top

2011-01-04 11:54:12

Uchwała NR III/17/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r.


zmieniająca uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2011-01-04 11:46:59

Uchwała NR III/16/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław.

2011-01-04 11:43:14

Uchwała NR III/15/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r.


w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 czerwca 2010r. Nr XLVI/260/2010 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

2011-01-04 11:36:30

Uchwała NR III/14/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r.


w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 22 października 2010r, Nr XLIX/291/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 roku

2011-01-04 11:29:43

Uchwała NR III/13/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r.


w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Inowrocław i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

2011-01-04 11:25:42

Uchwała NR III/12/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Inowrocław

2011-01-04 11:21:53

Uchwała NR III/11/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r.


w sprawie zatwierdzienia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław na 2011 rok.

2011-01-04 11:15:24

Uchwała NR III/10/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011r.

2010-12-17 09:55:41

Uchwała NR II/9/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 grudnia 2010r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Inowrocław

2010-12-17 09:54:00

Uchwała NR II/8/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 grudnia 2010r.


w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

2010-12-17 09:51:35

Uchwała NR II/7/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 grudnia 2010r.


w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej

2010-12-17 09:45:25

Uchwała NR II/6/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 grudnia 2010r.


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

2010-12-17 09:44:03

Uchwała NR II/5/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 grudnia 2010r.


zmieniająca uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-12-17 09:41:57

Uchwała NR II/4/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 grudnia 2010r.


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Inowrocław oraz określenia szczegółowego zakresu ich działalności

2010-12-17 09:37:43

Uchwała NR II/3/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 grudnia 2010r.


w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław

2010-12-13 08:45:10

Uchwała NR I/2/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 grudnia 2010r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Inowrocław

2010-12-13 08:43:31

Uchwała NR I/1/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 grudnia 2010r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław

2010-11-12 09:32:40

Uchwała NR L/295/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 listopada 2010r.


zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław

2010-11-12 09:31:38

Uchwała NR L/294/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 listopada 2010r.


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 r.

2010-11-12 09:19:34

Uchwała NR L/293/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 listopada 2010r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.

2010-10-27 13:30:56

Uchwała NR XLIX/292/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r.


w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 rok.

2010-10-27 13:29:36

Uchwała NR XLIX/291/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

2010-10-27 13:28:16

Uchwała NR XLIX/290/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2011 roku.

2010-10-27 13:26:19

Uchwała NR XLIX/289/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

2010-10-27 13:24:44

Uchwała NR XLIX/288/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji pod nazwą:" Modernizacja tzw. kładki pakoskiej w ciągu ulic Narutowicza i Pakoskiej w Inowrocławiu"

2010-10-27 13:20:21

Uchwała NR XLIX/287/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Gnojno.

2010-10-27 13:16:43

Uchwała NR XLIX/286/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r.


w sprawie przystąpiena do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Orłowo.

2010-10-27 13:14:42

Uchwała NR XLIX/285/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r.


w sprawie do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Dziennice.

2010-10-27 13:12:47

Uchwała NR XLIX/284/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

2010-10-27 13:11:28

Uchwała NR XLIX/283/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Łojewo.

2010-10-27 13:07:05

Uchwała NR XLIX/282/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dziennice.

2010-10-06 08:20:16

Uchwała NR XLVIII/281/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji pod nazwą" Przebudowa drogi gminnej nr 150529 C w m. Łojewo gmina Inowrocław - etap III"

2010-10-06 08:17:53

Uchwała NR XLVIII/280/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji pod nazwą" Przebudowa drogi powiatowej nr 2545 C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z przebudową ulicy Jacewskiej w Inowrocławiu."

2010-10-06 08:14:32

Uchwała NR XLVIII/279/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2010r.


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycji dla Gminy Inowrocław na lata 2007-2012

2010-10-06 08:11:04

Uchwała NR XLVIII/278/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2010r.


zmieniająca uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-10-06 08:08:19

Uchwała NR XLVIII/277/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2010r.


w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Inowrocław na lata 2010-2015"

2010-10-06 08:04:47

Uchwała NR XLVIII/275/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Piotrkowice

2010-10-06 08:02:44

Uchwała NR XLVIII/274/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2010r.


w sprawie rezygnacji Gminy Inowrocław z członkostwa w Stowarzyszeniu: Związek Miast i Gmin Nadnoteckich

2010-10-06 07:59:09

Uchwała NR XLVIII/273/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2010r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław

2010-08-20 09:59:25

Uchwała Nr XLVII/272/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2010-08-20 09:55:46

Uchwała Nr XLVII/271/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku


zmieniająca uchwałę Nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-08-20 09:53:25

Uchwała Nr XLVII/270/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Łąkocin i w części miejscowości Pławinek.

2010-08-20 09:50:01

Uchwała Nr XLVII/269/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku


w sparwei zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego Gminy Inowrocław.

2010-08-20 09:47:58

Uchwała Nr XLVII/268/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2010-08-20 09:43:40

Uchwała Nr XLVII/267/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.

2010-08-20 09:40:37

Uchwała Nr XLVII/266/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetragowe zbycie nieruchomości położónej w miejscowości Jaksice.

2010-08-20 09:38:59

Uchwała Nr XLVII/265/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Łojewo.

2010-08-20 09:37:12

Uchwała Nr XLVII/264/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Jacewo.

2010-08-20 09:34:40

Uchwała Nr XLVII/263/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycji dla Gminy Inowrocław na lata 2007-2012

2010-06-15 13:11:39

Uchwała Nr XLVI/262/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku


zmieniająca uchwałę Nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-06-15 12:40:29

Uchwała Nr XLVI/261/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku


w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław.

2010-06-15 12:40:13

Uchwała Nr XLVI/260/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku


w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników :podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

2010-06-15 12:39:57

Uchwała Nr XLVI/259/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Inowrocław porozumienia dotyczącego złożenia i prowadzenia przez Powiat Inowrocławski gimnazjum dwujęzycznego

2010-06-15 12:39:31

Uchwała Nr XLVI/258/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycji dla Gminy Inowrocław na lata 2007-2012

2010-06-15 12:37:50

Uchwała Nr XLVI/257/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku


w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Inowrocław na lata 2010-2013

2010-06-15 12:36:28

Uchwała Nr XLVI/256/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku


w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2010-06-15 12:36:05

Uchwała Nr XLVI/255/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pławin

2010-05-04 11:17:01

Uchwała Nr XLV/254/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Inowrocław absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2009 rok

2010-05-04 09:45:09

Uchwała Nr XLV/253/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku


zmieniająca uchwałę Nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-03-15 11:32:41

Uchwała Nr XLIII/252/2010 z dnia 10 marca 2010 roku


w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Inowrocław

2010-03-15 11:32:25

Uchwała Nr XLIII/251/2010 z dnia 10 marca 2010 roku


zmieniająca uchwałę Nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-03-15 11:32:08

Uchwała Nr XLIII/250/2010 z dnia 10 marca 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2011r.

2010-03-15 11:31:44

Uchwała Nr XLIII/249/2010 z dnia 10 marca 2010 roku


w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

2010-03-15 11:30:16

Uchwała Nr XLIII/248/2010 z dnia 10 marca 2010 roku


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław

2010-03-15 11:27:26

Uchwała Nr XLIII/247/2010 z dnia 10 marca 2010 roku


w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław oraz warunków i sposobu ich przyznawania

2010-03-15 11:27:09

Uchwała Nr XLIII/246/2010 z dnia 10 marca 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Marcinkowo

2010-03-15 11:26:55

Uchwała Nr XLIII/245/2010 z dnia 10 marca 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Orłowo

2010-03-15 11:26:40

Uchwała Nr XLIII/244/2010 z dnia 10 marca 2010 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji statutowej

2010-03-15 11:26:12

Uchwała Nr XLIII/243/2010 z dnia 10 marca 2010 roku


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Inowrocław na 2010r.

2010-03-15 11:25:55

Uchwała Nr XLIII/242/2010 z dnia 10 marca 2010 roku


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław na 2010r.

2010-03-15 11:25:24

Uchwała Nr XLIII/241/2010 z dnia 10 marca 2010 roku


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010r.

2010-02-04 09:15:00

Uchwała Nr XLII/240/2010 z dnia 12 stycznia 2010 roku


zmieniająca uchwałę Nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

box
dol foot
bip bip