top

2017-03-03 09:03:37

DECYZJA 4/2017


2017-02-09 12:32:05

ZAWIADOMIENIE


W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miechowice gmina Inowrocław oraz obejmująca teren miasta Inowrocławia od miejsca włączenia w istniejący kolektor DN 1000 w ulicy Stanisława Przybyszewskiego poprzez ulicę Nową i Szymborską na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 74/1, 9/4, 28/32, 28/15, 28/31, 86/2, 43, 28/16, 28/14 [Inowrocław-M, obręb 7], 17/4, 17/1, 16, 15/1, 15/2, 82/3, 82/4, 82/6, 82/2, 14/10, 14/9, 14/6, 14/7, 14/15, 14/17, 14/18, 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, 14/25, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/30, 14/31, 14/33, 14/34, 9, 40/1, 48/1, 38, 37, 36, 23, 29, 22, 21/7, 69, 67, 21/10, 21/11, 21/15, 57/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 20/6, 62/7, 62/4, 60/3, 20/8, 60/6, 3, 58/2, 58/3, 58/4, 19/2, 50/4, 50/14, 50/15, 50/6, 50/3, 83, 50/8, 17/7, 17/9, 44, 45 [obręb Miechowice], 68/3, 55/5 [obręb Marulewy]", złożonym przez inwestora, Gminę Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław reprezentowaną przez Wójta Gminy Inowrocław - Pana Tadeusza Kacprzaka, w myśl art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.) informuję, że zakończono zbieranie materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ulicy Mątewskiej 17, pokój 104 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą wypowiedzieć się na piśmie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

2017-01-19 14:28:43

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), w związku z art. 3 ust. 20, art. 5a i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) zawiadamia się, że zostało wszczęte na wniosek inwestora, Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław reprezentowanej przez Wójta Gminy Inowrocław - Pana Tadeusza Kacprzaka, postępowanie w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miechowice gmina Inowrocław oraz obejmująca teren miasta Inowrocławia od miejsca włączenia w istniejący kolektor DN 1000 w ulicy Stanisława Przybyszewskiego poprzez ulicę Nową i Szymborską na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 74/1, 9/4, 28/32, 28/15, 28/31, 86/2, 43, 28/16, 28/14 [Inowrocław-M, obręb 7], 17/4, 17/1, 16, 15/1, 15/2, 82/3, 82/4, 82/6, 82/2, 14/10, 14/9, 14/6, 14/7, 14/15, 14/17, 14/18, 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, 14/25, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/30, 14/31, 14/33, 14/34, 9, 40/1, 48/1, 38, 37, 36, 23, 29, 22, 21/7, 69, 67, 21/10, 21/11, 21/15, 57/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 20/6, 62/7, 62/4, 60/3, 20/8, 60/6, 3, 58/2, 58/3, 58/4, 19/2, 50/4, 50/14, 50/15, 50/6, 50/3, 83, 50/8, 17/7, 17/9, 44, 45 [obręb Miechowice], 68/3, 55/5 [obręb Marulewy]".

box
dol foot
bip bip