top

2017-03-28 08:59:13

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 74/2 o pow.0,7298113, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY 11/000 45484/7. Teren działki objęty jest prawomocną decyzją Wójta Gminy Inowrocław o warunkach zabudowy (decyzja z dnia 27 stycznia 2015r. znak: RGP.I.6730.113.2014) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako tereny rolne kl. IVa o pow. 0,7098 i grunty pod rowami (W) o pow. 0,0200 ha.

2017-01-19 14:32:35

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku mienia komunalnego oznaczonego nr 32 w miejscowości Radłówek, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 28/4, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr KW BY11/00034512/3. Lokal użytkowy składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 10,69 m2, wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno - kanalizacyjną. Przedmiotowa nieruchomość oddana będzie w najem z przeznaczeniem na cele działalności handlowej. Stawka miesięczna czynszu najmu wynosi 43,36 zł netto, plus obowiązujący podatek VAT. Czynsz najmu będzie płatny w terminie określonym na fakturze wystawionej przez Wynajmującego, przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego. Ponadto najemca ponosić będzie koszty związane z utrzymaniem budynku (tj. zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, wywóz odpadów komunalnych).

2016-12-09 21:06:09

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę część nieruchomości położonej w miejscowości Dulsk - o pow. 60m2 z działki oznaczonej numerem 30/6 o pow. całkowitej 0.1392 ha, dla której Sądzie Rejonowy w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00043430/0. Dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje miejscowy pian zagospodarowania przestrzennego oraz teren ten nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy powodującą zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Na przedmiotowym terenie znajdują się trzy garaże blaszane, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za grunt wynosić będzie l,00zł./m2 brutto.

2016-09-27 07:59:54

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 98/15 o pow. 1.2722 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000 27636/6.

2016-09-07 12:58:33

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowane nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Inowrocław oznaczone numerami działek: - cz. 215/28 o pow. 108 m2, - cz. 37/19 o pow. 49 m2, - cz. 8/5 o pow. 120 m2, obręb Jaksice, nr KW 23276 obręb Latkowo, nr KW 22973 obręb Cieślin , nr KW 10802

2016-09-06 14:56:05

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę część nieruchomości rolnej o pow. 1,1694 ha, położonej w miejscowości Sławęcinek oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 14/20, o pow. całkowitej l/2983ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00073278/5.

2016-09-06 14:54:55

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę - na okres 3 lat, nieruchomość rolną położoną w miejscowości Gnojno, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 43/5 o pow. 0,2111ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000 35423/9.

2016-09-06 14:51:09

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Pławin oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek: 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, o ogólnej pow. 0,7240ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr 38338.

2016-09-06 14:48:58

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje na okres jednego roku w użytkowanie i dzierżawę nieruchomość rolną położoną w miejscowości Pławin oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 13/2 o pow.0,8685 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KWnr BY1I/00045487/8.

2016-05-12 15:20:00

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną na terenie Gminy Inowrocław, oznaczoną numerem działki cz. 37/2 obrąb Góra, o pow. 245 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00076754/7.

2016-05-12 15:18:43

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę nieruchomość położoną w miejscowości Łąkodn, oznaczoną numerem działki 33/40, o pow. 39m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00023275/9 z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oz. nr działki 33/39.

2016-05-12 15:17:20

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 98/15 o pow. 1.2722 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000 27636/6.

2016-04-15 10:52:38

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Turzany, oznaczoną numerem dziatki 111/6, opow. 1184 m2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00036246/1, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2016-04-15 10:46:15

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę nieruchomość rolną położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 74/2 o pow.0,7298ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000 45484/7.

2016-03-01 09:20:18

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo, zapisaną w księdze wieczystej KW nr BY 1l/00023326/2, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 98 /14 o pow. 0,6578 ha i 98/16 o pow 0,6912 ha.

2016-01-22 12:01:42

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku mienia komunalnego oznaczonego nr 6 w miejscowości Trzaski, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 6/10. dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczysta^nr KW BY11/00037626/6. Lokal użytkowy składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 27,07 m2, wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno - kanalizacyjną. Przedmiotowa nieruchomość oddana będzie w najem z przeznaczeniem na cele działalności handlowej. Stawka miesięczna czynszu najmu wynosi 13535 zł netto, plus obowiązujący podatek VAT. Czynsz najmu będzie płatny w terminie określonym na fakturze wystawionej przez Wynajmującego, przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu. Ponadto najemca ponosić będzie koszty związane z utrzymaniem budynku (tj. zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, wywóz odpadów komunalnych).

2015-12-03 11:56:00

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr BY1I/00057925/8, oz. nr działek: 92/5 o pow. 0,0851 ha, 92/6 o pow. 0,0851 ha, 92/11 o pow. 0,0800 ha, 92/12 o pow. 0,0800 ha, 92/13 o pow. 0,0800ha, właściciel Gmina Inowrocław.

2015-12-03 11:55:01

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY1I/70321/1 oznaczonej nr działki 97/1,o pow. 0,1252 ha, właściciel Gmina Inowrocław.

2015-10-30 14:07:35

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę część nieruchomości - o pow. 15m2, położonej w miejscowości Pławin, oznaczonej numerem działki 52/1, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr 39948.

2015-10-30 14:06:30

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Jaksiczki oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek 58/9 o pow. 0,0272 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/0OO7513O/0.

2015-08-28 10:37:22

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę grunty rolne położone w miejscowości Orłowo, oznaczone w ewidencji gruntów numerem działki 34 o pow. 1,2300 ha, dla których Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/0000 9843/8.

2015-08-28 10:34:21

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę grunty rolne położone w miejscowości Tupadły, oznaczone w ewidencji gruntów numerem działki 201/2, o pow. 0,5000 ha, dla których Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr 8713.

2015-08-28 10:29:06

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w użytkowanie nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną numerem działki 43/2 o pow. 3,94ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr 45495 .

2015-08-28 10:22:35

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę część nieruchomości - o pow. ok. 20m2, położonej w miejscowości Dulsk oznaczonej numerem działki 30/6 o pow. całkowitej 0.1392 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00043430/0.

2015-08-28 10:19:25

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę grunty rolne położone w miejscowości Góra, oznaczone w ewidencji gruntów numerem działki 42/29 o pow. 0.7657ha, dla których Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr 42116.

2015-08-28 10:12:44

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę część nieruchomości rolnej o pow. 1,1694 ha, położonej w miejscowości Sławęcinek oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 14/20, o pow. całkowitej l,2983ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00073278/5.

2015-08-28 10:08:50

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w użytkowanie i dzierżawę nieruchomość rolną położoną w miejscowości Pławin oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 13/2 o pow. 1,1185ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000 45487/8.

2015-08-28 09:55:55

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Pławin oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek: 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, o ogólnej pow.0,7240ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr 38338.

2015-05-28 14:25:07

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną numerem działki 74/2 o pow. 057298 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/000045484/7.

2015-04-03 12:32:39

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY1I/00023004/90, oz. nr działki 82/2 o pow. 1583 m2, właściciel Gmina Inowrocław.

2015-04-03 12:31:24

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Cieślin, oznaczoną numerem działki 92/3, o pow. 2,3792 ha obręb Cieślin. dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczystą KW nr BY 1I/00026445/3, właściciel Gmina Inowrocław.

2015-03-18 15:40:55

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Cieślin, oznaczoną numerem działki 92/1, o pow. 300m2 obręb Cieślin, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczystą KW nr BY1I/00026445/3, właściciel Gmina Inowrocław.

2014-11-13 12:15:46

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę nieruchomość położoną w miejscowości Bachorze Łęgi, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 47, o pow. 2.5000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY 11/00034364/0.

2014-11-13 12:13:14

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Tupadły, oznaczoną numerem działki 134/7 o pow. 25m2 obręb Tupadły, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczystą KW nr BY1I/00036805/8, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2014-11-13 12:11:14

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr BY11/00009928/8 oz. nr działek: 4/6 o pow. 0,1246 ha, 4/7 o pow. 0,1370 ha, 4/8 o pow. 0,1089 ha, 4/9 o pow. 0,0943 ha, 4/10 o pow. 0,1125 ha, właściciel Gmina Inowrocław.

2014-10-30 12:43:42

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Sławęcinek, oznaczonej numerami działek: 153/1 o pow. 030184ha i 153/3 o pow. 0,1670ha obręb Sławęcinek, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BYII/00037971/9, właściciel Gmina Inowrocław.

2014-10-24 10:46:17

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, źe oddaje w dzierżawę nieruchomość rolną położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 74/2 o pow.0,7298ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000 45484/7.

2014-10-24 10:41:20

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę część nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Sławęcinek oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 14/9 o pow. 1,1112 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00073278/5.

2014-09-04 14:34:58

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowane nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Inowrocław oznaczone numerami działek:

2014-09-04 14:33:56

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Jaksiczki oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek: 58/1 o pow. 0,3295 ha, 58/3 o pow. 0,0749 ha, 58/4 o pow. 0,0326 ha, 58/5 o pow. 0,0526 ha, 58/6 o pow. 0,0147 ha, 58/8 o pow. 0,0263 ha, 58/9 o pow. 0,0272 ha i 58/10 o pow. 0,0318 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00075130/0.

2014-09-04 14:32:37

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę grunty rolne położone w miejscowości Orłowo, oznaczone w ewidencji gruntów numerem działki 34 o pow. 1,2300 ha, dla których Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/0000 9843/8.

2014-09-04 14:31:21

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną numerem działki 19/5 o pow. 0,2692ha i numerem działki 20/4 o pow. 0,2888 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00045661/2 z przeznaczeniem jako grunt rolny.

2014-09-04 14:30:17

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek: 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, o ogólnej pow.0,7240ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00038338/7.

2014-09-04 14:28:26

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w użytkowanie i dzierżawę nieruchomość rolną położoną w miejscowości Pławin oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 13/2 o pow.l,1185ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000 45487/8.

2014-09-04 14:27:25

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę grunty rolne położone w miejscowości Kruszą Duchowna oznaczone numerami dziatek : 33 - o pow. 4,7300ha, 21 - o pow. 0,6900 ha i 30- o pow. 0,8800 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BYll/000 23323/1.

2014-09-04 14:25:31

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę część nieruchomości - o pow. ok. 20m2, położonej w miejscowości Dulsk oznaczonej numerem działki 30/6 o pow. całkowitej 0.1392 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00043430/0.

2014-09-04 14:24:11

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowane nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Inowrocław oznaczone numerami działek:

2014-08-25 14:56:36

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY11/00010333/0 oz. nr działki 103/5 o pow. 2192 m2, właściciel Gmina Inowrocław.

2014-08-20 09:42:55

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną numerem działki 98/2 o pow. 1,9300 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00027636/6.

2014-07-31 12:51:57

Wykazy


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BYI1/00057925/3 oz. nr działek: 92/2 o pow. 0,1198ha, 92/3 o pow. 0,0852ha, 92/4 o pow. 0,0852 ha, 92/14 o pow. 0,0801ha, 92/15 o pow. 0,0800 ha, 92/16 o pow. 0,0978ha, właściciel Gmina Inowrocław.

2014-06-05 09:47:23

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Góra , oznaczoną numerem działki 37/2, o pow. 0,9038ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW Góra karta 3, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2014-05-15 08:48:32

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Jaksiczki, zapisanej w księdze wieczystej K.W Nr BY11/00075130/0 oznaczonej numerami dziatek: 58/1 o pow. 0,3295ha, 58/3 o pow. 0,0749ha, 58/4 o pow. 0,0326 ha, 58/5 o pow. 0,0526, 58/6 o pow. 0,0147 ha, 58/8 o pow. 0,0263haI 58/9 o pow. 0,0272hai 58/10 o pow. 0,0318 ha, właściciel Gmina Inowrocław.

2014-03-06 14:39:47

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Pławin oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek: 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, o ogólnej pow.0,7240ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr 38338.

2014-03-06 14:37:02

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje; że oddaje w dzierżawę niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Góra oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 37/2 o pow. 0,7992ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr K.3 Góra.

2014-01-09 14:12:10

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Sikorowo, oznaczoną numerem działki 85/23, o pow. 24 m2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00017761/8, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2014-01-09 14:10:11

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Sikorowo, oznaczoną numerem działki 85/24, o pow. 24 m2t dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00017761/8, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2014-01-09 14:09:10

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę zabudowaną, nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 98/2 o pow. 1.9300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 27636.

2014-01-09 14:07:58

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Turzany, oznaczoną numerem działki 111/7, o pow. 901 m2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00036246/1, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2014-01-09 14:06:31

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Turzany, oznaczoną numerem dziatki 111/8, o pow. 1002 m2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00036246/1, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2013-12-12 15:23:44

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w użytkowanie i dzierżawę nieruchomość rolną położoną w miejscowości Pławin oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 13/2 o pow.0,8685ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000 45487/8.

2013-12-12 15:20:59

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę część nieruchomości - o pow. 60m2, położonej w miejscowości Dulsk oznaczonej numerem działki 30/6 o pow. całkowitej 0.1392 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00043430/0.

2013-10-28 09:32:37

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Sikorowo, oznaczonej numerem działki 134/15, o pow. 0,0027ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00024187/2, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2013-09-18 13:04:11

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę część gruntu o pow. 4m2 z nieruchmości położonej w miejscowości Jaksice.

2013-09-06 10:25:02

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Turzany, oznaczonej numerem działki 32/2, o pow. 0,3960ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00010181/9, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2013-09-06 10:23:55

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Cieślin, oznaczonej numerem działki 18/1 o pow. 0,3443ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY 11/00049071/7, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2013-08-16 12:33:00

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę nieruchomość rolną położoną w miejscowości Gnojno, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 43/5 o pow. 0,2111ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000 35423/9.

2013-08-16 12:31:55

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowane nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Inowrocław oznaczone numerami dziatek:

2013-08-14 14:40:32

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Tupadły, oznaczonej numerem działki 259, o pow. l,0716ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00037723/6, właściciel Gmina Inowrocław.

2013-08-14 14:38:17

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Tupadły, oznaczonej numerem działki 112, o pow. 0,8600ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY 11/00037723/6, właściciel Gmina Inowrocław.

2013-08-14 14:36:15

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Dulsk, oznaczonej numerem działki 2/2, o pow. 1,2866ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00044584/1, właściciel Gmina Inowrocław.

2013-08-14 14:33:40

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Piotrkowice, oznaczonej numerem działki 124/1, o pow. 0,7500ha. dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY 11/00040407/9, właściciel Gmina Inowrocław.

2013-08-05 08:14:00

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Krusza Zamkowa

2013-06-10 10:45:13

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje że oddaje w dzierżawę nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin

2013-06-10 10:43:13

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Łojewo

2013-06-10 10:41:13

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Łojewo

2013-03-07 14:37:20

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położone w miejscowości Pławin

2013-01-10 12:06:54

Wykaz


Wójt Gminy informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Piotrkowice

2013-01-10 12:06:19

Wykaz


Wójt Gminy informuje, że przeznacza do sprzedaży zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Popowice

2012-12-12 14:06:33

Wykaz


Wójt Gminy informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Marcinkowo

2012-11-13 14:02:19

Protokół


nieodpłatne przejęcie przez Gminę Inowrocław

2012-11-13 13:57:42

Protokół


nieodpłatne przejęcie przez Gminę Inowrocław

2012-11-08 12:50:59

Wykaz


Wójt Gminy informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Balczewo

2012-10-24 15:02:26

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin

2012-10-17 14:12:32

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę grunty rolne położone w miejscowości Łojewo

2012-10-17 14:09:49

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Balczewo

2012-10-01 08:12:22

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę grunt rolny położony w miejscowości Krusza Duchowna

2012-10-01 08:10:40

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w użytkowanie nieruchomość położone na terenie Gminy Inowrocław

2012-09-26 11:57:42

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę grunt rolny położony w miejscowości Góra

2012-09-26 11:55:44

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w użytkowanie nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk

2012-08-09 12:59:51

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedażny niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa

2012-08-09 12:58:00

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedażny niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Balczewo

2012-08-09 12:57:11

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedażny niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Balczewo

2012-08-09 12:53:59

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedażny niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Balczewo

box
dol foot
bip bip