top

2016-12-27 14:20:35

Uchwała NR XXII/202/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Inowrocław na rok 2017.

2016-12-27 14:19:42

Uchwała NR XXII/201/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.

2016-12-27 14:18:52

Uchwała NR XXII/200/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław na 2017 rok.

2016-12-27 14:16:52

Uchwała NR XXII/199/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r.


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2016-12-27 14:12:59

Uchwała NR XXII/198/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r.


w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior WIGOR" w Żalinowie.

2016-12-27 14:10:23

Uchwała NR XXII/197/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na łata 2017-2022.

2016-12-27 14:04:15

Uchwała NR XXII/196/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 - 2020.

2016-12-27 13:58:13

Uchwała NR XXII/195/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.

2016-12-27 13:57:09

Uchwała NR XXII/194/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Inowrocław oraz określenia szczegółowego zakresu ich działalności.

2016-12-01 09:36:31

Uchwała NR XXI/193/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jacewo

2016-12-01 09:35:26

Uchwała NR XXI/192/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Witowy i Karczyn Wieś.

2016-12-01 09:34:26

Uchwała NR XXI/191/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Sławęcinek.

2016-12-01 09:32:50

Uchwała NR XXI/190/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Sikorowo.

2016-12-01 09:31:22

Uchwała NR XXI/189/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Jaronty.

2016-12-01 09:30:22

Uchwała NR XXI/188/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Batkowo.

2016-12-01 09:27:20

Uchwała NR XXI/187/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Balczewo.

2016-12-01 09:25:10

Uchwała NR XXI/186/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.

2016-12-01 09:22:39

Uchwała NR XXI/185/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2017r.

2016-12-01 09:19:19

Uchwała NR XXI/184/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017r.

2016-12-01 09:18:20

Uchwała NR XXI/183/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na obszarze Gminy Inowrocław.

2016-12-01 09:17:19

Uchwała NR XXI/182/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób l zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

2016-12-01 09:16:06

Uchwała NR XXI/181/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

2016-12-01 09:14:52

Uchwała NR XXI/180/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

2016-12-01 09:12:48

Uchwała NR XXI/179/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 - 2020.

2016-12-01 09:11:33

Uchwała NR XXI/178/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.

2016-12-01 09:09:34

Uchwała NR XXI/177/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy Inowrocław

2016-12-01 09:07:42

Uchwała NR XXI/176/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie odwołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy Inowrocław

2016-10-24 11:13:39

Uchwała NR XX/175/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 października 2016 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Inowrocław do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu

2016-10-24 11:12:53

Uchwała NR XX/174/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 października 2016 r.


w sprawie uchylenia uchwały nr XV/120/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Łojewo, Góra, Łąkocin, Witowy, Karczyn Wieś i Bachorze Łęgi.

2016-10-24 11:12:03

Uchwała NR XX/173/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 października 2016 r.


w sprawie uchylenia uchwały nr XV/119/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Łojewo.

2016-10-24 11:10:57

Uchwała NR XX/172/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 października 2016 r.


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

2016-10-24 11:05:39

Uchwała NR XX/171/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 października 2016 r.


w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Inowrocław na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024.

2016-10-24 11:03:12

Uchwała NR XX/170/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 października 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 — 2020.

2016-10-24 11:00:24

Uchwała NR XX/169/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 października 2016 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.

2016-09-20 09:50:49

Uchwała NR XIX/168/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r.


w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól Gminy Inowrocław i utworzenia Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław oraz nadania statutu

2016-09-20 09:48:42

Uchwała NR XIX/167/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Kłopot w kierunku ul. Orłowskiej w Inowrocławiu.

2016-09-20 09:47:42

Uchwała NR XIX/166/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Latkowo, gmina Inowrocław.

2016-09-20 09:45:43

Uchwała NR XIX/165/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miechowice, gmina Inowrocław.

2016-09-20 09:41:52

Uchwała NR XIX/164/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r.


w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław

2016-09-20 09:39:51

Uchwała NR XIX/163/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

2016-09-20 09:38:40

Uchwała NR XIX/162/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.

2016-09-20 09:35:30

Uchwała NR XIX/161/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r.


w sprawie: przyjęciu do realizacji Planu gospodarki niskoeniisyjnej dla Gminy Inowrocław na lata 2015 - 2020

2016-09-20 09:33:46

Uchwała NR XIX/160/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 - 2020.

2016-09-20 09:31:58

Uchwała NR XIX/159/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.

2016-09-20 09:29:33

Uchwała NR XIX/158/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Inowrocław i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47".

2016-06-24 09:44:20

Uchwała NR XVIII/157/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r.


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

2016-06-24 09:03:46

Uchwała NR XVIII/156/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r.


w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kłopot

2016-06-24 09:01:52

Uchwała NR XVIII/155/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Jacewo

2016-06-24 08:35:52

Uchwała NR XVIII/154/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r.


w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

2016-06-24 08:34:20

Uchwała NR XVIII/153/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r.


zmieniająca uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.

2016-06-24 08:33:06

Uchwała NR XVIII/152/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 - 2020.

2016-06-24 08:31:11

Uchwała NR XVIII/151/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.

2016-06-24 08:26:11

Uchwała NR XVIII/150/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2016-06-02 11:04:10

Uchwała NR XVII/149/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2016 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Inowrocław absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

2016-06-02 11:02:28

Uchwała NR XVII/148/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

2016-06-02 11:01:26

Uchwała NR XVII/147/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.

2016-06-02 10:59:42

Uchwała NR XVII/146/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Łojewie

2016-05-12 15:05:30

Uchwała NR XVI/145/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r.


w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

2016-05-12 15:03:09

Uchwała NR XVI/144/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r.


w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Inowrocław

2016-05-12 14:58:22

Uchwała NR XVI/143/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r.


w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław

2016-05-12 12:07:41

Uchwała NR XVI/142/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

2016-05-12 12:04:16

Uchwała NR XVI/141/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r.


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2016-05-12 12:02:15

Uchwała NR XVI/140/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r.


sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpad komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.

2016-05-12 12:00:23

Uchwała NR XVI/139/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r.


w sprawie określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2016-05-12 11:59:10

Uchwała NR XVI/138/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r.


w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.

2016-05-12 11:58:14

Uchwała NR XVI/137/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r.


w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością Gminy Inowrocław

2016-05-12 11:53:46

Uchwała NR XVI/136/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.

2016-04-06 10:45:26

Uchwała NR XV/135/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o- z siedzibą w Poznaniu

2016-04-06 10:42:27

Uchwała NR XV/134/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w miejscowości Jaksice

2016-04-06 10:40:49

Uchwała NR XV/133/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turzany

2016-04-06 10:39:37

Uchwała NR XV/132/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Tupadły

2016-04-06 10:38:20

Uchwała NR XV/131/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 53/4 w miejscowości Kłopot, gmina Inowrocław.

2016-04-06 10:35:30

Uchwała NR XV/130/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie: przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław na lata 2015 - 2020

2016-04-06 10:34:32

Uchwała NR XV/129/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2015 r.

2016-04-06 10:32:41

Uchwała NR XV/128/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Inowrocław na 2017 rok.

2016-04-06 10:30:54

Uchwała NR XV/127/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 - 2020.

2016-04-06 10:27:23

Uchwała NR XV/126/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.

2016-04-06 10:22:59

Uchwała NR XV/125/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Inowrocław

2016-04-06 10:20:28

Uchwała NR XV/124/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żalinowie

2016-02-25 15:19:39

Uchwała NR XIV/123/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 15:15:17

Uchwała NR XIV/122/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 15:11:49

Uchwała NR XIV/121/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 15:07:46

Uchwała NR XIV/120/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 15:05:09

Uchwała NR XIV/119/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 15:03:17

Uchwała NR XIV/118/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 15:00:07

Uchwała NR XIV/117/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 13:56:04

Uchwała NR XIV/116/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 13:47:00

Uchwała NR XIV/115/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 13:41:59

Uchwała NR XIV/114/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 13:26:46

Uchwała NR XIV/113/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 13:25:50

Uchwała NR XIV/112/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 13:23:48

Uchwała NR XIV/111/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 13:22:04

Uchwała NR XIV/110/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 13:18:20

Uchwała NR XIV/109/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 13:17:00

Uchwała NR XIV/108/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 13:15:05

Uchwała NR XIV/107/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 13:11:36

Uchwała NR XIV/106/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 13:10:25

Uchwała NR XIV/105/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2016-02-25 13:05:27

Uchwała NR XIV/104/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Inowrocław na lata 2016-2018.

2016-02-25 13:02:16

Uchwała NR XIV/103/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław"

2016-02-25 13:01:26

Uchwała NR XIV/102/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Inowrocław na łata 2012-2032".

2016-02-25 12:59:09

Uchwała NR XIV/101/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Marcinkowo.

2016-02-25 12:54:40

Uchwała NR XIV/100/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Inowrocławiu w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kruszą Podlotowa

box
dol foot
bip bip