top

drukuj

2010-02-12 09:18:47

Zarządzenie Nr164/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku


W sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu na 2006 rok.

Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn.zm./ oraz art.119 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2003 r Nr 15 , poz. 148 z późn.zm. / oraz art.100 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta /Dz.U. Nr 113 poz.984 / zarządza się , co następuje:


§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na rok 2006 w kwocie:

1/ Dochody 22.176.339 zł

2/Wydatki 29.176.339 zł

w tym rezerwa budżetowa 291.763 zł

3/Deficyt budżetowy 7.000.000 zł

4/ Finansowanie deficytu z nadwyżki budżetowej.

5/ dochody i wydatki zadań zleconych 2.703.623 zł
/zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 , 6 do projektu uchwały Rady Gminy/

§ 2.
1.Ustala się plan inwestycji gminy wg załącznika Nr 3 do projektu uchwały
2.Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska /załącznik Nr 5 do projektu uchwały/
3.Ustala się rozliczenie gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy
-dotacje z budżetu 498.260 zł
-wpłaty do budżetu x
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały§ 3
1.Przekazać Radzie Gminy w Inowrocławiu projekt budżetu na rok 2006 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.Przekazać projekt budżetu o którym mowa w ust.1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1121

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip