top

drukuj

2010-02-12 08:40:12

Zarządzenie Nr120/2005 22 kwietnia 2005 roku


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 , z 2000 r Nr 122 poz.1315 , z 2001 r. Nr 88 poz.961 , z 2002 Nr 153 poz.1271, Nr 156 poz.1300 , z 2003 r Nr 45 poz.391 ,Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874 ,Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135/ i § 11 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 zmienionej zarządzeniem :

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 110/2005 z dnia 12 stycznia 2005 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 112/2005 z dnia 24 stycznia 2005 roku
Uchwałą Rady Gminy Nr XL/238/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku
Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/247/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 roku

1/ dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 104.508 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia ;

2/ dokonać przeniesienia między paragrafami wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3/ dokonać zmiany w planie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia:
Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY 21.867.108 zł

w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie: 2.276.130 zł

WYDATKI 27.627.156 zł
.
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie: 2.276.130 zł


§ 2. O dokonanej zmianie Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1087

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip