top

2014-11-28 15:22:43

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU USUWANIA ODPADÓW AZBESTOWYCH NA TERENIE GMINY INOWROCŁAW


Gmina Inowrocław informuje, że przyjmuje wnioski na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych ze środków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rok 2017. Zadanie obejmuje następujące koszty kwalifikowane: demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych. Z dofinansowania będą mogły skorzystać tylko te jednostki, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji odpadów azbestowych. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 grudnia 2016 r. Wniosek wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.bip.inowloclaw.ug.gov.pl lub w tut. Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 6, parter oraz na pok. 24, II. p. Informacje na powyższy temat są udzielane pod numerem 52-35-55-818.

box
dol foot
bip bip