top

drukuj

2010-02-12 08:36:27

Zarządzenie Nr116/2005


w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 roku.

Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn.zmian./ art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. Nr 62 poz.718 z późn.zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
2. Realizacja dochodów i wydatków :

PLAN WYKONANIE

DOCHODY
wg załączników Nr 1-2 21.381.253 zł 21.746.377 zł
w tym:
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 3
1.741.557 zł
1.720.822 zł

WYDATKI
wg załączników Nr 1-2
22.040.106 zł
19.366.848 zł
w tym:
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 3
i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 4
1.741.557 zł
5.790.351 zł
1.584.546 zł
3.470.571 zł

3. Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg
załącznika Nr 5
- przychody 43.596 zł
- rozchody 464.937 zł

4. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego
wg załącznika Nr 6
- przychody 2.571.587 zł
- wydatki 2.702.015 zł

§ 2
Przyjmuje się sprawozdania za 2004 rok z wykonania budżetu gminy wg symboli
Rb-27S,Rb-28S, Rb-50, Rb-30, Rb-33,Rb-N,Rb-Z,Rb-PDP , Rb-NDS , Rb-27ZZ
przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.


§ 3
Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 rok przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1-6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego , a także ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów wsi.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1031

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip