top

2013-12-27 12:02:23

Uchwała NR XXXII/288/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014 - 2020

2013-12-27 12:01:59

Uchwała NR XXXII/287/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.

2013-12-27 12:01:32

Uchwała NR XXXII/286/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013 - 2020.

2013-12-27 12:00:42

Uchwała NR XXXII/285/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013.

2013-12-27 11:59:29

Uchwała NR XXXII/284/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r.


w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

2013-12-27 11:58:59

Uchwała NR XXXII/283/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław.

2013-12-27 11:58:10

Uchwała NR XXXII/282/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności budynku mieszkalnego w miejscowości Łąkocin.

2013-12-27 11:57:52

Uchwała NR XXXII/281/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r.


sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych położonych miejscowości Jaksiczki.

2013-12-27 11:57:26

Uchwała NR XXXII/280/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Inowrocław na 2014 rok.

2013-12-27 11:57:01

Uchwała NR XXXII/279/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław na 2014 rok.

2013-12-27 11:56:40

Uchwała NR XXXII/278/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

2013-12-27 10:21:50

Uchwała NR XXXII/277/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r.


w sprawie powołania Skarbnika Gminy Inowrocław

2013-11-21 14:26:47

Uchwała NR XXXI/276/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r.


w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Inowrocław - Pani Mieczysławy Kwiatkowskiej

2013-11-21 14:25:09

Uchwała NR XXXI/275/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łojewo.

2013-11-21 09:46:23

Uchwała NR XXXI/274/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r.


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

2013-11-21 09:41:40

Uchwała NR XXXI/273/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r.


zmieniająca uchwalę Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2013-11-21 09:39:43

Uchwała NR XXXI/272/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r.


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.

2013-11-21 09:37:29

Uchwała NR XXXI/271/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r.


w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław

2013-11-21 09:31:38

Uchwała NR XXXI/270/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Góra.

2013-11-21 09:28:46

Uchwała NR XXXI/269/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

2013-11-21 09:15:15

Uchwała NR XXXI/268/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013 - 2020.

2013-11-21 09:12:07

Uchwała NR XXXI/267/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013.

2013-10-30 14:16:53

Uchwała NR XXX/266/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Kłopot.

2013-10-30 14:14:15

Uchwała NR XXX/265/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.

2013-10-30 14:12:06

Uchwała NR XXX/264/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.

2013-10-30 14:10:32

Uchwała NR XXX/263/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r.


w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2014 rok.

2013-10-30 14:07:08

Uchwała NR XXX/262/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2014r. na obszarze Gminy Inowrocław.

2013-10-30 14:05:53

Uchwała NR XXX/261/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

2013-10-30 14:04:25

Uchwała NR XXX/260/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

2013-10-30 13:55:25

Uchwała NR XXX/259/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław 2013.

2013-10-09 10:12:46

Uchwała NR XXIX/258/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 09 października 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013.

2013-10-02 09:38:46

Uchwała NR XXVIII/257/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław

2013-10-02 09:38:31

Uchwała NR XXVIII/256/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach.

2013-10-02 09:38:14

Uchwała NR XXVIII/255/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach zlokalizowanych w Pławinie, Orłowie, Górze, Łojewie, Turzanach, Tupadłach.

2013-10-02 09:37:58

Uchwała NR XXVIII/254/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2013-10-02 09:04:07

Uchwała NR XXVIII/253/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław

2013-10-02 09:03:46

Uchwała NR XXVIII/252/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław

2013-10-02 09:03:31

Uchwała NR XXVIII/251/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


sprawie aktualności Studium uwarunkowań gospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław

2013-10-02 09:03:15

Uchwała NR XXVIII/250/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Inowrocławskich Kopalni Soli „SOLINO" S.A. z siedzibą w Inowrocławiu.

2013-10-02 09:02:57

Uchwała NR XXVIII/249/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sikorowo.

2013-10-02 09:02:42

Uchwała NR XXVIII/248/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Sikorowo

2013-10-02 09:02:24

Uchwała NR XXVIII/247/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Turzany.

2013-10-02 09:02:05

Uchwała NR XXVIII/246/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

2013-10-02 09:01:47

Uchwała NR XXVIII/245/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Szarlejskie Huby.

2013-10-02 09:01:20

Uchwała NR XXVIII/244/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

2013-10-02 09:01:02

Uchwała NR XXVIII/243/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013.

2013-07-01 14:49:27

Uchwała NR XXVII/242/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie rozstrzygnięcie skargi na Wójta Gminy Inowrocław

2013-07-01 14:45:14

Uchwała NR XXVII/241/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Sikorowo i Miechowice

2013-07-01 14:43:17

Uchwała NR XXVII/240/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Sikorowo i Miechowice.

2013-07-01 14:41:11

Uchwała NR XXVII/239/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Sikorowo i Miechowice.

2013-07-01 14:36:04

Uchwała NR XXVII/238/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław.

2013-07-01 14:34:00

Uchwała NR XXVII/237/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie ustalenia zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez jednostki pomocnicze.

2013-07-01 14:29:56

Uchwała NR XXVII/236/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Łojewo

2013-07-01 13:49:26

Uchwała NR XXVII/235/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Gnojno

2013-07-01 13:41:27

Uchwała NR XXVII/234/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Orłowo

2013-07-01 13:28:37

Uchwała NR XXVII/233/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XX/143/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Łojewo.

2013-07-01 12:43:42

Uchwała NR XXVII/232/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Tupadły.

2013-07-01 12:41:27

Uchwała NR XXVII/231/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Tupadły.

2013-07-01 12:35:44

Uchwała NR XXVII/230/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Dulsk.

2013-07-01 12:33:58

Uchwała NR XXVII/229/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Piotrkowice.

2013-07-01 12:04:57

Uchwała NR XXVII/228/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Turzany

2013-07-01 12:02:12

Uchwała NR XXVII/227/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Inowrocław

2013-07-01 11:59:48

Uchwała NR XXVII/226/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013-2020.

2013-07-01 11:56:40

Uchwała NR XXVII/225/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013.

2013-05-23 12:06:55

Uchwała NR XXVI/224/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Inowrocław absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

2013-05-23 12:06:12

Uchwała NR XXVI/223/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

2013-05-23 12:05:51

Uchwała NR XXVI/222/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki.

2013-05-23 12:05:30

Uchwała NR XXVI/221/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2013-05-23 12:05:12

Uchwała NR XXVI/220/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013.

2013-05-23 12:04:37

Uchwała NR XXVI/219/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Dziennice

2013-05-23 12:04:23

Uchwała NR XXVI/218/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Gnojno

2013-05-23 12:04:12

Uchwała NR XXVI/217/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie części nieruchomości położonej w miejscowości Krusza Zamkowa.

2013-05-23 12:04:00

Uchwała NR XXVI/216/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Cieślin.

2013-05-23 12:03:48

Uchwała NR XXVI/215/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r.


w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych

2013-05-21 14:40:04

Uchwała NR XXVI/214/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r.


w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXIV/199/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody do głosowania.

2013-05-21 14:11:55

Uchwała NR XXV/213/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Inowrocław" Pani Krystynie Wysockiej.

2013-05-21 14:11:30

Uchwała NR XXV/212/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Inowrocław" Pani Alinie Książek.

2013-03-25 13:48:49

Uchwała NR XXV/211/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Inowrocław" Panu dr. Michałowi Witoldowi Ranusowi.

2013-03-25 13:45:27

Uchwała NR XXV/210/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Inowrocław" Panu Tadeuszowi Kwiatoniowi.

2013-03-25 13:43:51

Uchwała NR XXV/209/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego na 2014 rok.

2013-03-25 13:38:19

Uchwała NR XXV/208/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


w sprawie przyjęcia programu pn. "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Inowrocław na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Inowrocław na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020".

2013-03-25 13:31:37

Uchwała NR XXV/207/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław"

2013-03-25 13:30:44

Uchwała NR XXV/206/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.

2013-03-25 13:29:05

Uchwała NR XXV/205/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2013-03-25 13:23:51

Uchwała NR XXV/204/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pławinek.

2013-03-25 13:18:49

Uchwała NR XXV/203/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Inowrocław do Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" oraz zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego na realizacje zadania.

2013-03-25 13:06:12

Uchwała NR XXV/202/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2013-03-25 13:04:52

Uchwała NR XXV/201/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013 - 2020.

2013-03-25 13:04:33

Uchwała NR XXV/200/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013.

2013-02-14 15:46:35

Uchwała NR XXIV/199/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013 r.


zmieniająca uchwałę NR XXIII/184/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody do głosowania.

2013-02-14 15:45:35

Uchwała NR XXIV/198/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013 r.


zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy Inowrocław na lata 2012 -2032".

2013-02-14 15:43:40

Uchwała NR XXIV/197/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013 r.


w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Inowrocław do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

2013-02-14 15:39:34

Uchwała NR XXIV/196/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.

2013-02-14 15:36:20

Uchwała NR XXIV/195/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół

2013-02-14 15:12:58

Uchwała NR XXIV/194/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013 r.


w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach zlokalizowanych w Pławinie, Orłowie, Latkowie, Górze, Łojewie, Turzanach, Tupadłach oraz zmianie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.

2013-02-14 15:02:33

Uchwała NR XXIV/193/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.

2013-02-14 14:00:18

Uchwała NR XXIV/192/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaksice

2013-02-14 13:56:16

Uchwała NR XXIV/191/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra

box
dol foot
bip bip