top

2017-04-25 13:55:58

Komunikat


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia że w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek Gminy Inowrocław działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Rodziewicza z firmy "APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej", w dniu 12 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym w m. Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie, w zakresie działek ewidencyjnych nr 14/7, 14/9, 14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/17, 14/18, 14/23, 19/1, 20/1, 33/3, 34, 35/2, 35/3, 35/4, 39/1, 42/3, 44, 51, 52/1, 64/4, 64/5, 65/1, 65/3, 65/4, 68/2, 69/2, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74/2, 75, 78/2, 94, 102/3, 110, 117/2, 120, 134, 142/1, 143/7, 143/8, 155/1, 159, 169/1, 182/1, 182/2, 182/4, 183/2, 183/3, 189/1, 189/2, 190, 191, 193/1, 193/2, 195/1, 195/2, 200/2, 201, 204, 205/1, 205/3, 205/4, 205/5, 205/7, 206/5, 206/8, 213/2, 215/8, 215/12, 215/28, 220/10, 220/11, 220/12, 221, 222, 223/1, 223/4, 224/1, 225/2, 226, 227, 228/1, 229/2, 230/4, 242/13, 243/7, 244/3, 244/4, 245/1, 245/2, 245/3, 250/1, 250/2, 251, 252/1, 252/3, 252/4, 253/1, 253/2, 254/2, 254/3, 254/4, 255, 262/5, 262/7, 266/3, 266/4, 266/5, 269, 316, 317, 319/1, 339, 349/1, 393, 398, 399/1, 401/2, 401/5, 401/6, 401/7, 401/8, 401/9, 401/10, 401/11, 282/3 obręb Jaksice, 14/11, 17, 20/2, 22/2, 22/3, 6/28, 22/4, 22/5, 27, 28/4, 28/14, 28/17, 28/18, 28/20, 28/31, 28/34, 28/35, 28/39, 28/51, 28/56, 28/58, 28/60, 57/4, 57/6, 57/7, 58/1, 95, 87, 88, 93/2, 94, 89/2 obręb Borkowo, 26/34, 27, 31, 55, 60,61 obręb Jaksiczki.

2017-04-24 09:27:04

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 53/4 w miejscowości Kłopot, gmina Inowrocław.

2017-04-10 15:13:01

Komunikat


że na wniosek Pana Sławomira Hanczewskiego działającego na rzecz Gminy Inowrocław wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami z instalacją zestawu hydroforowego na terenie dz. 205/5 obręb Jaksice gm. Inowrocław.

2017-04-10 15:12:14

Komunikat


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia że na wniosek Pana Sławomira Hanczewskiego działającego na rzecz Gminy Inowrocław wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej łączącej istniejąca sieć wodociągową Gminy Inowrocław z istniejącą siecią wodociągową PW.TK w celu podniesienia ciśnienia w obszarze wsi Latkowo - Balin na terenie działek nr 102/7, 102/8, 57/2, 59/4, 61/2 obręb Latkowo oraz 1, 3/2 obręb Balin gm. Inowrocław.

2017-04-05 18:07:53

Komunikat


2017-03-30 15:34:06

Komunikat


że na wniosek Pana Sławomira Hańczewskiego działającego na rzecz Gminy Inowrocław wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania części budynku gimnazjum na przedszkole na terenie działki nr 12/1 obręb Sławęcinek gm. Inowrocław.

2017-03-30 15:32:37

Komunikat


że na wniosek Pana Sławomira Hanczewskiego działającego na rzecz Gminy Inowrocław wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku remizy ochotniczej straży pożarnej o część garażową w na terenie działki nr 205/4 obręb Jaksice gm. Inowrocław.

2017-03-28 15:23:26

Komunikat


zawiadamia że na wniosek Pana Marka Połeć z Firmy Projektowo-Wykonawczej w Bydgoszczy reprezentującego ENEA Operator Rejon Dystrybucji Inowrocław wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa linii SN-15 kV wraz z rozłącznikiem napowietrznym, linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z rozdzielnią nn 0,4 kV oraz linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi na terenie działek nr 39/1, 129/1 i 134 obręb Jaksice gin. Inowrocław.

2017-03-07 13:47:00

Komunikat


że na wniosek P4 sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Marcina Majera wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 98/14 obręb Marcinkowo gm. Inowrocław. Akta sprawy dostępne są do wglądu od poniedziałku do piątku w godz. 730 _ ] 530 w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43 (pokój nr 15, II- piętro, tel. 52 3555819), w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu.

2017-01-23 11:44:42

KOMUNIKAT


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia że na wniosek Gminy Inowrocław działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Rodziewicza z firmy "APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej" wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym w m. Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie w zakresie działek ewidencyjnych nr 14/7, 14/9, 14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/17, 14/18, 14/23, 19/1, 20/1, 33/3, 34, 35/2, 35/3, 35/4, 39/1, 42/3, 44, 51, 52/1, 64/4, 64/5, 65/1, 65/3, 65/4, 68/2, 69/2, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74/2, 75, 78/2, 94, 102/3, 110, 117/2, 120, 134, 142/1, 143/7, 143/8, 155/1, 159, 169/1, 182/1, 182/2, 182/4, 183/2, 183/3, 189/1, 189/2, 190, 191, 193/1, 193/2, 195/1, 195/2, 200/2, 201, 204, 205/1, 205/3, 205/4, 205/5, 205/7, 206/5, 206/8, 213/2, 215/8, 215/12, 215/28, 220/10, 220/11, 220/12, 221, 222, 223/1, 223/4, 224/1, 225/2, 226, 227, 228/1, 229/2, 230/4, 242/13, 243/7, 244/3, 244/4, 245/1, 245/2, 245/3, 250/1, 250/2, 251, 252/1, 252/3, 252/4, 253/1, 253/2, 254/2, 254/3, 254/4, 255, 262/5, 262/7, 266/3, 266/4, 266/5, 269, 316, 317, 319/1, 339, 349/1, 393, 398, 399/1, 401/2, 401/5, 401/6, 401/7, 401/8, 401/9, 401/10, 401/11, 282/3 obręb Jaksice, 14/11, 17, 20/2, 22/2, 22/3, 6/28,22/4, 22/5, 27, 28/4, 28/14, 28/17, 28/18, 28/20, 28/31, 28/34, 28/35, 28/39, 28/51, 28/56, 28/58, 28/60, 57/4, 57/6, 57/7, 58/1, 95, 87, 88, 93/2, 94, 89/2 obręb Borkowo, 26/34, 27, 31, 55, 60, 61 obręb Jaksiczki.

2017-01-19 08:12:40

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Słońsko, Olszewice, Marcinkowo, Turzany, Komaszyce, Dziennice, Trzaski, Jaronty, Dulsk, Góra i Łąkocin w gminie Inowrocław.

2016-10-14 15:08:03

Komunikat


że na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu dnia 10 października 2016 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie znak: ZP.6733,5.2016 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 32/1 obręb Słońsko gm. Inowrocław.

2016-10-04 18:04:58

Komunikat


że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, w imieniu której występuje Pan Wojciech Duda-Staromłyński, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV w związku z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV "Gniewkowo" w miejscowości Pławin gm. Inowrocław dla rozwiązania kolizji dwaitorowej linii elektroenergetycznej LNN- 400kV Pątnów-Jasiniec, na nieruchomościach o numerach ew. 29/3, 29/2 i 29/1 obręb Plawin gm. Inowrocław.

2016-10-04 18:03:54

Komunikat


że na wniosek ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, w imieniu której występuje Pan Wojciech Duda-Staromłyński, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nn~0,4kV obw.2 z ST "Pławin 2" w miejscowości Pławin gm. Inowrocław, dla rozwiązania kolizji dwutorowej linii elektroenergetycznej LNN~400kV Pątnów-Jasiniec, na nieruchomości o numerze ew. 41 obręb Pławin gm. Inowrocław.

2016-09-30 12:41:26

Komunikat


że na wniosek Pana Sławomira Hanczewskiego działającego na rzecz Gminy Inowrocław wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 17/4, 17/7, 17/1, 16, 15/1, 15/2, 80, 14/2, 82/3, 82/4, 82/2, 82/6, 14/10, 14/9, 14/5, 14/6, 14/7, 14/11, 14/15, 14/17, 14/18, 14/19,-14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, 14/25, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/30, 14/31, 14/34, 9, 40/1, 48/1, 38, 37, 36, 23, 29, 22, 21/6, 21/7, 69, 67, 21/10, 21/11, 21/15, 57/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 20/6, 62/7, 62/4, 60/3, 43, 20/8, 20/7, 60/5, 60/6, 3, 58/2, 58/3, 58/4, 19/2, 50/4, 42, 50/14, 50/15, 50/5, 50/6, 50/3, 83, 50/8, 17/9 i 14/32 obręb Miechowice oraz na terenie działek nr 68/3 i 55/5 obręb Marulewy, gm. Inowrocław.

2016-09-29 14:31:35

Komunikat


że na wniosek Pana Sławomira Hanczewskiego działającego na rzecz Gminy Inowrocław wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania budynku po gimnazjum na placówkę "Dom dziennego pobytu" wraz z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych na terenie działek nr 19/3 i 20/3 obręb Zalinowo gm. Inowrocław.

2016-09-28 13:34:14

Komunikat


że na wniosek Pana Sławomira Hanczewskiego działającego na rzecz Gminy Inowrocław wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie boiska sportowego na terenie działki nr 92/2 obręb Cieślin gm. Inowrocław.

2016-08-30 13:54:02

Komunikat


że w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, w dniu 30 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 32/1 i 32/2 obręb Słońsko gm. Inowrocław.

2016-08-22 13:36:45

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Pławin, Turlejewo i Jaksiczki.

2016-08-11 14:43:45

Obwieszczenie


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Tupadły.

2016-08-11 14:42:16

Obwieszczenie


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w południowej części obrębu geodezyjnego Jacewo.

2016-08-11 14:41:05

Obwieszczenie


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Komaszyce

2016-07-28 15:22:38

Komunikat


że na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu zostanie wydana decyzja umarzająca postępowanie znak: ZP.6733.5.2016 dot. ustalenia jaka lizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 32/1 obręb Słońsko gm. Inowrocław.

2016-05-19 15:02:44

OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej. przez obręby: Słońsko, Olszewice, Marcinkowo, Tu rżany, Komaszyce, Dziennice, Trzaski, Jaronty, Dulsk, Góra i Łąkocin w gminie Inowrocław.

2016-05-12 15:07:46

Obwieszczenie


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 53/4 w miejscowości Kłopot, gmina Inowrocław

2015-11-02 08:45:41

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY INOWROCŁAW


O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

2015-11-02 08:44:05

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY INOWROCŁAW


O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

2015-10-13 12:13:44

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY INOWROCŁAW


Informuję o przyjęciu uchwały nr X/64/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Sikorowo, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy.

box
dol foot
bip bip