top

2015-12-30 08:40:27

Zawiadomienie


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 15 października 2015r. Pana Mariusza Polewskiego o wydanie decyzji 0 środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej, realizowanej na działce nr 14/2 w Łojewie, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, pokój 16, w godz. 7:30 - 15:30, w dniach pracy Urzędu. Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

2015-12-30 08:39:06

Zawiadomienie


że na wniosek Pana Rafała Lewandowskiego zam. w Oporówku; 88 - 181 Jaksice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 120 w miejscowości Oporówek, Gmina Inowrocław.

2015-12-30 08:38:08

Zawiadomienie


że na wniosek Pana Eugeniusza Tomczyka zam. w Jaksicach; 88-110 Inowrocław 2; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 16/1 w miejscowości Borkowo, Gmina Inowrocław.

2015-12-30 08:36:59

Zawiadomienie


że na wniosek Pana Eugeniusza Tomczyka zam. w Jaksicach; 88-110 Inowrocław 2; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 133/5 w miejscowości Jaksice, Gmina Inowrocław.

2015-12-30 08:33:27

Zawiadomienie


że na wniosek Pana Eugeniusza Tomczyka zam. w Jaksicach; 88-110 Inowrocław 2; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 133/1 w miejscowości Jaksice, Gmina Inowrocław.

2015-12-28 13:09:14

Obwieszczenie


o ponownym przystąpieniu do rozpatrywania wniosku z dnia 14 października 2015 r. (wpl.; 16.10,2015 r.). bez sygnatury, uzupełnianego w dniach 29.10. i 4.11.2015 r.. Gminy Inowrocław, w imieniu której występuje Pan Grzegorz Rodziewicz z Autorskiej Pracowni Inżynierii Sanitarnej, z siedzibą w Pile przy ul. Kondratowicza 6. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ..Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich zasileniem energetycznym w m. Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie", realizowanego częściowo na terenie zamkniętym kolejowym i ponownym wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, ze względu na rozszerzenie zakresu ww. inwestycji o działki: 14/9. 14/10, 14/11. 14/12, 14/13. 14/14. 14/15. 14/16, 14/17, 14/18, 14/20 i 14/22.

2015-12-28 13:05:31

Obwieszczenie


o ponownym przystąpieniu do rozpatrywania wniosku z dnia 14 października 2015 r. (wpl.: 16.10.2015 r.), bez sygnatury, uzupełnianego w dniach 29.10. i 4.11.2015 . Gminy Inowrocław, w imieniu której występuje Pan Grzegorz Rodziewicz z Autorskiej Pracowni Inżynierii Sanitarnej, z siedzibą w Pile przy ul. Kondratowicza 67 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich zasileniem energetycznym w in. Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie, realizowanego częściowo na terenie zamkniętym kolejowym i ponownym wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, ze względu na rozszerzenie zakresu ww. inwestycji o działki: 14/9. 14/10, 14/11, 14/12. 14/13. 14/14, 14/15. 14/16, 14/17, 14/18, 14/20 i 14/22.

2015-12-23 12:35:11

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 30 lipca 2015r. Pana Adama Różyckiego- Prezesa - Zarządu Grupy AGROS sp. z o.o. z siedzibą w Cieślinie ; 88 - 100 Inowrocław; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o planowanej wydajności Qe=40m3/h na działce oznaczonej numerem 209 w miejscowości Cieślin, Gmina Inowrocław zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2015-12-23 12:31:52

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 15 października 2015r. Pana Stanisława Polewskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej, realizowanej na działce nr 47 w Cieślinie, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2015-12-22 12:08:04

Zawiadomienie


że na wniosek Pana Jarosława Matuszak właściciela Pracowni Projektowej PROJBUD z siedzibą w Inowrocławiu; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 150526C Jaronty- Dulsk, Gmina Inowrocław. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie organu przy ul. Królowej Jadwigi 43, pokój nr 16, w godz. 7.30 - 15.30.

