 8/13, 8/14,12/1,41/1, 12/3, 12/4,41/5,41/2,41/1,41/5; - Balczewo działki 144, 146/12, 146/15, 147, 145/2, 20/8, 20/15, 20/20, 20/21; i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2017-03-14 13:33:48

Informacja


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.),

2017-03-07 10:59:21

OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 i- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 9 listopada 2017 r. r. Pana Damiana Wabi szewskiego- Bronox Sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na skupowaniu i przeładunku metali kolorowych na terenie działki nr 328/6 w miejscowości Si kor owo, gmina Inowrocław zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2017-03-03 20:37:15

Zawiadomienie


2017-03-03 09:06:54

Informacja


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie studni głębinowej realizowanej na terenie działki oznaczonej nr 138 w miejscowości Sławęcinek, gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43. 88-100 Inowrocław, pokój 15, w godzinach 7.30 - 15.30.*

2017-02-28 13:46:55

Zawiadomienie


zawiadamiam, że na wniosek Pana Zenona Polińskiego- Prokurenta Transpol Lider Sp. zo.o., Sp.Ic, z siedzibą w Lojewie, 88-101 Inowrocław; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej- piasku metodą odkrywko wą^ bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża kruszywa naturalnego „SIKORO W O II" w kat. Cl o powierzchni obszaru górniczego ok. 20 ha obejmującego części, przylegających do siebie, działek o numerach ewidencyjnych 83, 84/3, 84/4 położonych w miejscowości Sikorowo,

2017-02-24 13:19:49

OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie 2 art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 13 grudnia 2016 r. Pana Zenona Barskiego-Pełnomocnika działającego w imieniu Wójta Gminy Inowrocław, działającego w imieniu Gminy Inowrocław; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w m. Gnojno w kierunku m. Orłowo na terenie Gminy Inowrocław realizowanego na terenie działek wskazanych we wniosku, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: - Kłopot, gmina Inowrocław działki: 12/3, 13/5, 13/6, 13/8, 14/3, 15/2, 16/1, 16/3, 17/2, 39; - Gnojno, gmina Inowrocław działki: 20/2, 50/1, 50/2, 51/1, 52/1; - Orłowo, gmina Inowrocław działki: 124, 130/5, 130/6, 206, 204/1, 204/12, 204/15, 204/16. 204/17, 204/18, 204/24, 204/41, 204/43, 204/45, 80, 97/3, 97/5, 97/7, 100/3, 100/5, 100/6, 102/2, 102/9, 107/1, 107/4, 108/1, 109/2, 114, 117/3, 118. 121/9, 121/10, 204/11, 204/19, 204/23. 204/26, 204/29. 204/47. 204/49, 204/64, 204/70, 204/71, 35, 36/1, 38. 41/5. 41/6. 42, 47, 56/1. 56/5, 57, 66/1. 68. 69/2, 70, 75/2, 75/18. 75/19, 75/20, 75/24. 75/27, 75/29, 75/32, 75/33, 75/35. 75/39. 75/40. 80, 91. 92/3, 92/7, 92/8, 92/10, 92/21, 92/22, 93. 94/3, 94/8. 95/3, 95/5, 98/1, 98/2. 98/4, 98/7, 99/3, 99/5, 99/6, 101/7, 101/11, 101/13, 101/14. 102/2, 103/1, 103/3, 103/4, 104/8, 105, 113, 118, 119/2, 119/7, 119/8, 120/1. 120/4, 120/5, 120/7, 120/8, 121/13,*121/14, 122/8, 123, 137/1, 138/10, 140/2, 141, 142/1, 142/2, 146, 148/1. 208. 209, 43/1, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 44/2, 44/4, 45/4, 52/5, 52/7, 52/9, 53/2, 54, 55, 59/2, 60, 61/1, 62. 65. 66/4, 66/7. 66/8. 66/9, 66/10, 72. 74/1. 115/2, 116. 122/5. 123. 133/3, 134/2, 136/2, 137/2. 137/4. 137/5, 143/1, 143/2, 145. 156, 157. 158, 159, 161, 162. 165. 166. 167. 168. 169, 171. 184/1, 185, 190, 192, 193, 194/1, 195, 197/1, 198, 199/1, 200. 201. 41/5, 41/6, 44/1, 58/1, 61/3, 75/38. 92/22. 99/4. 101/9, 121/11, 137/12, 170. 186. 187. 189.211.

2017-02-23 13:25:00

OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca J960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 13 grudnia 2016 r. Pana Sławomira Hańczewskiego, działającego w imieniu Gminy Inowrocław; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w m. Kłopot w kierunku ni. Latkowo na terenie Gminy Inowrocław realizowanego na terenie działek wskazanych we wniosku, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: - Kłopot, gmina Inowrocław działki: 16/1, 18/1, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 21/1, 22/2, 13/2. 24/1, 24/3. 26/2, 26/4. 26/16, 27/1, 28/3, 28/5, 29/1, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/6, 32/7, 33/10, 33/12, 33/15, 33/16, 34/1, 35, 37/2, 37/4, 37/6, 37/8, 37/9, 37/10, 37/11, 38/3. 38/4, 38/7. 39, 40/6, 42/4, 42/5, 43/2, 44/3, 44/7, 44/10, 45/7, 46/9,47/3, 48/3, 49/31, 51/1. 51/2, 52/3, 52/4, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/13, 53/14, 53/15, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/24, 53/25, 54/3, 54/5, 54/7, 57/6, 57/7, 57/8, 58/4, 58/5, 58/7, 59/1, 60/1, 61/2, 62/3, 63, 64/5, 65/7, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 66/5, 67/3, 68/1, 68/5, 68/6, 69/1, 71/1, 73, 74, 95/2, 96/1, 96/2, 99/3, 99/7, 99/9, 99/10, 99/13, 99/15, 99/16, 99/17, 99/18, 99/19, 99/20, 99/21, 99/22, 99/24, 99/25, 99/28, 99/29, 99/30, 99/31, 99/32, 99/33, 99/34, 99/35, 99/36, 99/37, 99/38, 100/3, 102, 33/8, 52/2, 53/16, 54/4, 97, 99/2, 99/23; - Latkowo, gmina Inowrocław działki: 46/4, 47, 48/1, 51/18, 150/3, 151/2; - miasto Inowrocław działka: 1 obręb ewidencyjny Inowrocław.

