top

2015-12-29 09:21:36

Uchwała NR XIII/99/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Słońsko, Olszewice, Marcinkowo, Turzany, Komaszyce, Dzień nice, Trzaski, Jaronty, Dulsk, Góra i Łąkocin w gminie Inowrocław.

2015-12-29 09:18:32

Uchwała NR XIII/98/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław

2015-12-29 09:16:40

Uchwała NR XIII/97/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 - 2020.

2015-12-29 09:10:05

Uchwała NR XIII/96/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.

2015-12-29 09:03:44

Uchwała NR XIII/95/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Inowrocław na rok 2016.

2015-12-29 08:42:40

Uchwała NR XIII/94/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.

2015-12-29 08:41:26

Uchwała NR XIII/93/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław na 2016 rok.

2015-12-29 08:40:08

Uchwała NR XIII/92/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowrocław na lata 2016 - 2021

2015-12-29 08:39:00

Uchwała NR XIII/91/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Inowrocław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2015-12-29 08:37:21

Uchwała NR XIII/90/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Inowrocław

2015-12-29 08:35:22

Uchwała NR XIII/89/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Inowrocław na lata 2016-2022.

2015-12-29 08:33:56

Uchwała NR XIII/88/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 - 2020.

2015-12-29 08:27:55

Uchwała NR XIII/87/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-12-02 19:13:12

Uchwała NR XII/86/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Inowrocław

2015-12-02 19:10:25

Uchwała NR XII/85/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

2015-12-02 19:09:24

Uchwała NR XII/84/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie zasad i trybu korzystania z Wiejskich Boisk Sportowych i Wiejskich Placów Zabaw dla Dzieci stanowiących własność Gminy, usytuowanych na terenie gminy Inowrocław.

2015-12-02 19:08:26

Uchwała NR XII/83/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej miejscowości Komaszyce

2015-12-02 19:07:38

Uchwała NR XII/82/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2013-2020.

2015-12-02 19:06:51

Uchwała NR XII/81/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.

2015-12-02 19:05:10

Uchwała NR XII/80/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

2015-12-02 19:04:15

Uchwała NR XII/79/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żalinowie

2015-12-02 19:03:06

Uchwała NR XII/78/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

2015-12-02 19:02:08

Uchwała NR XII/77/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

2015-12-02 19:01:18

Uchwała NR XII/76/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016r.

2015-12-02 18:59:55

Uchwała NR XII/75/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016r.

2015-12-02 18:58:38

Uchwała NR XII/74/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na obszarze Gminy Inowrocław.

2015-12-02 18:55:59

Uchwała NR XII/73/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 - 2020.

2015-12-02 18:53:51

Uchwała NR XII/72/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-10-25 15:47:45

Uchwała NR XI/71/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu w 2016 r. na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra- Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252" w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2020.

2015-10-25 15:46:51

Uchwała NR XI/70/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r.


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2016-2019.

2015-10-25 15:45:58

Uchwała NR XI/69/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r.


w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2016 - 2019.

2015-10-25 15:44:11

Uchwała NR XI/68/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r.


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

2015-10-25 15:42:14

Uchwała NR XI/67/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 - 2020

2015-10-25 15:41:12

Uchwała NR XI/66/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-10-25 15:39:33

Uchwała NR XI/65/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r.


w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Inowrocław

2015-09-25 14:52:39

Uchwała NR X/64/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Sikorowo.

2015-09-25 14:51:11

Uchwała NR X/63/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko.

2015-09-25 14:47:07

Uchwała NR X/62/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 r.


w sprawie: przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław na lata 2015 - 2020

2015-09-25 14:44:53

Uchwała NR X/61/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 - 2020

2015-09-25 14:08:56

Uchwała NR X/60/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-07-15 11:45:27

Uchwała NR IX/59/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 13 lipca 2015 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie przeznaczenia nieruchomości zasobu do sprzedaży.

2015-07-15 11:44:19

Uchwała NR IX/58/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 13 lipca 2015 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 - 2020

2015-07-15 11:42:58

Uchwała NR IX/57/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 13 lipca 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-06-29 07:26:56

Uchwała NR VIII/56/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r.


w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Inowrocław oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

2015-06-29 07:26:40

Uchwała NR VIII/55/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r.


w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

2015-06-29 07:26:24

Uchwała NR VIII/54/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy z Miastem Inowrocław w ramach wdrażania polityki terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie.

2015-06-29 07:25:31

Uchwała NR VIII/53/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Strzemkowo.

2015-06-29 07:25:13

Uchwała NR VIII/52/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Balczewo.

2015-06-29 07:24:43

Uchwała NR VIII/51/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r.


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury.

2015-06-29 07:20:21

Uchwała NR VIII/50/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 - 2020

2015-06-29 07:19:56

Uchwała NR VIII/49/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015

2015-06-03 09:56:59

Uchwała NR VII/48/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Inowrocław absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

2015-06-03 09:55:37

Uchwała NR VII/47/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

2015-06-03 09:54:45

Uchwała NR VII/46/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.

2015-06-03 09:51:32

Uchwała NR VII/45/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Tupadły

2015-06-03 09:50:15

Uchwała NR VII/44/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w południowej części obrębu geodezyjnego Jacewo

2015-06-03 09:48:11

Uchwała NR VII/43/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Pławin, Turlejewo i Jaksiczki

2015-06-03 09:45:22

Uchwała NR VII/42/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław

2015-06-03 09:43:38

Uchwała NR VII/41/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Balczewo.

2015-06-03 09:42:39

Uchwała NR VII/40/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław

2015-06-03 09:35:37

Uchwała NR VII/39/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław

2015-06-03 09:34:50

Uchwała NR VII/38/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


zmieniająca uchwale w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkól niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław

2015-06-03 09:33:28

Uchwała NR VII/37/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej.

2015-06-03 09:32:23

Uchwała NR VII/36/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 - 2020

2015-06-03 09:31:26

Uchwała NR VII/35/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-04-14 14:51:45

Uchwała NR VI/34/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r.


w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

2015-04-14 14:51:28

Uchwała NR VI/33/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Łojewo

2015-04-14 14:51:12

Uchwała NR VI/32/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Łojewo.

2015-04-14 14:45:30

Uchwała NR VI/31/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r.


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Inowrocław na 2016 rok.

2015-04-14 14:45:16

Uchwała NR VI/30/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015-2020

2015-04-14 14:45:01

Uchwała NR VI/29/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-04-14 14:44:37

Uchwała NR VI/28/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r.


w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

2015-04-14 14:44:24

Uchwała NR VI/27/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r.


w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności wyborów w Sołectwie Batkowo przeprowadzonych w dniu 06,02.2015 r.

2015-03-05 12:38:18

Uchwała NR V/26/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2015 r.


w spranie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Inowrocław.

2015-03-05 12:25:55

Uchwała NR V/25/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2015 r.


W zgody ha przystąpienie i realizację przez Gminę Inowrocław wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko- pomorskim na cele przyrodnicze".

2015-03-05 12:21:39

Uchwała NR V/24/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2015 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok2Ó15.

2015-02-16 15:34:10

Uchwała NR IV/23/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Inowrocław wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko- pomorskim na cele przyrodnicze".

2015-02-16 15:33:46

Uchwała NR IV/22/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Inowrocław.

2015-02-16 15:33:30

Uchwała NR IV/21/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław na 2015 rok.

2015-02-16 15:25:31

Uchwała NR IV/20/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r.


sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyj

2015-02-16 15:24:53

Uchwała NR IV/19/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r.


w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Inowrocław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów-

2015-02-16 15:24:47

Uchwała NR IV/18/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Inowrocław na lata 2012-2032".

2015-02-16 15:23:41

Uchwała NR IV/17/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r.


w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław"

2015-02-16 15:23:05

Uchwała NR IV/16/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Inowrocław prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Balczewo.

2015-02-16 15:22:47

Uchwała NR IV/15/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Radłówek.

2015-02-16 15:21:08

Uchwała NR IV/14/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław rok 2015.

box
dol foot
bip bip