top

2010-02-04 13:52:39

ZARZĄDZENIE Nr 62/2008 z dnia 2 stycznia 2008 roku


w sprawie zatrudnienia Pani Małgorzaty Kieraj Kowalczyk w stanowisku Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomicznego-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu

2010-02-04 13:53:37

ZARZĄDZENIE Nr 63/2008 z dnia 3 stycznia 2008 roku


w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu

2010-02-04 13:54:27

ZARZĄDZENIE Nr 64/2008 z dnia 21 stycznia 2008 roku


zmieniające uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-04 13:54:56

ZARZĄDZENIE Nr 65/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku


w sprawie przyjęcia zasad składowania i rozpatrywania wniosków o dofinasowanie kosztów nauki programu "UCZEŃ NA WSI" pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne i powołania komisji w celu weryfikacji i rozliczania wniosków.

2010-02-04 13:55:23

ZARZĄDZENIE Nr 66/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu

2010-02-04 13:56:10

ZARZĄDZENIE Nr 67/2008 z dnia 01 luty 2008 roku


w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

2010-02-04 13:56:47

ZARZĄDZENIE Nr 68/2008 z dnia 01 luty 2008 roku


w sprawie wprowadzenia Instrukcji wewnętrznej kontroli finasowej

2010-02-04 13:57:12

ZARZĄDZENIE Nr 69/2008 z dnia 19 luty 2008 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych przez Gminę Inowrocław w roku 2008

2010-02-04 13:57:42

ZARZĄDZENIE Nr 70/2008 z dnia 3 marca 2008 roku


w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Inowrocławiu

2010-02-04 14:00:28

ZARZĄDZENIE Nr 72/2008 z dnia 4 marca 2008 roku


w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

2010-02-04 14:01:22

ZARZĄDZENIE Nr 73/2008 z dnia 6 marca 2008 roku


w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Inowrocław dotyczących zmiany granic Miasta Inowrocławia

2010-02-04 14:02:16

ZARZĄDZENIE Nr 74/2008 z dnia 13 marca 2008 roku


w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu.

2010-02-04 14:03:27

ZARZĄDZENIE Nr 75/2008 z dnia 13 marca 2008 roku


w sprawie uzupełnienia Zarządzenia Nr 73 /2008 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 marca 2008r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Inowrocław dotyczących zmiany granic Miasta Inowrocławia.

2010-02-05 08:10:57

ZARZĄDZENIE Nr 76/2008 z dnia 17 marca 2008 roku


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2007 rok

2010-02-05 08:13:28

ZARZĄDZENIE Nr 77/2008 z dnia 26 marca 2008 roku


w sprawie zarządzenia Nr 4/2006 Wójta Gminy Inowrocławz dnia 22 marca 2006r. w sprawie przyznawania środków finasowych przeznaczonych no pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez Gminę Inowrocław.

2010-02-05 08:14:25

ZARZĄDZENIE Nr 78/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 roku


w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2008 w zakresach: 1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2. Ochrony i promocji zdrowia.

2010-02-05 08:19:18

ZARZĄDZENIE Nr 79/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku


zmieniające uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 08:20:50

ZARZĄDZENIE Nr 80/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku


W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy

2010-02-05 08:23:59

Zarządzenie Nr 81/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.


zmieniające uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 08:25:14

ZARZĄDZENIE Nr 82/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za I kwartał 2008 roku

2010-02-05 08:25:56

Zarządzenie Nr 83/2008 z dnia 12 maja 2008r.


zmieniające uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 08:27:05

Zarządzenie Nr 84/2008 z dnia 19 maja 2008r.


w sprawie informacji za rok 2007 obejmującej : wykonanie budżetu, kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

2010-02-05 08:28:13

Zarządzenie Nr 85/2008 z dnia 21 maja 2008r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej

2010-02-05 08:28:39

Zarządzenie Nr 86/2008 z dnia 23 maja 2008r.


zmieniające uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 08:29:04

Zarządzenie Nr 87/2008 z dnia 10 czerwca 2008r.


w sprawie powołania Komisji ds. rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Inowrocław

2010-02-05 08:30:55

ZARZĄDZENIE Nr 88/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku


zmieniające uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 08:31:42

Zarządzenie Nr 89/2008 z dnia 13 czerwca 2008r.


w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządwoych na wykonanie zadań publicznych w 2008 r. w zakresach: 1. Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin. 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i tradycji. 3. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

2010-02-05 08:33:59

Zarządzenie Nr 90/2008 z dnia 13 czerwca 2008r.


zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Inowrocław Nr 72/2008 z dnia 4 marca 2008r. w sprawie powołania komisji urbanistczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.

2010-02-05 08:34:32

ZARZĄDZENIE Nr 91/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku


zmieniające uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 08:35:19

Zarządzenie nr 92 z dnia 25 lipca 2008r


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Orłowie

2010-02-05 08:37:13

Zarządzenie nr 93 z dnia 25 lipca 2008r


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2010-02-05 08:40:12

Zarządzenie Nr 94/2008 z dnia 28 lipca 2008r.


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za II kwartał 2008 roku

2010-02-05 08:41:03

Zarządzenie nr 94a z dnia 31 lipca 2008r


zmieniając uchwałę nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 08:42:05

Zarządzenie Nr 95/2008 z dnia 4 sierpnia 2008r.


w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2008 r. w zakresie: 1/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2010-02-05 08:43:09

zarządzenie nr 96 z dnia 6 sierpnia 2008 roku


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2009 rok.

2010-02-05 08:44:17

Zarządzenie nr 97 z dnia 8 sierpnia 2008 roku


zmieniając uchwałę nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 08:45:11

Zarządzenie nr 98 z dnia 8 sierpnia 2008r


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2010-02-05 08:46:05

Zarządzenie nr 99 z dnia 12 sierpnia 2008r


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Pławinie

2010-02-05 08:47:01

ZARZĄDZENIE Nr 100/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku


zmieniające uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 08:48:35

zarządzenie nr. 101 z dnia 25 sierpnia 2008r.


zmieniając uchwałę nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 08:52:46

ZARZĄDZENIE Nr 102/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław za I półrocze 2008 roku.

2010-02-05 08:53:12

zarządzenie nr. 103 z dnia 1 września 2008r


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Orłowie.

2010-02-05 08:53:34

zarządzenie nr. 104 z dnia 11 września 2008r.


zmieniając uchwałę nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 08:54:10

zarządzenie nr. 105 z dnia 15 września 2008r


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy.

2010-02-05 08:54:33

zarządzenie nr. 106 z dnia 18 września 2008r


zmieniając uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 08:54:56

Zarządzenie nr. 107 z dnia 19 września 2008r.


w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2008/2009

2010-02-05 08:55:29

zarządzenie nr. 108 z dnia 19 września 2008r


w sprawie powołania Komisji ds. rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

2010-02-05 08:56:01

zarządzenie nr. 109 z dnia 30 września 2008r


zmieniając uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008r.

2010-02-05 08:56:53

zarządzenie nr. 110 z dnia 3 października 2008r


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/2008 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 marca 2008r. w sprawie przyznania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli-emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez Gminę Inowrocław

2010-02-05 08:58:17

zarządzenie nr. 111 z dnia 7 października 2008r


zmieniając uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 08:58:44

zarządzenie nr. 112 z dnia 24 października 2008r


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za III kwartał 2008r.

2010-02-05 08:59:24

Zarządzenie nr. 113 z dnia 31 października 2008r


zmieniające uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008

2010-02-05 09:00:13

Zarządzenie nr. 114 z dnia 31 października 2008r


w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Inowrocław

2010-02-05 09:00:39

zarządzenie nr. 115 z dnia 31 października 2008r


w sprawie utworzenia funduszu nagród

2010-02-05 09:01:13

Zarządzenie nr. 116 z dnia 14 listopada 2008r


W sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu na 2009 rok.

2010-02-05 09:01:52

Zarządzenie nr. 117 z dnia 21 listopada 2008r


zmieniające uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 09:02:58

Zarządzenie nr. 118 z dnia 01 grudnia 2008r


w sprawie powołania komisji likwidacyjnej pozostałych środków trwałych

2010-02-05 09:04:56

Zarządzenie nr. 119 z dnia 01 grudnia 2008r


w sprawie przekazania środka trawałego - samochodu pożarniczego marki Żuk będącego w użytkowaniu przez Ochotniczą Straż Pożarna w Gnojnie

2010-02-05 09:08:02

Zarządzenie nr. 120 z dnia 15 grudnia 2008r


zmieniające uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

2010-02-05 09:08:36

Zarządzenie nr. 121 z dnia 15 grudnia 2008r


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum w Sławęcinku

2010-02-05 09:09:14

Zarządzenie nr. 122 z dnia 17 grudnia 2008r


Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia warunków i wysokości dofinasowania do materiału zadrzewieniowego

2010-02-05 09:10:08

Zarządzenie nr. 123 z dnia 24 grudnia 2008r


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Łojewie

2010-02-05 09:10:37

Zarządzenie nr. 124 z dnia 24 grudnia 2008r


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzanach

2010-02-05 09:11:05

Zarządzenie nr. 125 z dnia 24 grudnia 2008r


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Pławinie

2010-02-05 09:11:46

Zarządzenie nr. 126 z dnia 30 grudnia 2008r


W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacyjnej kasy w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu i stanu zapasów materiałów

2010-02-05 09:13:04

ZARZĄDZENIE Nr 127/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku


zmieniające uchwałę Nr XVIII/105/2007 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2008.

box
dol foot
bip bip