top

drukuj

2010-02-12 08:44:17

Zarządzenie Nr125/2005 z dnia 23 maja 2005r.


zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Inowrocław Nr 98 / 2004 z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowrocławiu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1 W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Inowrocławiu, będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 98/2004 Wójta Gminy Inowrocław wprowadza się następujące zmiany:
1) Rozdział 2 „ Struktura organizacyjna Urzędu” otrzymuje nowe brzmienie :
§ 6. Kierownictwo urzędu stanowią:
1) wójt;
2) zastępca wójta;
3) sekretarz;
4) skarbnik;
5) kierownik Referatu ds. wspierania spójności z Unią Europejską,
prowadzenia projektów inwestycyjnych i promocji.

§ 7 W skład urzędu wchodzi referat rachunkowo – finansowy, referat
ds. wspierania spójności z Unią Europejską, prowadzenia projektów
inwestycyjnych i promocji oraz samodzielne stanowiska:
1) referat rachunkowo- finansowy:
a) - stanowisko ds. windykacji podatków - RF-I,
b) - stanowisko ds.płac i ubezpieczeń - RF-II,
c) - stanowisko ds.księg.budżet - dochody - RF-III,
d) - stanowisko ds.księg.budżet - wydatki - RF-IV,
e) - stanowisko ds.inwestycji środków trwałych - RF-V,
f) - stanowisko ds. księgowania podatków lokalnych - RF-VI,
g) –stanowisko ds.wymiaru podatków i ulg - RF-VII,
h) - kasjerka - RFVIII;2) referat ds. wspierania spójności z Unią Europejską, prowadzenia projektów
inwestycyjnych i promocji :
a) – stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych – KUE,
b) – stanowisko ds. promocji - PR
c) – stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym – GMK;
3) radca prawny - RP;
4) biuro obsługi klienta - BOK:
a) obsługa interesantów,
b) obsługa centrali;
5) stanowisko ds. obsługi rady i wójta - ORiW;
6) stanowisko ds. sekretarsko-kancelaryjnych i archiwum - SK;
7) stanowisko ds. dowodów osobistych, kancelarii tajnej
i spraw niejawnych - DO/TK;
8) stanowisko ds. działalności gospodarczej i robót publicznych - DG/RP;
9) stanowisko ds. ochrony środowiska, ochrony przyrody - OŚiP;
10) stanowisko ds. rolnych i melioracji - RM;
11) stanowisko ds. administracji sieci informatycznej - informatyk - I;
12) stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych i BHP – AG;
13) stanowisko ds. organizacyjnych, kadr i jednostek pomocniczych - Or.K;
14) stanowisko ds. kultury, turystyki, zdrowia i ochr. p/poż. - ST;
15) stanowisko ds. obronnych - SW;
16) Urząd Stanu Cywilnego
a) stanowisko ds. USC – USC;
b)stanowisko ds. ewidencji ludności – EL;
17) stanowisko ds. dróg i remontów- DR;
18) stanowisko ds. gospodarki gruntami – GG;
19) komendant ochrony p/pożarowej - SP;
20) pracownicy obsługi:
a) sprzątaczka - S,
b) pracownik gospodarczy - PG.”

§ 8. Szczegółowego podziału zadań na samodzielne stanowiska dokonuje
sekretarz gminy.

§ 9. Kierownikiem referatu rachunkowo- finansowego jest skarbnik, który
ustala szczegółowe zakresy czynności na poszczególne stanowiska
w referacie oraz kontroluje ich realizację.

§ 10.Kierownikiem referatu ds. wspierania spójności z Unią Europejską,
prowadzenia projektów inwestycyjnych i promocji jest osoba na
stanowisku ds. przygotowania projektów inwestycyjnych, który organizuje
i nadzoruje pracę w referacie.

§ 11.Schemat organizacyjny urzędu zawiera tabela nr 1.

§ 12. Strukturę stanowisk w urzędzie zawiera tabela nr 2.

2) W rozdziale 4 „Zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy
kierownictwo urzędu”
§ 20 pkt.13 otrzymuje nowe brzmienie :
„sprawuje nadzór nad działalności ą referatu rachunkowo- finansowego,
referatu ds. wspierania spójności z Unią Europejską prowadzenia
projektów inwestycyjnych i promocji oraz samodzielnych stanowisk
pracy;”

3) W rozdziale 5 „Kompetencje i zadania realizowane na poszczególnych
stanowiskach” § 26 otrzymuje nowe brzmienie :
1„§ 26. Na samodzielnych stanowiskach pracy prowadzone są następujące
sprawy:

1) Biuro Obsługi Klienta - BOK
zapewnia sprawną obsługę klienta poprzez udzielanie informacji o
procedurach załatwiania spraw, wydawanie niezbędnych dokumentów,
przyjmowanie i sprawdzanie pod względem poprawności składanych
dokumentów, wydawanie klientom dokumentów przygotowanych przez
poszczególne stanowiska pracy, udzielanie klientom informacji o zakresie
działania poszczególnych stanowisk pracy, obsługa kancelaryjna urzędu;

2) obsługa rady i wójta – ORiW:
a) sprawy związane z przygotowaniem oraz obsługą posiedzeń organów
gminy tj. zebranie materiałów i prowadzenie dokumentacji z tym
związanej,
b) sprawy związane z obsługą Biuletynu Informacji Publicznej,
c) sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej;

3) sekretarsko- kancelaryjne i archiwum – SK
prowadzenie obsługi sekretariatu urzędu oraz archiwum;

4) ds. dowodów osobistych, kancelarii tajnej i spraw niejawnych - DO/KT:
a) realizacja zadań zleconych prze pełnomocnika ochrony informacji
niejawnych,
b) załatwianie wniosków w sprawie dowodów osobistych,
c) prowadzenie spraw akcji kurierskiej;


5) działalności gospodarczej i robót publicznych - DG/RP:
a) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej podmiotów
gospodarczych,
b) wydawanie zaświadczeń o wpisie do tej ewidencji oraz decyzji o
wykreśleniu,
c) promocja inicjatyw gospodarczych,
d) koordynacja działalności gospodarczej w gminie,
e) przygotowywanie decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
f) prowadzenie spraw związanych z pracami interwencyjnymi
i publicznymi;

6) ochrony środowiska, ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa - OŚiP:
a) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska wynikających z
obowiązujących przepisów prawnych,
b) koordynowanie całokształtu działalności w zakresie ochrony przyrody,
c) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
d) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
e) wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na
cele nierolnicze i nieleśne,
f) organizacja prac zadrzewieniowych na terenach nie stanowiących
własności Skarbu Państwa;

7) rolnictwa i melioracji - RM:
a) wydawanie zaświadczeń w sprawie zaistnienia szkód powodziowych
w gospodarstwie rolnym,
b) udzielanie zezwoleń na uprawę maku i ich kontrola – zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej,
c) prowadzenie spraw związanych z uprawą roślin uprawnych,
d) prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt,
e) zawieranie ugód dot. zmian stosunków wodnych na gruntach,
f) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych oraz innych spraw
z zakresu prawa wodnego;
8. Gospodarka gruntami - GG
a ) nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu,
b) prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi,
c) prowadzenie postępowania dot. podziałów geodezyjnych,
d) prowadzenie postępowania dot. rozgraniczenia nieruchomości,
e) zbywanie gruntów komunalnych – oddawanie ich w użytkowanie
wieczyste,
użyczenie oraz zarząd
f) prowadzenie ewidencji środków trwałych składników majątkowych mienia
Gminy w zakresie gospodarki gruntami.
g) powoływanie, likwidowanie oraz przekształcanie komunalnych zakładów
budżetowych przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego.

9. Administracyjno-gospodarcze - AG:
a) zaopatrzenie urzędu w niezbędne materiały, druki, ubrania robocze,
b) ubezpieczenia : budynku, sprzętu ,samochodu służbowego,
c) zabezpieczenie mienia w urzędzie m.in. przez prowadzenie księgi
inwentarzowej przedmiotów nietrwałych i środków nietrwałych i kart
inwentarzowych,
d) kontrola rozliczeń paliwa samochodu służbowego,
e) prowadzenie spraw BHP,
f) badania okresowe pracowników zatrudnionych w urzędzie,
g) współdziałanie ze Społeczną Inspekcją Pracy;

10. Dróg i remontów - DR
a) koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad remontami budynków
komunalnych w tym rozliczenia z firmami prowadzącymi prace remontowe
b) współdziałanie z Gminnym Zakładem Komunalnym
c) przygotowywanie dokumentacji zamówień publicznych
związanych z prowadzeniem prac remontowych
d) zakładanie ksiąg obiektów budowlanych
e) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg, ewidencja ,budowa,
modernizacja i remonty
f) zaliczanie dróg do właściwej kategorii,
g) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego wraz z naliczaniem opłat,
h) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg

11. Organizacyjne, kadr i jednostek pomocniczych – Or i K
a) zapewnienie sprawnej organizacji funkcjonowania urzędu,
b) prowadzenie spraw pracowniczych,
c) prowadzenie spraw dot. jednostek pomocniczych Gminy,
d) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu, kierowników
jednostek organizacyjnych – podległych i zakładów budżetowych
podległych wójtowi,
e) prowadzenie spraw płacowych w tym nagród jubileuszowych, dodatków
służbowych, stażowych i innych,
f) prowadzenie i załatwianie spraw emerytalnych i rentowych dla
pracowników objętych obsługą kadrową,
g) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem kar pracownikom objętym
obsługą kadrową,
h) prowadzenie spraw dotyczących praktyk uczniowskich,
i ) prowadzenie ewidencji wojskowej i spraw reklamacyjnych dla
pracowników objętych obsługą kadrową,
j ) kontrola dyscypliny pracy oraz przestrzegania przepisów o zachowaniu
tajemnicy państwowej i służbowej,
k) obsługa komisji dyscyplinarnych,
l ) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, kształceniem,
dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników urzędu,
kierowników jednostek organizacyjnych – podległych, i pozostałych
pracowników objętych obsługą kadrową;

12. Sportu, kultury, zdrowia i ochrony p/pożarowej - ST
a) inspirowanie ruchu kulturalnego i artystycznego,
b) tworzenie warunków rozwoju instytucji i placówek upowszechniania
kultury,
c) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie lub organizowanie
publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej,
d) prowadzenie rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych,
e) koordynowanie działalności wszystkich instytucji i stowarzyszeń kultury
fizycznej i turystyki,
f) prowadzenie spraw z zakresu tworzenia, przekształcania lub
likwidowania gminnych ochotniczych jednostek straży pożarnej
prowadzenie dokumentacji dot. wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i
zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP,
g) prowadzenie ewidencji członków OSP,
h) prowadzenie i aktualizacja księgi inwentarzowej dot.OSP,
i) koordynacja spraw z zakresu ochrony zdrowia na terenie gminy;

13. USC, EL
a) realizowanie spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych,
b) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub
wymeldowania,
c) wykonywanie obowiązków Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
d) wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów urodzenia,
małżeństwa, zgonów z ksiąg USC,
e) realizowanie postanowień wynikających z nowelizacji ustawy o zmianie
imion i nazwisk-prowadzenie postępowań administracyjnych w
sprawach zmiany imion i nazwisk

14. Radca prawny - RP
-zabezpieczenie obsługi prawnej urzędu.

15. Obronne, obrony cywilnej i spraw wojskowych - SW
a) wykonywanie zaleceń szefa obrony cywilnej,
b) wydawanie decyzji w sprawie przyznawania świadczeń dla rodzin
żołnierzy uznanych za jedynych żywicieli rodzin,
c) koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo
-gaśniczego na obszarze gminy,
d) kierowanie oraz koordynowanie przygotowaniami i realizacją
przedsięwzięć obrony cywilnej,
e) przeprowadzanie czynności związanych z wykonaniem powszechnego
obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w
administrowaniu rezerwami osobowymi,
f) prowadzenie rejestracji przedpoborowych,
g) wzywanie do rejestracji przedpoborowych,
h) wzywanie do stawienia się przed komisją poborową i lekarską,
i) wydawanie decyzji uznającej żołnierzy za posiadających na wyłącznym
utrzymaniu członków rodziny,
j) wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na
rzecz obrony cywilnej,
k) współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania
bezpieczeństwa i porządku publicznego;

16. ochrony p/pożarowej - SP:
a) prowadzenie w jednostkach ochotniczej straży pożarnej szkoleń,
ćwiczeń bojowych ich członków,
b) przeprowadzenie inspekcji gotowości bojowej OSP do działań
ratowniczo-gaśniczych,
c) dbanie o prawidłowe wyposażenie w sprzęt i środki gaśnicze jednostek
OSP,
d) zaopatrywanie jednostek OSP w paliwo i prowadzenie rozliczenia,
e) wnioskowanie w sprawach poprawy stanu zabezpieczenia p/pożarowego
w gminie,
f) opracowywanie planu wyposażenia jednostek OSP,
g) sporządzanie analizy pożarów i rejestru pożarów,
h) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kierowcami zatrudnionymi
w poszczególnych jednostkach OSP na terenie gminy;

4. w rozdziale 5 w § 28 dopisuje się ust.3 i 4 w brzmieniu :

„3. Do zadań i kompetencji referatu ds. wspierania spójności z Unią Europejską,
prowadzenia projektów inwestycyjnych i promocji należy :
1) współdziałanie z organizacjami ogólnounijnymi takimi jak
CEMR – Rada Miast i Regionów Europejskich
AER – Zgromadzenie Regionów Europejskich
w celu aktywizacji gminy w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej na poziomie krajowym ( wpływ na stanowiska Ministerstw
prezentowanych na forum unijnym) oraz na poziomie organów UE
uczestniczących w tym procesie
2) współdziałania z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej w zakresie
kształcenia kadr administracji samorządowej obejmującym przede
wszystkim obsługę funduszy strukturalnych
3) upowszechnianie i korzystanie z doświadczeń innych państw w
zdobywaniu funduszy unijnych na szczeblu samorządu lokalnego
4) sporządzanie efektywnych projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem
funduszy unijnych
5) umiejętność oceny projektów w zakresie spełnienia kryteriów
jakościowych i ilościowych, zarządzanie projektem i monitorowania
6) gromadzenie bazy danych, przygotowywanie dokumentacji i nadzór nad
prowadzeniem projektu inwestycyjnego zgodnie z procedurą postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
7) sporządzanie raportów, planowanie i zarządzanie finansami pochodzącymi
z funduszy unijnych
8) planowanie strategiczne, prowadzenie negocjacji w zakresie
harmonogramu i terminowości realizacji projektu
9) umiejętność marketingu i reklamy gminy we wszystkich dostępnych
środkach przekazu
10) udostępnianie pełnej informacji o gminie dla potencjalnych inwestorów
11) wykorzystanie wszelkich kierunków rozwoju gminy (strategie rozwoju
gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy) w jej efektywnym promowaniu w regionie, kraju,
Europie)
12) informowanie poprzez dostępne media na temat funduszy unijnych,
procesów aplikacyjnych dostępnych środków unijnych i sposobów ich
otrzymywania
13) prowadzenie spraw dotyczących opracowywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy.
14) wykładanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz
wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do wglądu publicznego
w celu zatwierdzenia przez radę
15) prowadzenie postępowania w sprawie określenia warunków zabudowy
16) wydawanie opinii w sprawach projektów podziałów o zgodność z
planem zagospodarowania przestrzennego oraz związanych ze zmianą
właściciela gruntów – informuje o terenie,
17) ustalanie wartości gruntów i opłat z tyt. jej wzrostu,
18) sprowadzenie zadań zleconych z zakresu grobownictwa.


4. Stanowiska w referacie ds. wspierania spójności z Unią Europejską,
prowadzenia projektów inwestycyjnych i promocji :
1) – stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych – KUE;
2) – stanowisko ds. promocji - PR;
3) – stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym – GMK.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaWójt Gminy
Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1658

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip