top

2010-02-12 11:16:44

Zarządzenie Nr 47/2004


w sprawie upoważnienia do podpisywania w zastępstwie skarbnika gminy.

2010-02-12 11:17:52

Zarządzenie Nr 48/2004


w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzania przetargów

2010-02-12 11:18:40

Zarządzenie Nr 49/2004


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy.

2010-02-12 11:19:32

Zarządzenie Nr 50/2004


przekazania środka trwałego-samochodu marki Polonez-Truck do Gminnego Zakładu Komunalnego

2010-02-12 11:20:10

Zarządzenie Nr 51/2004


Zmieniające uchwałę nr XX/145/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

2010-02-12 11:21:56

Zarządzenie Nr 52/2004


w sprawie określenia stawek za udostępnianie pomieszczeń w świetlicach środowiskowych, wiejskich i w budynkach OSP, stanowiących mienie komunalne Gminy Inowrocław

2010-02-12 11:22:51

Zarządzenie Nr 53/2004


w sprawie powołania komisji ds.archiwizacji i brakowania dokumentów z wyborów.

2010-02-12 11:24:25

Zarządzenie Nr 54/2004


powołania Komisji Mieszkaniowej działającej przy Wójcie Gminy Inowrocław w celu zapewnienia prawidłowości w przedmiocie zawierania umów najmu na czas nieoznaczony i najmu lokali socjalnych oraz poddaniu tych spraw kontroli społecznej

2010-02-12 11:25:09

Zarządzenie Nr 55/2004


Zmieniające uchwałę nr XX/145/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

2010-02-12 11:26:32

Zarządzenie Nr 56/2004


powołania Zespołu do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w Rzeczpospolitej Polskiej.

2010-02-12 11:27:18

Zarządzenie Nr 57/2004


wyznaczenia na obszarze Gminy Inowrocław miejsc przeznacznych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2010-02-12 11:28:20

Zarządzenie Nr 58/2004


odwołania funkcji dyrektora Gimnazjum w Żalinowie

2010-02-12 11:29:09

Zarządzenie Nr 59/2004


zatrudnienia na stanowisko kierow.Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

2010-02-12 11:29:55

Zarządzenie Nr 60/2004


W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

2010-02-12 11:30:47

Zarządzenie Nr 61/2004


powierzenia obowiązków dyrekt.Gimnazjum w Żalinowie

2010-02-12 11:31:24

Zarządzenie Nr 62/2004


ustalenia ceny drewna pozyskanego

2010-02-12 11:31:55

Zarządzenie Nr 63/2004


ustalenia zasady odpłatności za materiał zadrzewieniowy

2010-02-12 11:32:48

Zarządzenie Nr 64/2004


powołania zespołu do opracowania projektu "Przyjazny Urząd"

2010-02-12 11:33:35

Zarządzenie Nr 65/2004


zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowrocławiu

2010-02-12 11:34:27

Zarządzenie Nr 66/2004


powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

2010-02-12 11:35:18

Zarządzenie Nr 67/2004


wykazu gminnych jednostek organizacyjnych

2010-02-12 11:36:01

Zarządzenie Nr 68/2004


zasad sporządzania i ogłoszenia wykazu umorzeń podatkowych.

2010-02-12 11:36:48

Zarządzenie Nr 69/2004


zmieniające uchwałę nr XX/145/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

2010-02-12 11:37:37

Zarządzenie Nr 70/2004


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

2010-02-12 11:38:38

Zarządzenie Nr 71/2004


w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji wydatków Szkoły Podstawowej w Tupadłach na 2004 rok.

2010-02-12 11:39:38

Zarządzenie Nr 72/2004


zmieniające Zarządzenie Nr 70/2004 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 maja 2004r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

2010-02-12 11:40:42

Zarządzenie Nr 73/2004


w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji

2010-02-12 11:41:30

Zarządzenie Nr 74/2004


zmieniające uchwałę nr XX/145/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

2010-02-12 11:45:19

Zarządzenie Nr 75/2004


w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław w roku podatkowym 2004 .

2010-02-12 11:46:05

Zarządzenie Nr 76/2004


zmieniające uchwałę nr XX/145/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

2010-02-12 11:47:04

Zarządzenie Nr 77/2004


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego .

2010-02-12 11:49:05

Zarządzenie Nr 78/2004


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans

2010-02-12 11:49:49

Zarządzenie Nr 80/2004


w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu i powołania zespołu kontrolującego.

2010-02-12 11:50:39

Zarządzenie Nr 81/2004


w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Marcinkowo.

2010-02-12 11:51:23

Zarządzenie Nr 82/2004


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2005 rok .

2010-02-12 11:52:20

Zarządzenie Nr 83/2004


zmieniające uchwałę nr XX/145/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

2010-02-12 11:53:25

Zarządzenie Nr 84/2004


w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania

2010-02-12 11:54:14

Zarządzenie Nr 85/2004


W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

2010-02-12 11:54:51

Zarządzenie Nr 86/2004


w sprawie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

2010-02-12 11:56:25

Zarządzenie Nr 87/2004


powołania audytorów wewnętrznych

2010-02-12 11:57:08

Zarządzenie Nr 88/2004


wprowadzenia w życie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie

2010-02-12 11:57:59

Zarządzenie Nr 89/2004


zmieniające uchwałę nr XX/145/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

2010-02-12 11:59:31

Zarządzenie Nr 89a/2004


Powołać komisje konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora

2010-02-12 12:00:18

Zarządzenie Nr 90/2004


sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

2010-02-12 12:01:14

Zarządzenie Nr91/2004


w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2004 rok.

2010-02-12 12:02:01

Zarządzenie Nr92/2004


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy .

2010-02-12 12:02:55

Zarządzenie N93/2004


w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Gimnazjum w Żalinowie.

2010-02-12 12:03:54

Zarządzenie Nr94/2004


zmieniające uchwałę nr XX/145/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

2010-02-12 12:04:34

Zarządzenie Nr95/2004


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w budynku mienia komunalnego Nr 8 w Jaksicach .

2010-02-12 12:05:20

Zarządzenie Nr96/2004


zmieniające uchwałę nr XX/145/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

2010-02-12 12:06:47

Zarządzenie Nr97/2004


w sprawie utworzenia Zespołu ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

2010-02-12 12:07:36

Zarządzenie Nr98/2004


w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowrocławiu.

2010-02-12 12:08:22

Zarządzenie Nr99/2004


w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów

2010-02-12 12:09:07

Zarządzenie Nr100/2004


W sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu na 2005 rok.

2010-02-12 12:09:46

Zarządzenie Nr101/2004


w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu.

2010-02-12 12:10:34

Zarządzenie Nr102/2004


zmieniające uchwałę nr XX/145/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

2010-02-12 12:11:41

Zarządzenie Nr103/2004


W sprawie przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli – emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez Gminę Inowrocław

2010-02-12 12:12:33

Zarządzenie Nr104/2004


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego .

2010-02-12 12:13:11

Zarządzenie Nr105/2004


zmieniające uchwałę nr XX/145/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

2010-02-12 12:13:46

Zarządzenie Nr106/2004


dni wolnych w Urzędzie Gminy Inowrocław

2010-02-12 12:14:20

Zarządzenie Nr107/2004


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w budynku Urzędu Gminy w Inowrocławiu .

2010-02-12 12:15:30

Zarządzenie Nr108/2004


w sprawie przekazania środka trwałego-samochodu marki Daewoo Espero oraz garażu położonego w miejscowości Krusza Podlotowa .

2010-02-12 12:16:16

Zarządzenie Nr109/2004


zmieniające uchwałę nr XX/145/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

box
dol foot
bip bip