top

drukuj

2010-02-12 08:37:57

Zarządzenie Nr117/2005 z dnia 05 kwietnia 2005 r.


w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie; - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, - ochrony i promocji zdrowia, - edukacyjnej opieki wychowawczej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z póź. zm. / oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2003 r. Nr 96 z późn. zm. , poz. 873 /

zarządzam,
co następuje;

§ 1
Powołać zespół do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
- ochrony i promocji zdrowia
- edukacyjnej opieki wychowawczej

W skład zespołu wejdą:
1. Krystyna Fedde - Przewodnicząca
2. Małgorzata Mechelewska – Inspektor ds. księgowości budżetowej - wydatków
3. Cecylia Bulczyńska – Inspektor zamówień publicznych i inwestycji komunalnych
4. Helena Krenc - Inspektor ds sportu , kultury i spraw p. poż.

§ 2
Przedmiotem działalności zespołu jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert zgodnie
z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2003,nr 96,poz. 873 /
i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz przedstawienie wybranych do dofinansowania
zadań publicznych wraz z wysokością kwoty do akceptacji Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt
Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1059

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip