top

2010-02-08 09:27:58

Uchwała Nr XXX/169/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-08 09:27:21

UCHWAŁA Nr XXX/168/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

2010-02-08 09:25:26

UCHWAŁA Nr XXX/167/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku


zmieniająca uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-08 09:24:36

UCHWAŁA Nr XXX/166/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Inowrocław w latach 2008-2015

2010-02-08 09:23:38

UCHWAŁA Nr XXX/165/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzałaniu Narkomanii na 2009r.

2010-02-08 09:22:48

UCHWAŁA Nr XXX/164/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r.

2010-02-08 09:22:10

UCHWAŁA Nr XXX/163/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w miejścowości Łąkocin

2010-02-08 09:21:15

uchwała nr XXIX/162/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku


zmieniająca uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008

2010-02-08 09:20:44

Uchwała nr XXIX/161/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich

2010-02-08 09:19:17

Uchwała nr XXIX/160/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w przedmiocie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

2010-02-08 09:18:44

Uchwała nr XXIX/159/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2009 rok.

2010-02-08 09:07:21

Uchwała nr XXIX/158/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie okrślenia stawek podatków od nieruchomości na 2009 rok.

2010-02-08 08:57:57

Uchwała nr XXIX/157/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego 2009 roku

2010-02-08 08:57:25

Uchwała nr XXIX/156/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009r.

2010-02-08 08:56:17

Uchwała nr XXIX/155/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Jacewo

2010-02-08 08:25:44

Uchwała nr XXIX/154/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie wyrazenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu

2010-02-08 08:25:13

Uchwała nr XXIX/153/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jaksice

2010-02-08 08:24:43

Uchwała nr XXIX/152/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Inowrocław

2010-02-08 08:24:14

Uchwała nr XXIX/151/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Inowrocław

2010-02-08 08:21:03

Uchwała nr XXIX/150/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku


ustalająca ekwiwalent dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu

2010-02-08 08:20:26

uchwała nr XXVIII/149/2008 z dnia 1 października 2008 roku


w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Inowrocław w Zgromadzeniu Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin

2010-02-08 08:16:13

uchwała nr XXVIII/148/2008 z dnia 1 października 2008 roku


w sprawie powołania doraźnej Komisji statutowej

2010-02-08 08:15:07

uchwała nr XXVIII/147/2008 z dnia 1 października 2008 roku


zmieniająca uchwałę nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-08 08:13:25

uchwała nr XXVII/146/2008 z dnia 10 września 2008 roku


zmieniająca uchwałę nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-08 08:12:40

uchwała nr XXVII/145/2008 z dnia 10 września 2008 roku


w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata bądź nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2010-02-08 08:11:29

uchwała nr XXVII/144/2008 z dnia 10 września 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Sławęcinek.

2010-02-08 08:10:54

uchwała nr XXVII/143/2008 z dnia 10 wrzesnia 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Balczewo.

2010-02-08 08:08:21

uchwała nr XXVII/142/2008 z dnia 10 września 2008r


w sprawie powołania Sekretarza Gminy

2010-02-08 08:06:11

uchwała nr XXVI/141/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku


w sprawie odwołania Sekretarza Gminy

2010-02-08 08:05:29

uchwała nr XXVI/140/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku


zmieniająca uchwałę nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-08 08:03:54

uchwała nr XXVI/139/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku


w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2010-02-08 08:03:19

uchwała nr XXVI/138/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Batkowo.

2010-02-08 08:01:14

UCHWAŁA NR XXV/137/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku


w sprawie zasady przyznawania diet sołtysom

2010-02-08 08:00:43

UCHWAŁA NR XXV/136/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku


w sprawie przystąpienia Gminy Inowrocław do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli oraz udzielenia pełnomocnictwa do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

2010-02-08 07:56:48

UCHWAŁA NR XXV/135/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku


zmieniająca uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-08 07:55:45

UCHWAŁA NR XXV/134/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku


w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław w roku 2009

2010-02-08 07:55:07

UCHWAŁA NR XXV/133/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku


w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy

2010-02-08 07:54:43

UCHWAŁA NR XXV/132/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia nieodpłatnego użytkowania oraz na przyjęcie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonych w miejscowości Sławęcinek.

2010-02-08 07:54:21

UCHWAŁA NR XXV/131/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Czyste.

2010-02-08 07:53:42

UCHWAŁA NR XXIV/130/2008 z dnia 21 maja 2008 roku


w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Inowrocław" Panu Eugeniuszowi Rotkiewiczowi

2010-02-08 07:50:44

UCHWAŁA NR XXIV/129/2008 z dnia 21 maja 2008 roku


w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Inowrocław" Pani Grażynie Kowalczyk

2010-02-05 13:13:21

UCHWAŁA NR XXIV/128/2008 z dnia 21 maja 2008 roku


w sprawie nadania pośmiertnie tytułu "Zasłużony dla Gminy Inowrocław" Edwardowi Pietrzakowi

2010-02-05 13:12:44

UCHWAŁA NR XXIV/127/2008 z dnia 21 maja 2008 roku


zmieniająca uchwałę Nr X/72/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia Regulaminu nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Inowrocław" lub "Zasłużonego dla Gminy Inowrocław"

2010-02-05 13:12:14

UCHWAŁA NR XXIII/126/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Inowrocław za 2007 rok

2010-02-05 13:11:41

UCHWAŁA NR XXIII/125/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku


zmieniająca uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 13:11:10

UCHWAŁA NR XXIII/124/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2008r.

2010-02-05 13:05:18

UCHWAŁA NR XXIII/123/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku


w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowroclaw uchwalonego uchwala Nr XVII/209/2000 Rady Gminy w Inowroclawiu z dnia 17 lipca 2000r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujacych tereny we wsiach: Jacewo, Jaksice, Klopot, Balczewo, Olszewice, Marulewy, Gnojno, Krusza Zamkowa, Komaszyce jako zmiany dotychczas obowiazujacego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowroclaw (Dziennik Urzedowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2000r. Nr 88, poz.728) dla obszaru polozonego w miejscowosci Komaszyce, oznaczonego symbolami 20.24 MN i 20.24a KDXY

2010-02-05 13:04:14

UCHWAŁA NR XXII/122/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu

2010-02-05 13:03:46

UCHWAŁA NR XXII/121/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 roku


zmieniająca uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 13:02:56

UCHWAŁA NR XXI/120/2008 z dnia 27 marca 2008 roku


W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic miasta Inowrocławia

2010-02-05 13:02:03

UCHWAŁA NR XX/119/2008 z dnia 6 marca 2008 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Inowrocław (w związku z Uchwałą Rady Miasta Inowrocławia Nr XIII/190/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Miasta Inowrocławia i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami) oraz ograniczenia zasięgu konsultacji do mieszkańców okreslonych jednostek pomocniczych Gminy Inowrocław.

2010-02-05 13:01:36

UCHWAŁA NR XX/118/2008 z dnia 6 marca 2008 roku


w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

2010-02-05 13:01:01

UCHWAŁA NR XX/117/2008 z dnia 6 marca 2008 roku


w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2008r.

2010-02-05 13:00:04

UCHWAŁA NR XX/116/2008 z dnia 6 marca 2008 roku


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Inowrocław za 2007 rok oraz przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

2010-02-05 12:59:34

UCHWAŁA NR XX/115/2008 z dnia 6 marca 2008 roku


w sprawie nadania imienia Szkoły Podstawowej w Turzanach

2010-02-05 12:48:37

UCHWAŁA NR XIX/114/2008 z dnia 6 lutego 2008 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w miejscowości Latkowo

2010-02-05 12:45:13

UCHWAŁA NR XIX/113/2008 z dnia 6 lutego 2008 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w miejscowości Jacewo

2010-02-05 12:44:30

UCHWAŁA NR XIX/112/2008 z dnia 6 lutego 2008 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław

2010-02-05 12:43:49

UCHWAŁA NR XIX/111/2008 z dnia 6 lutego 2008 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu Komisji Rewizyjnej

2010-02-05 09:33:38

UCHWAŁA NR XIX/110/2008 z dnia 6 lutego 2008 roku


w sprawie planu pracy Rady Gminy Inowrocław na rok 2008

2010-02-05 09:33:11

UCHWAŁA NR XIX/109/2008 z dnia 6 lutego 2008 roku


w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentów

2010-02-05 09:32:48

UCHWAŁA NR XIX/108/2008 z dnia 6 lutego 2008 roku


w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008rok.

2010-02-05 09:32:05

UCHWAŁA NR XIX/107/2008 z dnia 6 lutego 2008 roku


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

2010-02-05 09:31:38

UCHWAŁA NR XIX/106/2008 z dnia 6 lutego 2008 roku


zmieniająca uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

box
dol foot
bip bip