top

2017-04-28 11:08:34

Uchwała NR XXVIII/240/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2017 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

2017-04-28 11:07:57

Uchwała NR XXVIII/239/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostancin-Jeziorna

2017-04-28 11:07:12

Uchwała NR XXVIII/238/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Latkowo, gmina Inowrocław.

2017-04-28 11:06:33

Uchwała NR XXVIII/237/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2017 r.


w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław" w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00 04 049/16 w ramach Poddziałania 09.02.01 Aktywne włączenie społeczne.

2017-04-28 11:04:55

Uchwała NR XXVIII/236/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2017 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017 - 2020.

2017-04-28 11:04:00

Uchwała NR XXVIII/235/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2017 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.

2017-03-29 09:32:59

Uchwała NR XXVII/234/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu wspólnego ubiegania się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2017-03-29 09:30:35

Uchwała NR XXVII/233/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu wspólnego ubiegania się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020

2017-03-29 09:28:44

Uchwała NR XXVII/232/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Inowrocław do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław" oraz do akceptacji założonych w Studium Wykonalności przedsięwzięcia planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf

2017-03-29 09:24:53

Uchwała NR XXVII/231/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe

2017-03-29 09:19:16

Uchwała NR XXVII/230/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w miejscowości Latkowo oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr XXXII/221/98 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 30 marca 1998r. (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego z dnia 11 maja 1998r. nr 26, poz. 104) dla części obszaru położonego w miejscowości Latkowo, oznaczonego symbolem 8.26 UR, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr V/40/99 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 1999r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 1999r. nr 30, poz. 207) dla części obszaru położonego w miejscowości Latkowo, oznaczonego symbolem 8.27 U i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław uchwalonego uchwalą nr X/66/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 maja 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 19 września 2003r. nr 98, poz. 1448) dla części obszaru położonego w miejscowości Latkowo, oznaczonego symbolem 8.31 P/S.

2017-03-29 09:16:57

Uchwała NR XXVII/229/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław

2017-03-29 09:14:23

Uchwała NR XXVII/228/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2017 r.


uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław.

2017-03-29 09:11:51

Uchwała NR XXVII/227/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie wskazania kandydatów do Rady Nadzorcze] Spółdzielni Socjalnej WIGOR

2017-03-29 09:04:41

Uchwała NR XXVII/226/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Inowrocław.

2017-03-22 14:01:56

Uchwała NR XXVI/225/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 r.


w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2016 r.

2017-03-22 14:00:52

Uchwała NR XXVI/224/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017-2020.

2017-03-22 13:49:39

Uchwała NR XXVI/223/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.

2017-03-13 11:55:57

Uchwała NR XXV/222/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2017 r.


w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej WIGOR

2017-03-13 11:44:52

Uchwała NR XXV/221/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2017 r.


w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Inowrocław środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowym zakładom budżetowym

2017-03-13 11:42:42

Uchwała NR XXV/220/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2017 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017 - 2020.

2017-03-13 11:39:22

Uchwała NR XXV/219/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2017 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017,

2017-02-27 13:46:14

Uchwała NR XXIV/218/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2/39 i 2/40 położnych w obrębie Góra, gmina Inowrocław.

2017-02-27 13:43:25

Uchwała NR XXIV/217/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2017 r.


w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

2017-02-27 13:40:16

Uchwała NR XXIV/216/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2017 r.


w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Pławin, Turlejewo i Jaksiczki.

2017-02-27 13:33:09

Uchwała NR XXIV/215/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2017 r.


w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław"

2017-02-27 13:30:53

Uchwała NR XXIV/214/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Inowrocław na lata 2012-2032".

2017-02-27 13:07:18

Uchwała NR XXIV/213/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Inowrocław oraz określenia szczegółowego zakresu ich działalności.

2017-02-27 13:05:05

Uchwała NR XXIV/212/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2017 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

2017-01-30 12:25:47

Uchwała NR XXIII/211/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017 - 2020.

2017-01-30 12:24:27

Uchwała NR XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.

2017-01-30 12:22:25

Uchwała NR XXIII/209/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Inowrocław i utworzenia Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław oraz nadania statutu

2017-01-30 12:21:36

Uchwała NR XXIII/208/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r.


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomoc;} środków komunikacji elektronicznej

2017-01-30 12:20:23

Uchwała NR XXIII/207/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Stowarzyszenie Sieć Obywatelską Wójta Gminy Inowrocław złożonej przez Watchdog Polska Warszawa.

2017-01-30 12:18:47

Uchwała NR XXIII/206/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Inowrocław.

2017-01-30 12:16:36

Uchwała NR XXIII/205/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Inowrocław oraz określenia szczegółowego zakresu ich działalności.

2017-01-30 12:14:19

Uchwała NR XXIII/204/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 stycznia 2017 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław.

2017-01-30 12:11:43

Uchwała NR XXIII/203/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 stycznia 2017 r.


w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław.

box
dol foot
bip bip