top

2010-02-04 09:37:51

Uchwała Nr XXXI/170/2009 z dnia 04 lutego 2009 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomosci w miejscowosci Balczewo

2010-02-04 09:38:38

Uchwała Nr XXXI/171/2009 z dnia 04 lutego 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomosci położonej w miejscowości Sikorowo

2010-02-04 09:39:18

Uchwała Nr XXXI/172/2009 z dnia 04 lutego 2009 roku


w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie przez Gminę Inowrocław umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Kadry oświaty podwyzszają swoje kwalifikacje" oraz wyrazenia zgody na pełnienie przez powiat Tucholski funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

2010-02-04 09:42:25

Uchwała Nr XXXI/173/2009 z dnia 04 lutego 2009 roku


w sprawie przyjecia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Kadry oświaty podwyzszają swoje kwalifikacje" podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław

2010-02-04 09:43:02

Uchwała Nr XXXI/174/2009 z dnia 04 lutego 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Inowrocław umowy współpracy z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w sprawie podjęcia współnych działań związanych z udziałem w konkursie "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej z programu Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9, Poddziałanie 9.1.1 oraz wyrażenie zgody na pełnienie przez Fundację funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy

2010-02-04 09:43:41

Uchwała Nr XXXI/175/2009 z dnia 04 lutego 2009 roku


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Inowrocław na lata 2007-2012

2010-02-04 09:44:32

Uchwała Nr XXXI/176/2009 z dnia 04 lutego 2009 roku


uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Inowrocław

2010-02-04 09:45:09

Uchwała Nr XXXI/177/2009 z dnia 04 lutego 2009 roku


w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r. Wójta Gminy Lecha Skarbińskiego

2010-02-04 09:45:56

Uchwała Nr XXXI/178/2009 z dnia 04 lutego 2009 roku


w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2009r.

2010-02-04 09:46:17

Uchwała Nr XXXI/179/2009z dnia 04 lutego 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

2010-02-04 09:46:57

Uchwała Nr XXXI/180/2009 z dnia 04 lutego 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław na 2009 rok.

2010-02-04 09:47:23

Uchwała Nr XXXI/181/2009 z dnia 04 lutego 2009 roku


zmieniająca uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na 2009r.

2010-02-04 09:47:58

Uchwała Nr XXXI/182/2009 z dnia 04 lutego 2009 roku


zmieniająca uchwałę Rady Gminy Inowrocław w sprawie powołąnia Komisji Rewizyjnych

2010-02-04 09:48:36

Uchwała Nr XXXII/183/2009 z dnia 25 marca 2009 roku


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej.

2010-02-04 09:49:12

Uchwała Nr XXXII/184/2009 z dnia 25 marca 2009 roku


w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Inowrocław mającego na celu realizację projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

2010-02-04 09:50:14

Uchwała Nr XXXII/185/2009 z dnia 25 marca 2009 roku


w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczególnych warunków ich przyznawania, a takze wysokość, szczególowe zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.

2010-02-04 09:50:46

Uchwała Nr XXXII/186/2009 z dnia 25 marca 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Orłowo na lata 2009-2016

2010-02-04 09:51:18

Uchwała Nr XXXII/187/2009 z dnia 25 marca 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sławęcinek na lata 2009-2016

2010-02-04 09:51:45

Uchwała Nr XXXII/188/2009 z dnia 25 marca 2009 roku


zmieniająca uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 09:52:18

Uchwała Nr XXXIII/189/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku


zmieniająca uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 09:52:50

Uchwała Nr XXXIV/190/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Inowrocław absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

2010-02-04 09:53:28

Uchwała Nr XXXIV/191/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą Nr XXIII/147/96 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 19 grudnia 1996r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego z dnia 19 lutego 1997r. Nr 3, poz. 13) dla części obszaru położonego w miejscowości Balczewo, oznaczonego symbolem 11.48 RLz, dla części obszaru położonego w miejscowości Karczyn Wieś, oznaczonego symbolem 9.12 RLz oraz dla części obszaru położonego w miejscowości Słońsko, oznaczonego symbolem 16.18 RLz

2010-02-04 09:53:56

Uchwała Nr XXXIV/192/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie zmiany nieruchomości położonej w miejscowości Piotrkowice

2010-02-04 09:54:32

Uchwała Nr XXXIV/193/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie przyjęcia programu pn. Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Inowrocław i Planu Gospodarki odpadami Gminy Inowrocław

2010-02-04 09:55:33

Uchwała Nr XXXIV/194/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku


zmieniająca uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009

2010-02-04 09:56:00

Uchwała Nr XXXIV/195/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jacewo

2010-02-04 09:56:45

Uchwała Nr XXXIV/196/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łojewo

2010-02-04 09:57:16

Uchwała Nr XXXIV/197/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłopot

2010-02-04 09:57:45

Uchwała Nr XXXIV/198/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krusza Zamkowa

2010-02-04 10:04:50

Uchwała Nr XXXIV/199/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krusza Duchowna

2010-02-04 10:05:20

Uchwała Nr XXXIV/200/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie przejęcia opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi

2010-02-04 10:05:55

Uchwała Nr XXXV/201/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku


wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

2010-02-04 10:06:30

Uchwała Nr XXXV/202/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku


w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego"Góra I"

2010-02-04 10:08:05

Uchwała Nr XXXV/203/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycji dla Gminy Inowrocław na lata 2007 - 2012

2010-02-04 10:08:41

Uchwała Nr XXXV/204/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje"

2010-02-04 10:31:16

Uchwała Nr XXXV/205/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2010 roku

2010-02-04 10:31:51

Uchwała Nr XXXV/206/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku


w sprawie określenia trybu prac nad projektem ustawy budżetowej Gminy Inowrocław na rok 2010

2010-02-04 10:32:53

Uchwała Nr XXXV/207/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej

2010-02-04 10:34:03

Uchwała Nr XXXV/208/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku


w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Inowrocław na 2009 rok, na realizację projektu pn. "Program szczepień 12-to latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego" w I i II kwartale jego rzeczowej realizacji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finasowego i Mechanizmu Finasowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

2010-02-04 10:48:50

Uchwała Nr XXXV/209/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku


w sprawie zamiaru likwidacji filli Gminnej Biblioteki Publicznej w jaksicach zlokalizowanych w Gimnazjum w Sławęcinku i w Gimnazjum w Żalinowie

2010-02-04 10:49:21

Uchwała Nr XXXV/210/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku


zmieniająca uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009

2010-02-04 10:49:57

Uchwała Nr XXXVI/211/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku


w sprawie zaopiniowania Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy

2010-02-04 10:50:25

Uchwała Nr XXXVI/212/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku


w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Inowrocław w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

2010-02-04 10:53:43

Uchwała Nr XXXVI/213/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków

2010-02-04 10:54:20

Uchwała Nr XXXVI/214/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Inowrocław umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. budowa Sali Gimnastycznej w Jaksicach oraz wystawienia weksla "in blanco" i podpisanie deklaracji do weksla

2010-02-04 10:55:50

Uchwała Nr XXXVI/215/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku


zmieniająca uchwałę XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009

2010-02-04 10:56:37

Uchwała Nr XXXVI/216/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław orsz określenia ich składów osobowych i zakresu działania

2010-02-04 10:57:18

Uchwała Nr XXXVI/217/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności

2010-02-04 10:57:51

Uchwała Nr XXXVII/218/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku


zmieniająca uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 10:58:25

Uchwała Nr XXXVIII/219/2009 z dnia 2 września 2009 roku


zmieniająca uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 10:58:55

Uchwała Nr XXXVIII/220/2009 z dnia 2 września 2009 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji statutowej

2010-02-04 10:59:35

Uchwała Nr XXXVIII/221/2009 z dnia 2 września 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Balczewo.

2010-02-04 11:00:26

Uchwała Nr XXXVIII/222/2009 z dnia 2 września 2009 roku


w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

2010-02-04 11:00:57

Uchwała Nr XXXVIII/223/2009 z dnia 2 września 2009 roku


w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Inowrocław zadania pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Latkowo nr 150516C na odcinku od drogi powiatowej nr 2524C do drogi krajowej nr 15 - II etap" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" i zawarcie porozumienia z firmą "Ferrum" Sp. Jawna Ewa i Artur Wójcik, Latkowo 37/38, 88-100 Inowrocław, na współfinansowanie zadania.

2010-02-04 11:01:37

Uchwała Nr XXXIX/224/2009 z dnia 23 października 2009 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w miejscowości Latkowo oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław

2010-02-04 11:02:22

Uchwała Nr XXXIX/225/2009 z dnia 23 października 2009 roku


zmieniająca uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 11:02:54

Uchwała Nr XL/226/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomosci położonej w miejscowosci Stefanowo

2010-02-04 11:03:30

Uchwała Nr XL/227/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku


w sprawie ustalenia stawek podatku od srodków transportowych na 2010r.

2010-02-04 11:03:58

Uchwała Nr XL/228/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku


w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci na 2010r.

2010-02-04 11:04:37

Uchwała Nr XL/229/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku


w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomosci na 2010r.

2010-02-04 11:05:20

Uchwała Nr XL/230/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2010r.

2010-02-04 11:05:53

Uchwała Nr XL/231/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzałania Narkomanii na 2010r.

2010-02-04 11:06:24

Uchwała Nr XL/232/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku


zmieniająca uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 11:07:06

Uchwała Nr XLI/233/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2010

2010-02-04 11:09:10

Uchwała Nr XLI/234/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publicznego na 2010 rok.

2010-02-04 11:12:39

Uchwała Nr XLI/235/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku


w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach zlokalizowanej w Gimnazjum w Sławęcinku i w Gimnazjum w Żalinowie oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach w częsci dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii

2010-02-04 11:13:46

Uchwała Nr XLI/236/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowosci Gnojno na lata 2009-2016"

2010-02-04 11:14:19

Uchwała Nr XLI/237/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku


w sprawie ustalenia wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

2010-02-04 11:17:30

Uchwała Nr XLI/238/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku


zmieniająca uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 11:18:12

Uchwała Nr XLI/239/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą Nr XVII/209/2000 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 17 lipca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny we wsiach: Jacewo, Jaksice, Kłopot, Balczewo Olszewice, Marulewy, Gnojno, Krusza Zamkowa, Komaszyce jako zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2000r. Nr 88, poz. 728 ) dla obszaru położonego w miejscowosci Komaszyce, oznaczonego symbolem 20.24 MN i 20.24a KDXy

box
dol foot
bip bip