2017-02-21 14:08:09

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.). zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 3 listopada 2016r. Pani Aneta Tylka zamieszkała w Marcinkowie; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na terenie działki nr 74/24 w miejscowości Marcinkowo, gmina Inowrocław zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2017-02-21 13:37:10

OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 7 grudnia 2016 r. Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO Spółka Akcyjna siedzibą w Inowrocławiu; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej do dwóch otworów eksploatacyjnych w KS i PMRiP Góra- G-43 i G-44 zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 2/39 i 2/40 w miejscowości Góra. gmina Inowrocław.

2017-02-20 11:38:47

OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.~ Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r.3 poz. 23 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 23 września 2016 r. Pana Sławomira Hanczewskiego, działającego w imieniu Gminy Inowrocław; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Komaszyce w kierunku m. Balczewo, gmina Inowrocław,

2017-02-19 10:44:09

Zawiadomienie


2017-02-14 12:24:13

OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.~ Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r„ poz. 23 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 17 października 2016 r. Pana Andrzeja Piaseckiego- Zakład Inżynierii Komunikacyjnej z siedzibą w Inowrocławiu, działającego w imieniu Gminy Inowrocław; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej Sławęcinek- Cieślin realizowanego na terenie działek wskazanych we wniosku, gmina Inowrocław, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: - 63, 61, 60 obręb Cieślin; - 38. 60/2. 61/2, 67/2. 68/2„73/3, 122/2. 123/2, 124/2. 151. 152. 153/4. 154/1. 154/2. 155/1, 213, 217, 225, 226 obręb Sławęcinek;

2017-02-10 11:59:13

Informacja


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Słońsko' na działce oznaczonej numerem 195/3 w miejscowości Słońsko, gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43. 88-100 Inowrocław, pokój 15, w godzinach 7.30 - 15.30. Niniejszą informację zamieszcza się na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław

2017-02-07 09:28:22

Zawiadomienie


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 7 listopada 2016r. Pani Wioletty Tomczak zamieszkałej w Sławęcinie; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na terenie działki nr 138 w miejscowości Sławęcinek, gmina Inowrocław zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie. W związku z ]X>wyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, pokój 15, w godz. 7:30 - 15:30(w w dniach pracy Urzędu. Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

2017-02-07 09:26:58

Informacja


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie studni głębinowej realizowanej na terenie działki oznaczonej nr 44 w miejscowości Jaksiczki, gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2017-02-01 07:28:08

Informacja


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie studni głębinowej realizowanej na terenie działki oznaczonej nr 218/3 w miejscowości Jacewo, gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2017-02-01 07:26:46

Informacja


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie studni głębinowej realizowanej na terenie działki oznaczonej nr 102 w miejscowości Marcinkowe gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2017-01-30 10:39:59

Informacja


informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie hali o funkcji produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną o powierzchni 700 m2 na terenie działki nr 262 w obrębie geodezyjnym Sławęcinek, miejscowość Kruśliwiec, gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2017-01-30 10:38:21

OBWIESZCZENIE


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie infrastruktury technicznej do dwóch otworów eksploatacyjnych w KS i PMRiP Góra- zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 20/1 i 22/2 obręb geodezyjny Góra, gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2017-01-24 10:05:51

Informacja


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie studni głębinowej realizowanej na terenie działki oznaczonej nr 98/6 w miejscowości Sławęcinek, gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2017-01-19 14:24:34

ZAWIADOMIENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadamia strony postępowania, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec", nie mógł być rozpatrzony w ustawowym terminie.

2017-01-13 14:47:52

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 28 października 2016r. Pani Ewy Jędrasik zamieszkała w Jaksiczkach; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na terenie działki nr 44 w miejscowości Jaksiczki, gmina Inowrocław zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2017-01-13 13:03:14

OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2017-01-11 15:25:07

OBWIESZCZENIE


o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądaniach

2017-01-11 15:23:49

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), zawiadamiam, że "w sprawie wniosku z dnia 3 października 2016r. Pan Adam Łukawski reprezentujący Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALFA Adam Łukawski z siedzibą w Inowrocławiu; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali o funkcji produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną o powierzchni 700 m2 na terenie działki nr 262 w obrębie geodezyjnym Sławęcinek. miejscowość Krusi i wiec, gmina Inowrocław zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2017-01-10 14:03:17

INFORMACJA


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie studni głębinowej realizowanej na terenie działki oznaczonej nr 36/2 w miejscowości Dziennice, gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

box
dol foot
bip bip