top

2010-12-31 08:39:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali maszyn do granulacji i ekspedycji pasz w celu poprawy jakości mieszanek paszowych, poprzez zakup nowoczesnych maszyn, na działce nr 127/3 obręb Krusza Podlotowa, gm. Inowrocław

2010-10-25 10:24:01

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele magazynowe, budowie rampy załadunkowej, utwardzeniu terenu, rozbudowie pomieszczeń biurowo-socjalnych, budowie garażu, budowie kotłowni oraz wiaty magazynowej w celu prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu i sortowaniu odpadów, na działce nr 3/3 obręb Orłowo, gm. Inowrocław

2010-10-19 09:45:31

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce nr 151/1 obręb Jaksice, gm. Inowrocław

2010-10-19 09:42:18

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych ujmującego wodę podziemna z utworów trzeciorzędowych na działce nr 61/2 obręb Radłówek, gm. Inowrocław

2010-08-18 10:07:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przyjęciu przez Radę Gminy Inowrocław w dniu 16 sierpnia 2010r. Uchwały Nr XLVII/269/2010 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław

2010-06-16 08:39:14

Ogłoszenie


o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele magazynowe, budowie rampy załadunkowej, utwardzeniu terenu, rozbudowie pomieszczeń biurowo-socjalnych, budowie garażu, budowie kotłowni oraz wiaty magazynowej w celu prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu i sortowaniu odpadów, na działce nr 3/1 obręb Orłowo, gm. Inowrocław

2010-04-29 09:31:51

Informacja


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni nr 1 o głębokości h=26,0m, zasobach eksploatacyjnych ustalonych według stanu na sierpień 2009r. w wielkości Q=30,0m3/h przy depresji s=4,5m, na działce nr 26/1 obręb Komaszyce, gm. Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

2010-03-18 14:05:08

Informacja


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na stację demontażu pojazdów oraz recykling sprzętu elektronicznego na działce nr ew. 37/61 obręb Latkowo gm. Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

2010-03-01 14:30:11

Informacja


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 150529C w miejscowości Łojewo gm. Inowrocław

2010-02-15 08:19:29

Informacja


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów oraz magazynowania surowców wtórnych na działce nr ew. 84/2 obręb Jaksice gm. Inowrocław

2010-02-10 13:24:48

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 150529C w miejscowości Łojewo gm. Inowrocław

box
dol foot
bip bip