top

drukuj

2010-02-12 08:39:32

Zarządzenie Nr119/2005 z dnia 22 kwietnia 2005


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

Na podstawie § 11 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/246/2005 Rady Gminy Inowrocław dnia 30 marca 2005 r., zarządza się co następuje:§ 1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu wprowadza się Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Uchwała nr 1293/93/98 Zarządu Gminy Inowrocław dnia
22 kwietnia 1998 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Regulamin Organizacyjny
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny jest dokumentem określającym szczegółową organizację , zakres działania oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nim zatrudnionych.

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie :
1/. Zarządzenia Nr 1/90 Naczelnika Gminy w Inowrocławiu z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
2/. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 /.
3/. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004 Nr 64, poz. 593/.
4/. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U z 2003 Nr 35, poz.305/.

§ 2

1. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Inowrocław.
2. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy w Inowrocławiu.
3.Obsługa finansowa Ośrodka należy do zadań wewnętrznych Ośrodka.

§ 3

Organizację pracy Ośrodka określa regulamin pracy Ośrodka.


§ 4

Regulamin organizacyjny Ośrodka zwany dalej regulaminem określa:
1. Strukturę organizacyjną
2. Zasady podziału zadań wśród pracowników
3. Postanowienia końcowe.
4. Regulamin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


§ 5

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone:
1. Zlecone – z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono Ośrodkowi na mocy obowiązujących ustaw.
2. Z zakresu administracji rządowej, których wykonanie powierzono Ośrodkowi na podstawie porozumień zawartych między Wójtem a organem administracji rządowej.


II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA§ 6

W skład Ośrodka wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:

1. Referat świadczeń rodzinnych symbol GOPS- 827-ZR/ / - 2 etaty
ŚP/ /
ZP/ /

2.Główny księgowy - 1 etat
3. Pracownicy socjalni - 6 etatów
4. St. Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych - 1 etat
5. St. Specjalista ds. pracy z rodziną - ½ etatu


§ 7

Za prawidłową organizację pracy Ośrodka odpowiada Kierownik GOPS zatrudniany przez Wójta Gminy.


III. PODZIAŁ ZADAŃ i KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW
OŚRODKA


§ 8

Kierownik Ośrodka1. Kierownik kieruje całokształtem działalności Ośrodka.

Do jego zasadniczych obowiązków należy zaliczyć:

- ponoszenie odpowiedzialności za organizację i funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie gminy.
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ośrodka oraz zatrudnionych w nim pracowników
- zatrudnianie, zwalnianie, ustalanie zakresów czynności dla pracowników
-opracowywanie rocznych bilansów potrzeb stanowiących podstawę planowania pomocy
- organizowanie terminowego i celowego udzielania świadczeń
- wypełnianie zadań wynikających z funkcji kierownika jednostki dotyczących spraw kadrowych, dyscyplinarnych , organizacyjnych
- realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli prowadzonych przez organy kontrolne
- przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy służbowej


§ 9

Główny Księgowy


1. Opracowuje projekt budżetu Ośrodka
2. Dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Kierownika Ośrodka o jego realizacji,
3. Czuwa nad prawidłowym obiegiem dokumentacji finansowej
4. Zapewnia ochronę mienia Ośrodka
5. Zapewnia prawidłowe wykonanie budżetu, czuwa nad zachowaniem dyscypliny budżetowej
6. Współpracuje ze Skarbnikiem Gminy oraz obsługującym Ośrodek Bankiem
7. Prowadzi księgowość syntetyczną i analityczną.
8. Planuje i realizuje wszystkie wydatki.
9. Realizuje inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.
§ 10

Pracownicy socjalni

Do zadań pracowników socjalnych w szczególności należy:

1. Zawieranie kontraktów socjalnych z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.
2. Praca socjalna
3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
4. udzielanie informacji, wskazówek pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
6. współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałaniu i ograniczaniu patologii oraz skutków negatywnych działań społecznych,

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

1. kierować się zasadami etyki zawodowej
2 kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
4. udzielać osobom zgłaszającym się o pomoc pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych a także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciw dobru osoby lub rodziny,
6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.§11


Do zadań starszego inspektora ds. dodatków mieszkaniowych należy w szczególności:

1. Sporządzanie bilansu potrzeb środków finansowych na dodatki mieszkaniowe
2. Analiza, rozliczanie i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych środków
3. zbieranie, opracowywanie dokumentacji oraz przygotowywanie decyzji dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych,
4. sporządzanie sprawozdań i informacji,
5. sporządzanie listy wypłat dodatków oraz przelewów bankowych.


§12


Do zadań St. Specjalisty ds. pracy z rodziną należy w szczególności:

1. Prowadzenie pracy pedagogicznej z wyznaczonymi przez Kierownika GOPS rodzinami.
2. Kontrola sytuacji dzieci w szkołach z powierzonych rodzin oraz współpraca z dyrektorami tych placówek
3. Współpraca z Policją, Kuratorami Sądowymi, pracownikami socjalnymi i innymi instytucjami mogącymi pomóc w rozwiązywaniu problemów.
4. Sporządzanie dokumentacji dot. wizytowanych środowisk.
5. Prowadzenie okresowej kontroli świetlic środowiskowych z punktami konsultacyjnymi.
6. Współpraca z osobami zatrudnionymi w w/w placówkach w zakresie rozeznania potrzeb środowiska pod względem spraw pedagogicznych, psychologicznych itp.
§13


Do zadań pracowników zatrudnionych w Referacie ds. świadczeń rodzinnych należy w szczególności:

1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków na świadczenia rodzinne.
2. wydawanie decyzji.
3. sporządzanie list wypłat.
4. sporządzanie przelewów wypłat
5. sporządzanie sprawozdawczości.

§14


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych pracowników Ośrodka zawierają zakresy czynności umieszczone w aktach osobowych.
2. Przestrzeganie zasad BHP jak również porządku i dyscypliny pracy oraz zakres obowiązków i uprawnień pracowniczych określa Regulamin pracy.
3. Pisma i inne decyzje wychodzące na zewnątrz Ośrodka podpisuje Kierownik a podczas jego nieobecności pracownik upoważniony przez Kierownika Ośrodka.
4.Przy zmianach personalnych pracowników Ośrodka obowiązuje protokolarne przekazanie zakresu pracy i obowiązków.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1475

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip