top

drukuj

2010-02-12 08:56:03

Zarządzenie Nr138/2005 z dnia 11 sierpnia 2005r.


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie § 1 uchwały Nr XI/ 85/ 2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Inowrocław oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz składania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze zarządzam, co następuje:


§ 1. Określam podstawowe parametry przyjmowane do prac nad projektem budżetu na 2006 rok.

Dochody
I. Dochody własne :
1. Podatek rolny - 1 kwintal żyta w cenie 21 zł.
2. Podatek od nieruchomości na poziomie przyjętych stawek w 2005 roku.
3. Pozostałe podatki i opłaty lokalne na poziomie przyjętych stawek w 2005 roku.
4. Sprzedaż mienia komunalnego – przyjąć do planu kwotę 145.000 zł.
5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wzrost o 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku
II. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – wzrost o 3,5 %.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku.
III. Subwencje:
1. Część równoważąca subwencji ogólnej na poziomie roku 2005.
2. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.483.400 zł przyjmując 4.440 zł na jedno dziecko przy liczbie dzieci 1235.

IV. Dotacje na zadania zlecone – wzrost o 3 %.
V. Dotacje na świadczenia rodzinne – wzrost o 3 %.
VI. Dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie decyzji o przyznanych dotacjach.
VII. Pozostałe dotacje na podstawie potwierdzonych wniosków o przyznanej dotacji oraz realizowanych porozumieniach.


Wydatki:

I. Ustala się wskaźnik inflacji na wydatki o 5 %.
II. Wydatki inwestycyjne określa się na zadania:
- dokończenie drogi w Łąkocinie
- chodnik Jaksice – Borkowo
- Jaksice, ul.Słoneczna
- dywanik asfaltowy Łojewo
- dywanik asfaltowy Krusza Podlotowa
- budowa sieci kanalizacyjnej
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaksicach
Pozostałe zadania zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
III. Środki finansowe dla jednostek organizacyjnych gminy.
1. Placówki oświatowe :
a/ 100 % subwencji oświatowej określonej na podstawie sprawozdania FO-2
b/ dofinansowanie ze środków samorządowych na poziomie roku 2005.
2. Instytucja kultury – Biblioteka Publiczna – dotacja zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :
a/ dotacja na zadania zlecone w wysokości 100 % dochodów na zadania zlecone
b/ środki samorządowe zwiększone o 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005
c/ wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wysokości prognozowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dopłatą środków samorządowych zwiększone o 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005.
4. Gminny Zakład Komunalny – przewidywana dotacja na utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w Karczynie – 289.000 zł,
- przewidywana dotacja na rekultywację 1 kwatery składowiska odpadów komunalnych w Karczynie - 54.500 zł.
IV. Wydatki na lokalny transport zbiorowy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/ 203/ 2004 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 listopada 2004 roku w kwocie 800.000 zł.
V. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządowych na zadania realizowane na podstawie zawieranych porozumień między jednostkami na zadania:
a/ budowa chodnika w Orłowie
b/ budowa chodnika i ścieżki rowerowej w miejscowości Kłopot
c/ budowa chodnika w Tupadłach w kierunku Kruszwicy
d/ budowa chodnika Krusza Duchowna – Tupadły
VI. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – wzrost o 25 % w stosunku do 2005 roku.
VII. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na poziomie roku 2005.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1095

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip