top

2012-12-31 09:59:11

Uchwała NR XXIII/188/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław

2012-12-31 09:56:41

Uchwała NR XXIII/184/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody głosowania

2012-12-31 09:55:18

Uchwała NR XXIII/182/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

2012-12-31 09:53:49

Uchwała NR XXIII/181/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2012-12-03 20:24:46

Uchwała NR XXII/175/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2012r


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

2012-11-06 17:33:50

Uchwała NR XXI/166/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław.

2012-11-06 17:26:35

Uchwała NR XXI/165/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

2012-11-06 17:25:58

Uchwała NR XXI/164/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

2012-11-06 17:25:11

Uchwała NR XXI/163/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2013 rok.

2012-11-06 17:24:22

Uchwała NR XXI/162/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

2012-11-06 17:23:07

Uchwała NR XXI/161/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2013 roku.

2012-11-06 17:22:38

Uchwała NR XXI/160/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Inowrocław działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2012-11-06 17:20:27

Uchwała NR XXI/159/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2012-11-06 17:19:15

Uchwała NR XXI/158/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.

2012-11-06 17:17:52

Uchwała NR XXI/157/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.

2012-11-06 11:02:46

Uchwała NR XXI/156/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Inowrocław

2012-10-31 11:29:42

Uchwała NR XXI/153/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie podziału gminy Inowrocław na okręgi wyborcze

2012-09-17 12:09:13

Uchwała NR XX/148/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Inowrocław.

2012-04-04 13:57:57

Uchwała NR XV/115/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

2012-04-04 13:56:20

Uchwała NR XV/114/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r


w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Inowrocław

2012-02-27 21:58:25

Uchwała NR XIV/105/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012r


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

2012-02-24 10:51:37

Uchwała NR XIV/106/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012r


w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

2012-02-08 13:25:59

Uchwała NR XIII/100/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Inowrocław

2012-02-08 13:22:48

Uchwała NR XIII/99/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r


w sprawie ustalenia opłat związanych z korzystaniem ze środków komunikacji gminnej

box
dol foot
bip bip