2015-12-18 11:48:35

Informacja


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na rozbudowie fermy indyków o trzy indyczarnie na terenie działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 9/9 i 9/12 położonych w miejscowości Turlejewo, gmina woj. kujawsko-pomorskie i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

2015-12-18 11:47:13

Informacja


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie trzech kurników, wraz z infrastrukturą techniczną dla niosek (produkcja jaj wylęgowych) na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 148/3 położonej w miejscowości Sikorowo, gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

2015-12-10 12:12:10

OBWIESZCZENIE


Prezydent Miasta Inowrocławia, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochranie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) zawiadamia, że w dniu 4 grudnia 2015 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji wapna nawozowego z odpadów posodowych pochodzących z Soda Polska C1ECH S.A. - Zakład Produkcyjny Soda Mątwy w Inowrocławiu, na terenie oznaczonym jako „staw SI" na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/2, 3/3,4/2,4/3, 5/3 i 6/4 przy ul. Bagiennej w Inowrocławiu (Gmina Miasto Inowrocław) oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 171/12 i 171/13 obręb Batkowo (Gmina Inowrocław).

2015-11-23 14:55:07

OBWIESZCZENIE


że z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i złożonego dnia 3 lipca 2015 r.s zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz zmiany decyzji Nr 1/ZR1D/2013 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2013 r„ znak WI.II.ZRID.7820.3.2012.ZD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25" w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego.

2015-11-20 15:24:43

OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 14 października 2015 r. (wpł: 16.10.2015 r.), bez sygnatury, uzupełniany w dniach 29.10. i 4.11.2015 r., Gminy Inowrocław, w imieniu której występuje Pan Grzegorz Rodziewicz z Autorskiej Pracowni Inżynierii Sanitarnej, z siedzibą w Pile przy ul. Kondratowicza 6, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich zasileniem energetycznym w m. Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie, realizowanego częściowo na terenie zamkniętym kolejowym i wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

2015-11-18 11:08:46

Obwieszczenie


W związku z prowadzonym przez Urząd Miasta Inowrocławia - Wydział Gospodarki Komunalnej. Środowiska i Rolnictwa postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji wapna nawozowego z odpadów posodowych pochodzących z Soda Polska CI ECH S.A. - Zakład Produkcyjny Soda Mątwy w Inowrocławiu, na terenie oznaczonym jako „staw SI" na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/2, 3/3, 4/2, 4/3, 5/3 i 6/4 przy ul. Bagiennej w Inowrocławiu (Gmina Miasto Inowrocław) oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 171/12 i 171/13 obręb Batkowo (Gmina Inowrocław) informuję, że w dniu 16 listopada 2015 r., po zasięgnięciu opinii organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, zostało wydane postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

2015-11-09 16:45:59

Zawiadomienie


że na wniosek Pana Stanisława Polewskiego zam. w Lojewie; 88 - 100 Inowrocław; wszczęte zoslalo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 47 w miejscowości Łojewo, Gmina Inowrocław.

2015-11-09 16:44:01

Zawiadomienie


że na wniosek Pana Mariusza Polewskiego zam. w Łojewie: 88 - 100 Inowrocław: wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 14/2 w miejscowości Łojewo, Gmina Inowrocław.

2015-11-05 14:10:57

OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 września 2015 r., znak: RIM/128/2015, uzupełniony w dniu 15 października 2015 r., złożony przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, reprezentowany przez Pana Józefa Kubiaka. Kierownika Działu Generalnego Projektanta, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 15/2014. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie otworowej kopalni soli na terenie złoża soli Lubień, służącej do eksploatacji kopaliny metodą podziemną, w ilości nie mniejszej niż 100 000 m /rok wraz z infrastrukturą przesyłową (rurociągi solanki i wody), realizowanego częściowo na terenie zamknięciem kolejowym, w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych.

2015-11-04 14:14:24

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postępowania administracyjnego {Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 31 grudnia 2014r. Pana Henryka Bloch zam. Sikorowo; 88 - 100 Inowrocław: o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 kurników wraz z infrastrukturą techniczną dla wniosek (produkcja jaj wylęgowych) na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 148/3 w miejscowości Sikorowo. Gmina Inowrocław; zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2015-11-04 14:09:07

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.). zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 5 grudnia 20l4r. Pani Małgorzaty Gietka - Ostrowskiej zam. Turlejewo; 88 -100 Inowrocław; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie lenny indyków o trzy indyczarnie na działkach oznaczonych numerami 9/9 i 9/12 w miejscowości Turlejewo. Gmina Inowrocław: zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2015-10-30 12:18:52

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY INOWROCŁAW


Na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 20i3r. poz. 1235 ze zm.) w związku z wnioskiem firmy Altom Tour sp. z o.o. ul. Bydgoska 34. 86 - 061 Brzoza: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Słońsko na działce oznaczonej numerem 195/3, w miejscowości Słońsko, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski;

2015-10-07 13:54:40

Informuję


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na kruszeniu tworzyw sztucznych na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 34/24 w miejscowości Olszewice i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2015-09-18 13:44:28

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 września 2015 r.


Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz zmiany decyzji Nr l/ZRID/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2013 r., znak WLIIZRID.7820.3.2012.ZD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25". którą w części uchylono i zmieniono ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2014

2015-08-24 08:19:20

Zawiadomienie


że na wniosek Pana Adama Różyckiego - Prezesa Zarządu Grupy AGROS sp. z o.o. z siedzibą Cieślin 51; 88 - 100 Inowrocław; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o planowanej wydajności Qe=40m3/h na działce oznaczonej numerem 209 w miejscowości Cieślin, Gmina Inowrocław. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie organu przy ul. Królowej Jadwigi 43, pokój nr 16, w godz. 7.30 - 15.30.

2015-07-30 10:47:45

Obwieszczenie


że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy decyzją z dnia 19 maja 2015r. nr SKO-4220/64/2015 uchyliło w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 marca 2015r. znak: RGP.III.6220.29.2014 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku, metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „TUPADLY - PRZEDBOJEWICE I w kat. C, o powierzchni obszaru górniczego 17,54 ha położonego w granicach działek nr 208/7. 208/8, 208/9, 209/1, 209/2, 209/3, 211/3, 211/2, 210/2 w miejscowości Tupadly, Gmina Inowrocław oraz 1/4, 1/5 i 1/6 w miejscowości Przedbojewice, gmina Kruszwica, po w. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie.

2015-07-15 14:40:05

Informacja


że na wniosek Pana Macieja Sokołowskiego zam. Inowrocław; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego kruszeniu tworzyw sztucznych na działce oznaczonej numerem 34/24 w miejscowości Olszewice, Gmina Inowrocław.

2015-07-13 13:55:17

Informacja


o wydaniu decyzji umarzającej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie budynku warsztatowo - magazynowego do obsługi i napraw własnego taboru samochodowego 1 maszyn specjalnych z możliwością świadczenia usług w zakresie napraw i serwisu na działce oznaczonej numerem 171/4 w miejscowości Balczewo. gmina Inowrocław.

2015-07-08 10:17:53

Informacja


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych - otworu nr 5a, realizowanej na działce nr 5/1 wodociągu grupowego w Cieślinie, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie 1 o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

2015-06-19 16:20:27

Zawiadomienie


zawiadamiam, że na wniosek Altom Tour sp. z o.o. ul. Bydgoska 34, 86 - 061 Brzoza; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Słońsko na działce oznaczonej numerem 195/3, w miejscowości Słońsko, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § I kpa w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie organu przy ul. Królowej Jadwigi 43, pokój nr 16, w godz. 7.30 - 15.30.

2015-06-16 20:49:13

OBWIESZCZENIE


0 wydaniu decyzji umarzającej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku w km Sławęcinek - Inowrocław od km 185 + 923 do km 187+400 1 o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

2015-06-15 23:31:37

Decyzja


Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r, poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Matuszaka, właściciela Pracowni Projektowej PROJBUD, z siedzibą w Inowrocławiu, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Inowrocław do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku w km Sławęcinek - Inowrocław od km 185 +923 do km 187+400.

2015-06-10 23:01:36

Zawiadomienie


zawiadamiam że na wniosek DARO - COMPLEX doradztwo - recykling - szkolenia Dariusz Kowalewski ul.Solankowa 64, 88-100 Inowrocław; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowo - magazynowego do obsługi i napraw własnego taboru samochodowego i maszyn specjalnych z możliwością świadczenia usług w zakresie napraw i serwisu na działce oznaczonej numerem 171/4 w miejscowości Balczewo. Gmina Inowrocław.

2015-06-01 17:08:29

Zawiadomienie


zawiadamiam że na wniosek Inowrocławskich Kopalni Soli „SOLINO" Spółka Akcyjna ul.Św. Ducha 26A. 88 - 100 Inowrocław; w imieniu i na rzecz których działa Pan Krzysztof Sobczak zamieszkały w Poznaniu, ul. Słowiańska 36b/17; wspólnik Global Technik Sobczak. Piętas Sp. Jawna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 14; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie węzła tłoczenia solanki do kawern magazynowych podziemnego Magazynu Ropy i Paliw w Górze eksploatowanego przez Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino" S.A na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 49/2 w miejscowości Góra, Gmina Inowrocław.

2015-06-01 17:06:02

Zawiadomienie


zawiadamiam że na wniosek Zakładu Usługowo - Handlowego „INOWAP" Roman Lewandowski z siedzibą przy ul.Batkowskiej 5, 88 - 100 Inowrocław; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji wapna nawozowego z odpadów wapniowych pochodzących z Soda Polska CIECH S.A. - Zakład Produkcyjny Soda Mątwy w Inowrocławiu na działce oznaczonej numerem 171/4 w miejscowości Batkowo, Gminą Inowrocław.

2015-05-29 12:58:17

Zawiadomienie


że na wniosek Zakładu Usługowo Handlowego „INOWAP" Roman Lewandowski z siedzibą przy ul.Batkowskiej 5, 88 - 100 Inowrocław; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji wapna nawozowego z odpadów wapniowych pochodzących z Soda Polska CIECH S.A. - Zakład Produkcyjny Soda Mątwy w Inowrocławiu na działce oznaczonej numerem 171/4 w miejscowości Batkowo, Gmina Inowrocław.

2015-05-29 12:56:52

Zawiadomienie


że na wniosek Zakładu Usługowo - Handlowego „INOWAP" Roman Lewandowski z siedzibą przy ul.Batkowskiej 5, 88 - 100 Inowrocław; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji kruszyw budowlanych z recyklingu oraz mieszanek popioło - żużlowo - ziemnych na działce oznaczonej numerem 171/4 w miejscowości Batkowo, Gmina Inowrocław. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie organu przy ul. Królowej Jadwigi 43, pokój nr 16, w godz. 7.30 - 15.30.

2015-04-27 10:15:08

obwieszczenie o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku w km Sławęcinek - Inowrocław od km 185 + 923 do km 187 + 400.

2015-04-21 12:47:54

zawiadomienie o wszczęciu postępowania


na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedziba w Kruśliwcu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych - otworu nr 5a, realizowanej na działce nr 5/1 wodociągu grupowego w Cleślinie, Gmina Inowrocław.

2015-04-16 09:56:34

zawiadomienie


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na działce nr 49/4, obręb Marulewy, Gmina Inowrocław.

2015-04-03 13:23:42

informacja o wydaniu decyzji


informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na Środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku, metoda odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „TUPADŁY - PRZEDBOJEWICE I" w kat. C1 o powierzchni obszaru górniczego 17.54 ha położonego w granicach działek nr 203/7, 208/8, 208/9, 209/1, 209/2, 209/3, 211/3, 211/2, 210/2 w miejscowości Tupadły, Gmina Inowrocław oraz 1/4, 1/5 i 1/6 w miejscowości Przedbojewice, gmina Kruszwica

2015-04-03 13:21:35

informacja o wydaniu decyzji


informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku, metoda odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „SIKOROWO III" w kat. C1 o powierzchni obszaru górniczego 17,78 ha obejmującego działki nr 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 296, 297/7, 297/8, 297/9, 297/10 w miejscowości Sikorowo

2015-04-03 13:18:28

informacja o wydaniu decyzji


informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ula przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku, metoda odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) "Ł0JEW0 VIII" w kat. C1 o powierzchni obszaru górniczego 10.0 ha położonego w granicach działki nr 111/11 w miejscowości Łojewo. gm. Inowrocław

2015-03-23 09:03:50

zawiadomienie o zebranych materiałach


zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „ŁOJEWO VIII" w kat. C1 o powierzchni obszaru górniczego 10,0 ha położonego w granicach działki nr 111/11 w miejscowości Łojewo, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie.

2015-03-23 09:02:07

zawiadomienie o zebranych materiałach


zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „SIKOROWO III" w kat. C1 o powierzchni obszaru górniczego 17,78 ha obejmującego działki nr 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 296, 297/7, 297/8, 297/9, 297/10 w miejscowości Sikorowo, Gmina Inowrocław., pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie.

2015-03-23 08:59:35

zawiadomienie o zebranych materiałach


zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „TUPADŁY - PRZEDBOJEWICE" w kat. C1 o powierzchni obszaru górniczego 17,54 ha położonego w granicach działek nr 208/7, 208/8, 208/9, 209/1, 209/2, 209/3, 211/3, 211/2, 210/2 w miejscowości Tupadły, Gmina Inowrocław oraz 1/4, 1/5 i 1/6 w miejscowości Przedbojewice, gmina Kruszwica., pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie.

2015-03-17 12:58:16

Informacja


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odzysku kabli realizowanego na działce nr 11/3 obręb Kruszą Zamkowa, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie

2015-02-20 12:52:21

zawiadomienie o zebranych materiałach


zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na zmianę sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odzysku kabli realizowanego na działce nr 11/3 obręb Kruszą Zamkowa, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie

2015-02-20 12:46:31

ogłoszenie


o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „TUPADŁY - PRZEDBOJEWICE" w kat. C1, o powierzchni obszaru górniczego 17,54 ha położonego w granicach działek nr 208/7, 208/8, 208/9, 209/1, 209/2, 209/3, 211/3, 211/2, 210/2 w miejscowości Tupadły, Gmina Inowrocław oraz 1/4, 1/5 i 1/6 w miejscowości Przedbojewice, gmina Kruszwica

2015-02-03 14:10:18

ogłoszenie


o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej — piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złożu kruszywa naturalnego (piasku) „ŁOJEWO VIII" w kat. C1, o powierzchni obszaru górniczego 10,0 ha położonego w granicach działki nr 111/11 w miejscowości Łojewo, Gmina Inowrocław

2015-02-03 14:07:09

ogłoszenie


o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „SIKOROWO III" w kał. C1 o powierzchni obszaru górniczego 17,78ha obejmującego działki nr 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 296, 297/7, 297/8, 297/9, 297/10 w miejscowości Sikorowo, Gmina Inowrocław.

2015-01-20 08:57:02

zawiadomienie


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „TUPADŁY - PRZEDBOJEWICE" w kat. Ci o powierzchni obszaru górniczego 17,54 ha położonego w granicach działek nr 208/7, 208/8. 208/9, 209/1, 209/2, 209/3, 211/3, 211/2, 210/2 w miejscowości Tupadły. Gmina Inowrocław oraz 1/4,1/5 i 1/6 w miejscowości Przedbojewice, gmina Kruszwica.

2015-01-08 12:08:28

ogłoszenie


o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 kurników wraz z infrastrukturą techniczna dla niosek (produkcja jaj wylęgowych) na terenie działki nr 148/3 w miejscowości Sikorowo, Gmina Inowrocław.

box
dol foot
bip bip