top

2015-12-29 09:54:07

Uchwała NR XIII/92/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowrocław na lata 2016 - 2021

2015-12-29 09:53:20

Uchwała NR XIII/91/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Inowrocław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2015-12-02 19:22:08

Uchwała NR XII/85/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

2015-12-02 19:21:35

Uchwała NR XII/84/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie zasad i trybu korzystania z Wiejskich Boisk Sportowych i Wiejskich Placów Zabaw dla Dzieci stanowiących własność Gminy, usytuowanych na terenie gminy Inowrocław.

2015-12-02 19:20:57

Uchwała NR XII/81/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.

2015-12-02 19:20:21

Uchwała NR XII/78/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

2015-12-02 19:19:35

Uchwała NR XII/77/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

2015-12-02 19:18:38

Uchwała NR XII/76/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016r.

2015-12-02 19:17:43

Uchwała NR XII/75/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016r.

2015-12-02 19:17:11

Uchwała NR XII/74/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na obszarze Gminy Inowrocław.

2015-10-25 15:50:43

Uchwała NR XI/65/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r.


w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Inowrocław

2015-09-28 10:05:26

Uchwała NR X/64/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Sikorowo.

2015-06-29 09:03:39

Uchwała NR VIII/52/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Balczewo.

2015-06-03 10:01:12

Uchwała NR VII/40/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław

2015-06-03 10:00:32

Uchwała NR VII/39/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław

2015-06-03 09:59:56

Uchwała NR VII/38/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 r.


zmieniająca uchwale w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkól niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław

2015-04-14 14:58:39

Uchwała NR VI/33/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Łojewo

box
dol foot
bip bip