top

2013-11-21 14:39:33

Uchwała NR XXXI/275/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łojewo.

2013-11-21 14:37:28

Uchwała NR XXXI/273/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r.


zmieniająca uchwalę Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2013-11-21 14:33:57

Uchwała NR XXXI/272/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r.


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.

2013-11-21 14:32:04

Uchwała NR XXXI/271/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r.


w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław

2013-10-30 14:28:39

Uchwała NR XXX/265/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.

2013-10-30 14:26:39

Uchwała NR XXX/264/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.

2013-10-30 14:25:09

Uchwała NR XXX/263/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r.


w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2014 rok.

2013-10-30 14:23:48

Uchwała NR XXX/262/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2014r. na obszarze Gminy Inowrocław.

2013-10-30 14:20:02

Uchwała NR XXX/261/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

2013-10-02 10:00:11

Uchwała NR XXVIII/257/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław

2013-10-02 09:54:30

Uchwała NR XXVIII/256/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach.

2013-10-02 09:51:07

Uchwała NR XXVIII/254/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2013-08-22 08:29:29

Uchwała NR XXVI/218/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Gnojno

2013-08-22 08:22:50

Uchwała NR XXVI/219/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Dziennice

2013-07-10 12:59:21

Uchwała NR XXVII/236/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Łojewo

2013-07-10 11:48:06

Uchwała NR XXVII/241/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Sikorowo i Miechowice

2013-07-10 11:47:19

Uchwała NR XXVII/235/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Gnojno

2013-07-10 11:43:28

Uchwała NR XXVII/227/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Inowrocław

2013-05-23 12:38:48

Uchwała NR XXVI/215/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r.


w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych

2013-05-23 12:37:58

Uchwała NR XXVI/214/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r.


w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXIV/199/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody do głosowania.

2013-03-25 14:40:49

Uchwała NR XXV/206/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.

2013-03-25 14:38:41

Uchwała NR XXV/205/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2013-03-25 14:36:38

Uchwała NR XXIV/199/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013 r.


zmieniająca uchwałę NR XXIII/184/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody do głosowania.

box
dol foot
bip bip