top

2014-11-28 14:59:42

Ogłoszenie


„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław." na rok 2015

2013-12-11 14:12:18

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław uprzejmie informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr Nr XLVII/268/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przystępuje do konsultacji projektu (Dz. U. Woj. Kuj.- Pom. z 2010r. Nr 142, poz. 1781 z 3 września 2010r.) :

box
dol foot
bip bip