top

2017-01-27 08:16:38

OBWIESZCZENIE


Minister Infrastruktury i Budownictwa zawiadamia, że wydał postanowienie z dnia 18 stycznia 2017 r., znak: DLI~l-sg/DOII-!~mk/an/pd/BOI!-4pd- 772-62-81/13/16/17, prostujące na wniosek oczywistą omyłkę w decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2014 r., znak: DOII-l-pd/BO!l-4pd-772-62-1766/13/14, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, uchylającej w części i umarzającej postępowanie organu pierwszej instancji w tym zakresie, a w pozostałym zakresie utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 1/ZRID/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r„ znak: WI.1LZRID.7820.3.2012.ZD, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25", sprostowanej postanowieniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 stycznia 2015 r., znak: DOII-l-an/pd/BOll-4pd-772-62-53/13/14/15, oraz odmawiające sprostowania oczywistej omyłki w ww. decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2014 r., znak: DOI!-l-pd/BOII-4pd-772-62-1766/13/14, w pozostałym zakresie.

2017-01-17 10:46:14

OBWIESZCZENIE


Minister Infrastruktury i Budownictwa zawiadamia, że działając na podstawie art. 149 § 1 w związku z art. 150 § 1 oraz art. 145 § 1 pkt 5 kpa, wydał postanowienie z dnia 11 stycznia 2017 r., znak: DLI.1.6621.179.2016.SG.1, wznawiające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2014 r., znak: DON-l-pd/BOII-4pd-772-62-1766/13/14, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, uchylającą w części i umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji w tym zakresie, a w pozostałym zakresie utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 1/ZRID/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r., znak: Wl.łl.ZRID.7820.3.2012.ZD, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25", sprostowaną postanowieniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 stycznia 2015 r., znak: DOII-l-an/pd/BOII-4pd-772-62-53/13/14/15.

box
dol foot
bip bip