top

2016-12-30 11:23:39

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Inowrocław reprezentowanej przez Sławomira Hanczewskiego, inspektora ds. remontów i gospodarki mieniem komunalnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w m. Gnojno w kierunku m. Orłowo na terenie Gminy Inowrocław. - Kłopot, gmina Inowrocław "działki: 12/3, 13/5, 13/6, 13/8, 14/3, 15/2, 16/1, 16/3, 17/2,39; - Gnojno, gmina Inowrocław działki: 20/2, 50/1, 50/2, 51/1, 52/1; - Orłowo, gmina Inowrocław działki: 124, 130/5, 130/6, 206, 204/1, 204/12, 204/15, 204/16, 204/17, 204/18, 204/24, 204/41, 204/43, 204/45, 80, 97/3, 97/5, 97/7, 100/3, 100/5, 100/6, 102/2, 102/9, 107/1, 107/4, 108/1, 109/2, 114, 117/3, 118, 121/9, 121/10, 204/11, 204/19, 204/23, 204/26, 204/29, 204/47, 204/49, 204/64, 204/70, 204/71, 35, 36/1, 38, 41/5, 41/6, 42, 47, 56/1, 56/5. 57. 66/1, 68, 69/2. 70, 75/2. 75/18, 75/19. 75/20, 75/24, 75/27, 75/29, 75/32, 75/33, 75/35, 75/39, 75/40, 80, 91, 92/3, 92/7, 92/8, 92/10, 92/21, 92/22, 93, 94/3, 94/8, 95/3, 95/5, 98/1, 98/2, 98/4, 98/7, 99/3, 99/5, 99/6, 101/7, 101/11, 101/13, 101/14, 102/2, 103/1, 103/3, 103/4, 104/8, 105, 113, 118, 119/2, 119/7, 119/8, 120/1, 120/4, 120/5. 120/7, 120/8, 121/13, 121/14, 122/8, 123, 137/1, 138/10, 140/2, 141, 142/1, 142/2, 146, 148/1, 208, 209, 43/1, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 44/2, 44/4, 45/4, 52/5, 52/7, 52/9, 53/2, 54, 55, 59/2, 60, 61/1, 62, 65, 66/4, 66/7, 66/8, 66/9, 66/10, 72, 74/1, 115/2, 116, 122/5, 123, 133/3, 134/2, 136/2, 137/2, 137/4, 137/5, 143/1, 143/2, 145, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 184/1, 185, 190, 192, 193, 194/1, 195, 197/1, 198, 199/1, 200, 201, 41/5, 41/6, 44/1, 58/1. 61/3. 75/38, 92/22, 99/4, 101/9, 121/11, 137/12, 170, 186, 187, 189,211.

2016-12-27 17:08:29

Obwieszczenie


2016-12-27 11:37:42

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Inowrocław reprezentowanej przez Sławomira Hanczewskiego, inspektora ds. remontów i gospodarki mienieni komunalnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w m. Kłopot w kierunku m. Latkowo na terenie Gminy Inowrocław oraz Miasta Inowrocław na działkach: - Komaszyce, gmina Inowrocław działki: 16/1, 18/1, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6,18/7, 18/8, 21/1, 22/2, 13/2, 24/1, 24/3, 26/2, 26/4, 26/16, 27/1, 28/3, 28/5, 29/1, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/6, 32/7, 33/10, 33/12, 33/15, 33/16, 34/1, 35, 37/2, 37/4, 37/6, 37/8, 37/9, 37/10, 37/11, 38/3, 38/4, 38/7, 39, 40/6, 42/4, 42/5, 43/2, 44/3, 44/7, 44/10, 45/7, 46/9,47/3, 48/3, 49/31, 51/1, 51/2, 52/3, 52/4, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/13, 53/14, 53/15, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/24, 53/25, 54/3, 54/5, 54/7, 57/6, 57/7, 57/8, 58/4, 58/5, 58/7, 59/1, 60/1, 61/2, 62/3, 63, 64/5, 65/7, 65/10, 65/1 1, 65/12, 65/13, 66/5, 67/3, 68/1, 68/5, 68/6, 69/1, 71/1, 73, 74, 95/2, 96/1, 96/2, 99/3, 99/7, 99/9, 99/10, 99/13, 99/15, 99/16, 99/17, 99/18, 99/19, 99/20, 99/21, 99/22, 99/24, 99/25, 99/28, 99/29, 99/30, 99/31, 99/32, 99/33, 99/34, 99/35, 99/36, 99/37, 99/38, 100/3, 102, 33/8, 52/2, 53/16, 54/4, 97, 99/2, 99/23:

2016-12-16 12:00:47

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z. dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 20lor. poz. 353 ze zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), o wszczęciu postępowania z siedzibą w I na wniosek Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO Spółka Akcyjna, lowrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych .uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej do dwóch otworów eksploatacyjnych w KS i PMRiP Góra- G-43 i G-44 zlokalizowanych na działkach o numerach ewid. 2/39, 2/40 obręb Góra, amina Inowrocław.

2016-12-16 11:58:40

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), zawiadamiani, że w sprawie wniosku Pan Waldemara Kaczmarek zam. Marcinkowo; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 102 w miejscowości Marcinkowo, gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie. W związku z powyższym informuję, że w temiinie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, a w szczególności z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, pokój 16, w godz. 730 - 1530, w dniach pracy Urzędu. Po tym temrinie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

2016-12-15 14:55:27

Zawiadomienie


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Jana Pawlaka zam. Flantrowo; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek inwentarski- bydło mięsne zlokalizowanej na terenie działki nr 31/3 w miejscowości S trzem ko wo. Gmina Inowrocław.

2016-12-13 12:02:31

Zawiadomienie


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na "wniosek Pana Zenona Polińskiego reprezentującego Transpol Lider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedź, w Łojewie; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych na terenie działki nr 211/8 i części działki nr 211/3 w miejscowości Tupadły, Gmina Inowrocław.

2016-12-07 17:12:34

OBWIESZCZENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 33 ust. ł, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko {Dz. U. z 2016 r.f poz. 353 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 16 marca 2016 r., wpłyną! wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Konstancin ■ Jeziorna, w imieniu której występuje Pan Przemysław Puchta - ELTEL Networks Energetyka S.A. z siedzibą w Gutkowie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

2016-12-07 17:10:25

OBWIESZCZENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.). zwanej dalej ustawą Kpa, zawiadamia strony postępowania, o ponownym wystąpieniu do Kujawsko - Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, o uzgodnienie realizacji inwestycji, w ramach wniesionego wniosku z dnia 15 marca 2016 r., znak; O-IF/PP/7825/2016. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Konstancin - Jeziorna, w imieniu której występuje Pan Przemysław Puenta - ELTEL Networks Energetyka S.A. z siedzibą w Gutkowie, w związku z przekazaniem przez Inwestora ujednoliconej wersji raportu o oddziaływaniu na Środowisko, dotyczącego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowe} napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

2016-11-25 12:39:56

Zawiadomienie


zawiadamiam, że na wniosek Pani Ewy Jędrasik zam. w Jaksiczkach; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 44 w miejscowości Jaksiczki, Gmina Inowrocław.

2016-11-25 12:37:55

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku Pana Pawła Weber zam. Inowrocław; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej realizowanej na terenie działki nr 218/3 w miejscowości Jacewo, gmina Inowrocław^ pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie. W związku z powyższym' informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, a w szczególności z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, pokój 16, w godz. 730 - 1530, w dniach pracy Urzędu. Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

2016-11-24 12:34:10

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), o wszczęciu postępowania na wniosek Bronox Sp.zo.o. z siedzibą w Sikorowie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na skupowaniu i przeładunku metali kolorowych zlokalizowanej na terenie działki nr 328/6 w miejscowości Sikorowo, Gmina Inowrocław.

2016-11-24 12:32:27

Zawiadomienie


zawiadamiam, że na wniosek Pani Wioletty Tomczak zam. w Sławęcinie; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 138 w miejscowości Sławęcinek, Gmina Inowrocław.

2016-11-24 10:00:36

Informacja


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego intensyfikacji produkcji (wyrobów czekoladowych) firmy Barbara Luijckx z siedzibą w Łątkowie na działce oznaczonej numerem 51/18 w miejscowości Latkowo, gmina Inowrocław; i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

2016-11-23 15:09:27

ZAWIADOMIENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadamia strony postępowania, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec", nie mógł być rozpatrzony w ustawowym terminie. Ze względu na jego skomplikowany charakter, załatwienie sprawy w trybie art. 35 ww. Kodeksu postępowania administracyjnego, nie jest możliwe. Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 16 stycznia 2017 r.

2016-11-23 13:30:58

Zawiadomienie


zawiadamiam, że na wniosek Pani Wioletty Tomczak zam. w Sławęcinie; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 98/6 w miejscowości Sławecinek, Gmina Inowrocław.

2016-11-22 10:29:35

Zawiadomienie


zawiadamiam, że na wniosek Pani Anety Tylka zam. w Marcinkowie; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych zlokalizowanej na terenie działki nr 74/2 w miejscowości Marcinkowo, Gmina Inowrocław. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie organu przy ul. Królowej Jadwigi 43, pokój nr 16, w godz. 7.30 - 15.30..

2016-11-21 14:42:47

OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 30 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 7 września 2016 r. Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO Spółka akcyjna z siedzibą ul. Sw. Ducha 26 a, 88-100 Inowrocław; o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej do dwóch otworów eksploatacyjnych w KS i PMRiP Góra- zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 20/1 i 22/2 obręb Góra. gmina Inowrocław.

2016-11-10 10:18:07

OBWIESZCZENIE


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Miechowice. Marulewy gmina Inowrocław oraz w części w granicach Miasta Inowrocławia na terenie działek: - m. Inowrocławia - dz. 74/1; 9/4; 28/32; 28/15; 28/31; 86/2: 2: 43: 44; 28/16; 28/14; - Miechowice - dz. 17/4; 17/7; 17/1; 16; 15/1; 15/2; 80; 14/2; 82/3; 82/4; 82/2; 82/6; 14/10; 14/9: 14/5: 14/6; 14/7: 14/11; 14/15; 14/17: 14/18; 14/19; 14/20; 14/21; 14/22; 14/23; 14/24; 14/25; 14/26; 14/27: 14/28; 14/29; 14/30; 14/31; 14/33; 14/34; 9; 40/1; 48/1; 38; 37; 36; 23; 29; 22; 21/6; 21/7; 69; 67; 21/10; 21/11; 21/15; 57/2; 62/1; 62/2; 63/1; 63/2; 20/6; 62/7; 62/4; 60/3; 43: 20/8; 20/7: 60/5; 60/6; 3; 58/2; 58/3; 58/4; 19/2; 50/4: 42; 50/14; 50/15; 50/5; 50/6; 50/3; 83; 50/8; 17/9; - Marulewy 68/3: 55/5; i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, pokój 16, w godzinach 7.30-15.30.

2016-10-31 11:50:44

Informacja


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 1/10 w miejscowości Marcinkowo, gmina Inowrocław; 1 o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-10-28 13:16:50

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20I6r. poz. 23 ze zm.), o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Sławomira Hanczewskiego inspektora ds. remontów i gospodarki mieniem komunalnym - działającego w imieniu Gminy Inowrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Komaszyce w kierunku m. Balczewo na terenie Gminy Inowrocław na działkach: - Komaszyce działki: 6/21; 6/5; 10/3; 11/27; 6/6; 10/3, 11/15, 11/16, 11/11; 7/3; 7/5; 11/6: 11/41. 8/1, 11/4, 12/53. 9/6, 9/8, 12/6; 12/8, 137, 12/23, 12/55, 12/56, 9/10, 9/9, 9/8. 9/18, 9/7, 9/12, 9/13, 9/14, 9/16, 9/21, 9/22, 9/23, 9/27, 9/31, 9/32, 13/1, 12/9, 12/8, 12/15, 12/47. 12/1-6. 12/19. 12/20, 12/21, 12/22. 12/23, 12/44, 12/31, 12/43. 12/47, 12/35, 12/29, 12/30, 13/31. 12/50, 12/38, 12/43, 12/55, 13/15, 14/6, 14/7, 16, 19, 20/1, 22/5, 23/1, 23/2, 26/1, 27, 45. 47/2, 47/8, 47/9, 52, 53/3, 53/9, 53/10, 53/16, 53/19, 53/24, 53/26, 53/27, 53/30, 53/33, 53/40, 53/51. 53/52, 53/54, 53/55, 53/28, 53/29, 53/35, 53/36, 53/38, 53/39, 53/47, 53/48, 53/54. 53/56. 53/57. 53/58, 53/60, 53/62, 53/64, 53/66, 53/67, 55/3, 55/4, 55/5, 67/2, 67/3, 67/4, 68/3. 68/4, 68/6, 68/8, 69/1, 69/5, 71, 72, 78/1, 93/9, 93/11, 93/12, 93/13, 93/15, . 93/16, 93/17, 93/20, 93/22, 93/26, 93/27, 93/28, 93/29, 93/30, 94/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/6, 95/16, 95/18, 95/21, 110, 120, 122,134, 135,137,139/2,139/3,140; - Trzaski - działki: 17/4, 17/1,49; -Dziennice działki: 1, 17/2, 13, 3/2, 42, 4/4, 4/14, 43, 17/8, 5/2, 5/1, 6/2, 6/1, 7/1, 8/4, 8/6, 8/7, 10, 8/8, 8/13, 8/14 ,12/1, 41/1, 12/3, 12/4, 41/5, 41/2, 41/1,41/5; - - Balczewo- działki 144, 146/12, 146/15,147, 145/2,20/8, 20/15, 20/20, 20/21:

2016-10-21 15:22:44

Informacja


Na podstawie ort. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 12016r. poz. 353 ze zm.), informuje 0 wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 2/34 w miejscowości Jacewo. gmina Inowrocław; 1 o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionulncgo Dyrektora Ochrony Środowisko.

2016-10-13 14:55:31

Zawiadomienie


że na wniosek Pana Waldemara Kaczmarek zam. w Marcinkowie; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 102 w miejscowości Marcinkowo. Gmina Inowrocław. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie organu przy ul. Królowej Jadwigi 43. pokój nr 16, w godz. 7.30 - 15.30.

2016-10-13 14:54:16

OBWIESZCZENIE


o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 31 sierpnia 2016r. Pana Sławomira Hanczewskiego - inspektora ds. remontów i gospodarki mieniem komunalnym, działającego w imieniu Gminy Inowrocław; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Miechowice, Marulewy gmina Inowrocław oraz w części w granicach Miasla Inowrocławia na terenie działek: - m. Inowrocławia - dz. 74/1; 9/4; 28/32; 28/15; 28/31; 86/2; 2; 43; 44; 28/16; 28/14; - Miechowice - dz. 17/4; 17/7; 17/1; 16; 15/1; 15/2; 80; 14/2; 82/3; 82/4: 82/2; 82/6; 14/10; 14/9; 14/5; 14/6; 14/7; 14/11; 14/15; 14/17; 14/18; 14/19; 14/20; 14/21; 14/22; 14/23; 14/24; 14/25; 14/26: 14/27; 14/28; 14/29; 14/30; 14/31; 14/33; 14/34; 9; 40/1; 48/1; 38; 37; 36; 23; 29; 22; 21/6; 21/7; 69; 67; 21/10; 21/11; 21/15; 57/2; 62/1; 62/2; 63/1; 63/2; 20/6; 62/7: 62/4; 60/3; 43: 20/8; 20/7; 60/5; 60/6; 3: 58/2: 58/3; 58/4; 19/2; 50/4; 42: 50/14; 50/15; 50/5; 50/6; 50/3; 83; 50/8; 17/9; - Marulewy 68/3; 55/5: zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2016-10-07 13:16:10

Zawiadomienie


zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Łukawskiego, reprezentującego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ..ALFA" Adam Łukawski z siedzibą w Inowrocławiu; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali o funkcji produkcyjno- magazynowej z częścią biurowo- socjalną o powierzchni 700 m2, na terenie działki 262, w obrębie geodezyjnym Sławęcinek, w miejscowości Kruśliviec, Gmina Inowrocław.

2016-10-07 13:14:43

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)5 zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 8 czerwca 2016r. Spółki z o.o. „Barbara Luijckx" Latkowo; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na intensyfikacji produkcji firmy „Barbara Luijckx" Sp. z o.o. na terenie działki nr 51/18 w miejscowości Latkowo, gmina Inowrocław zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2016-09-30 12:38:04

Informacja


o wydaniu decyzji umarzającej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej- piasku, metoda odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „TUPADŁY-PRZEDBOJEWICE" w kat. Ci o powierzchni obszaru górniczego 17,54 ha położonego w granicach działek nr 208/7, 208/8, 208/9, 209/1, 209/2, 209/3, 211/3, 211/2, 210/2 w miejscowości Tupadły, Gmina Inowrocław oraz 1/4, ł/5? 1/6 w miejscowości Przedbojewice, gmina Kruszwica, pow. Inowrocławski, woj. Kujawsko-pomorskie.

2016-09-29 13:55:24

Zawiadomienie


że na wniosek Pana Sławomira Weber zam. w Inowrocławiu; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 36/2 w miejscowości Dziennice, Gmina Inowrocław. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie organu przy ul. Królowej Jadwigi 43, pokój nr 16, wgodz. 7.30 - 15.30.

2016-09-29 13:54:06

Zawiadomienie


że na wniosek Pana Pawła Weber zam. w Inowrocławiu; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 218/3 w miejscowości Jacewo, Gmina Inowrocław. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie organu przy ul. Królowej Jadwigi 43, pokój nr 16, w godz. 7.30 - 15.30.

2016-09-28 13:29:56

Zawiadomienie


że na wniosek Państwa Pawia i Jadwigi Weber zam. w Inowrocławiu; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej zlokalizowanej na terenie działki nr 183/2 w miejscowości Jacewo, Gmina Inowrocław. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie organu przy ul. Królowej Jadwigi 43, pokój nr 16, w godz. 7.30 - 15.30.

2016-09-27 15:22:35

Informacja


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania, przetwarzania i transportu odpadów inne niż niebezpieczne na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 85/39 w miejscowości Sikorowo, gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko - pomorskiej i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-09-26 15:01:56

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i-jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zrn.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), o wszczęciu postępowania na wniosek Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO Spółka Akcyjna, z siedzibą w Inowrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej do dwóch otworów eksploatacyjnych w KS i PMRiP Góra- zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 20/1 i 22/2.

2016-09-22 09:38:22

Informacja


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie inwestycji liniowej rurociągu paliwowego w ramach zadania 19021 - Budowa 2 - ej nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra - Wielowieś w ramach dostosowania infrastruktury przesyłowej paliw do wymogów ustawy o zapasach interwencyjnych na terenie gminy Inowrocław oraz na terenie gminy Gniewkowo i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

2016-09-20 13:20:56

ZAWIADOMIENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U, z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadamia strony postępowania, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec", nie mógł być rozpatrzony w ustawowym terminie.

2016-09-15 14:44:07

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia nu podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 zc zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.). o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Sławomira Hanczcwskiego, inspektora ds. remontów i gospodarki mieniem komunalnym, zwracam się z prośbą o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice i Marulcwy na terenie Gminy Inowrocław oraz części w granicach Miasta Inowrocławia.

2016-09-07 13:01:04

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 2£ zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku Pana Marka Kołodziejczaka zam. Marcinkowo; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej realizowanej na terenie działki nr 1/10 w miejscowości Marcinkowo, gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2016-08-31 14:49:29

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku Pana Marcina Weber zam. Jacewo; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej realizowanej na terenie działki nr 264 w miejscowości Jacewo, gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2016-08-19 14:58:05

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Pławin, Turlejewo i Jaksiczki.

2016-08-19 14:54:42

OBWIESZCZENIE


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na zbieraniu, transportowaniu, magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne — elementów usuniętych ze zużytych urządzeń oraz odpadów tworzyw sztucznych, a także zbieraniu, transportowaniu i magazynowaniu zużytych urządzeń na terenie działki oznaczonej nr 208/39 w miejscowości Kruśliwiec, obręb Sławęcinek, gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Inowrocław; i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-08-19 11:03:01

Obwieszczenie


że w dniu 16 marca 2016 r., wpłynął wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Konstancin - Jeziorna, w imieniu której występuje Pan Przemysław Puchta - ELTEL Networks Energetyka S.A. z siedzibą w Gutkowie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku. Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a organami opiniującymi: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Kujawsko - Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

2016-08-17 11:24:24

OBWIESZCZENIE


zawiadamia o wydaniu postanowienia prostującego oczywisty błąd pisarski w Decyzji nr 16/2016, z dnia 2 czerwca 2016 r., znak: WOO.4210.18.2015.ADS.27, zmieniającej Decyzję nr 15/2014, z dnia 9 maja 2014 i, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie otworowej kopalni soli na terenie złoża soli Lubień, służącej do eksploatacji kopaliny metodą podziemną, w ilości nie mniejszej niż 100 000 m3/rok wraz z infrastrukturą przesyłową (rurociągi solanki i wody), na wniosek z dnia 6 lipca 2016 r., znak: RJM/90/2016, złożony przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, reprezentowany przez Pana Józefa Kubiaka, Kierownika Działu Generalnego Projektanta.

2016-08-16 11:06:57

Zawiadomienie


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku Pana Jacka Osiewała z Biura Studiów i Projektów GAZOPROJEKT z siedzibą we Wrocławiu, Pełnomocnika Inwestora Polskiego Koncernu naftowego Orlen S.A. z siedzibą w Płocku; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na budowie inwestycji liniowej rurociągu paliwowego w ramach zadania 19021 - Budowa 2-ej nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra - Wielowieś w ramach dostosowania infrastruktury przesyłowej paliw do wymogów ustawy o zapasach interwencyjnych na terenie gminy Inowrocław oraz na terenie gminy Gniewkowo zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2016-08-16 11:05:20

Informacja


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu otworu studziennego ujmującego wody podziemne z otworów mioceńskich - neogen na terenie działki nr 75/45 w miejscowości Orłowo, gmina Inowrocław; i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-07-29 12:08:27

Zawiadomienie


że na wniosek Pana Marcina Weber zam. w Jacewie, 88 - 100 Inowrocław; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej, na terenie działki 264 w miejscowości Jacewo: gmina Inowrocław.

2016-07-28 10:26:21

Zawiadomienie


że na wniosek Pana Marka Kołodziejczaka zam. w Marcinkowie, 88 - 110 Inowrocław; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej, na terenie działki 1/10 w miejscowości Marcinkowo, gmina Inowrocław.

2016-07-19 13:15:31

OBWIESZCZENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie ait 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.5 poz. 353 j.Ł), zawiadamia, że zajęcie stanowiska dotyczącego rozstrzygnięcia związanego z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

2016-07-06 12:30:42

OBWIESZCZENIE


że w dniu 30 czerwca 2016 r., na wniosek z dnia 19 stycznia 2016 r., (wpływ: 21.01.20i6 r.), znak: RP3075/16/000020, uzupełniany w dniach 1 i 15 lutego 2016 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.. Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy, w imieniu której wystąpił Pełnomocnik - Pan Tomasz Sojka z firmy Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, została wydana decyzja Nr 17/2016, znak: WOO.42I0.I.20I6.ADS.10, o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg w/c relacji Kruszwica - Inowrocław wraz ze stacją gazową", realizowanego częściowo w terenie zamkniętym kolejowym, w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

2016-07-04 15:25:48

OBWIESZCZENIE


zawiadamia strony postępowania, że w dniu 24 czerwca 2016 r,, w ramach wniesionego wniosku z dnia 15 marca 2016 r., znak: O-IF/PP/7825/2016, przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Konstancin - Jeziorna, w imieniu której występuje Pan Przemysław Puchta - ELTEL Networks Energetyka S.A. z siedzibą w Gutkowie, wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko, dotyczący przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

2016-07-04 15:16:48

Informacja


0 wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce oznaczonej numerem 75/46 w miejscowości Orłowo, gmina Inowrocław; i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-06-30 14:32:29

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), zawiadamiam, że w sprawę wniosku z dnia 1 marca 2016r. Firmy SETUP - SERWIS Jacek Winnicki zs. ui.Toruńska 34, Inowrocław; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu, transportowaniu, magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne - elementów usuniętych ze zużytych urządzeń oraz odpadów tworzyw sztucznych, a także zbieraniu, transportowaniu i magazynowaniu zużytych urządzeń na terenie działki nr 208/39 w miejscowości Kruśliwiec, obręb Sławęcinek, gmina Inowrocław zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2016-06-29 09:54:48

Zawiadomienie


zawiadamiam, że na wniosek Pana Zbigniewa Matuszaka Kruszą Podlotowa; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 nowych budynków kurników na działce oznaczonej numerem 1 w miejscowości Kruszą Podlotowa, Gmina Inowrocław.

2016-06-29 09:52:46

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia II marca 2016r. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „REM - DACH" Ewa Musiał o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania, przetwarzania i transportu odpadów inne niż niebezpieczne na działce nr 85/39 w miejscowości Sikorowo, gmina Inowrocław, zakończono zbieranie materiabwi dowodiww sprawie.

2016-06-27 14:17:10

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

2016-06-24 12:22:25

Informacja


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Słońsko" na działce oznaczonej numerem 195/3 w miejscowości Słońsko, gmina Inowrocław; o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-06-22 15:00:09

Zawiadomienie


że na wniosek Spółki zo.o. Z.P.C. Barbara Luijckx sp.zo.o, z siedzibą w Inowrocławiu; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzj i o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na intensyfikacji produkcji firmy Barbara Luijckx sp.zo.o., na terenie działki 51/18 w miejscowości Latkowo, Gmina Inowrocław.

2016-06-10 09:26:43

OBWIESZCZENIE


W dniu 2 czerwca 2016 r., na wniosek z dnia 17 września 2015 r. (uzupełniony: 15 października 2015 r.); Polskiego Koncernu "Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, w imieniu którego występuje Pan Józef Kubiak, Kierownik Działu Generalnego Projektanta, została wydana Decyzja nr 16/2016, znak: WOO.4210.18.2015.ADS.27, zmieniająca Decyzję Nr 15/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, z dnia 9 maja 2014 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa otworowej kopalni soli na terenie złoża soli Lubień, służącej do eksploatacji kopaliny metodą podziemną, w ilości nie mniejszej niż 100 000 m3/rok wraz z infrastrukturą przesyłową (rurociągami solanki i wody).

2016-06-06 11:55:46

Zawiadomienie


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku Pana Przemysława Zielińskiego zam. Czyste; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce nr 99/1 w miejscowości Czyste, gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2016-05-30 15:11:45

Zawiadomienie


że na wniosek Pana Jana Łuczaka zam. w Jacewie; 88 - 100 Inowrocław; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych, na terenie działki 75/46 w miejscowości Orłowo, Gmina Inowrocław.

2016-05-24 12:43:59

Informacja


0 wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 2/34 w miejscowości Góra, gmina Inowrocław; 1 o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-05-20 13:38:15

Zawiadomienie


że na wniosek Państwa Jana i Danuty Łuczak zam. w Jacewie, 88 - 100 Inowrocław; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego ujmującego wody podziemne z otworów mioceńskich- neogen, na terenie działki 75/45 w miejscowości Orłowo, gmina Inowrocław.

2016-05-18 08:23:00

OBWIESZCZENIE


zawiadamia o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie, na wniosek z dnia 19 stycznia 2016 r, (wpływ: 21.01.2016 r.), znak: RP3075/16/000020, uzupełniany w dniach 1 i 15 lutego 2016 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z co., Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy, w imieniu której wystąpił Pełnomocnik - Pan Tomasz Sojka z firmy Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,.Gazociąg w/c relacji Kruszwica - Inowrocław wraz ze stacją gazową".

2016-05-18 08:19:44

ZAWIADOMIENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), zwanej dalej ustawą Kpa, zawiadamia strony postępowania, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie otworowej kopalni soli na terenie złoża soli Lubień, służącej do eksploatacji kopaliny metodą podziemną, w ilości nie mniejszej niż 100 000 m3/rok wraz z infrastrukturą przesyłową (rurociągi solanki i wody), nie mógł być rozpatrzony w ustawowym terminie.

2016-05-16 15:13:06

OBWIESZCZENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowisku w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 10 § 1, 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.. poz. 23 j.t), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t.), zawiadamia strony, o wydanym postanowieniu ustalającym zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko, w ramach wniesionego wniosku z dnia 15 marca 2016 r., znak: O-IF/PP/7825/2016 (wpływ: 16.03.2016 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Konstancin - Jeziorna, w imieniu której występuje Pan Przemysław Puchta - ELTEL Networks Energetyk S.A. z siedzibą w Gutkowie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec". realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

2016-05-16 13:56:29

Informacja


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 99/1 w miejscowości Czyste, gmina Inowrocław; i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-05-06 13:54:20

Obwieszczenie


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Jacka Osiewała reprezentującego Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA, z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2-ej nitki rurociągu przesyłowego paliw do z PMRiP Góra - Wielowieś w ramach dostosowania infrastruktury przesyłowej paliw do wymogów ustawy o zapasach interwencyjnych.

2016-04-28 13:54:34

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (D2. U. z 2016r. poz. 23), informuję, że Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 maja 2015r.. która uchyliła zaskarżona decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia; w sprawie wniosku z dnia 24 listopada 2014r, Pana Zenona Polińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TRANSPOL Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński z siedziba w Łojewie 70; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „TUPADŁY - PRZEDBOJEWICE" w kat. C, o powierzchni obszaru górniczego 17,54 ha położonego w granicach działek nr 208/7, 208/8, 208/9, 209/1, 209/2, 209/3, 211/3, 211/2, 210/2 w miejscowości Tupadły, Gmina Inowrocław oraz 1/4, 1/5 i 1/6 w miejscowości Przedbojewice, gmina Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie oraz że zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2016-04-20 14:38:45

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku Pana Przemysława Zielińskiego zam. Czyste; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce nr 99/1 w miejscowości Czyste, gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, zakończona zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2016-04-19 11:16:17

Zawiadomienie


zawiadamiam, że na wniosek Pani Ewy Musiał P.W. „REM - DACH" z siedzibą w Jacewie; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania, przetwarzania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne na działce oznaczonej numerem 85/39 w miejscowości Sikorowo, Gmina Inowrocław.

2016-04-15 11:05:04

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

2016-04-14 11:32:39

Informacja


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 32/3 w miejscowości Radlówek, gmina Inowrocław; i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-04-04 14:54:39

OBWIESZCZENIE


zawiadamia o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie, na wniosek z dnia 17 września 2015 r., znak: RJM/128/2015, uzupełniony w dniu 15 października 2015 r., złożony przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, reprezentowany przez Pana Józefa Kubiaka, Kierownika Działu Generalnego Projektanta, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 15/2014, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie otworowej kopalni soli na terenie złoża soli Lubień, służącej do eksploatacji kopaliny metodą podziemną, w ilości nie mniejszej niż 100 000 m3/rok wraz z infrastrukturą przesyłową (rurociągi solanki i wody), realizowanego częściowo na terenie zamkniętym kolejowym, w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych.

2016-04-01 11:47:34

OBWIESZCZENIE


zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 15 marca 2016 r., znak: O-IF/PP/7825/2016 (wpływ: 16.03.2016 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Konstancin - Jeziorna, w imieniu której występuje Pan Przemysław Puchta - ELTEL Networks Energetyka S.A. z siedzibą w Gutkowie, w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych oraz o wystąpieniu do Kujawsko — Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, z prośbą o opinię, co do zakresu raportu.

2016-03-25 19:58:41

OBWIESZCZENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie: - art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353). zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), zwanej dalej ustawą Kpa, zawiadamia strony postępowania;

2016-03-22 14:14:31

Informacja


informuję 0 wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 120 w miejscowości Oporówek, gmina Inowrocław; 1 o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-03-17 09:14:54

Zawiadomienie


że na wniosek Pana Jacka Winnickiego reprezentującego SETUP-SERWIS z siedzibą w Inowrocławiu; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu, transportowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów innych niż niebezpieczne, na terenie działki 208/39 w miejscowości Sławęcinek, gmina Inowrocław.

2016-03-17 09:13:27

Zawiadomienie


zawiadamiam, że na wniosek Pana Przemysława Zielińskiego zam. w Orłowie; 88 - 100 Inowrocław; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych, na terenie działki 99/1 w miejscowości Czyste, gmina Inowrocław.

2016-03-17 09:07:50

Informacja


informuję 0 wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 16/1 w miejscowości Borkowo, gmina Inowrocław; 1 o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-03-17 09:05:40

Informacja


informuję 0 wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 133/1 w miejscowości Jaksice, gmina Inowrocław; 1 o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-03-17 09:02:24

Informacja


0 wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 133/5 w miejscowości Jaksice, gmina Inowrocław; 1 o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-03-11 14:01:09

Informacja


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Słońsko" na działce oznaczonej numerem 195/3 w miejscowości Słońsko, gmina Inowrocław; o możliwości zapoznagia się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-03-09 12:48:36

ZAWIADOMIENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t), zwanej dalej ustewąKpa, zawiadamia strony postępowania, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie otworowej kopalni soli na terenie złoża soli Lubień, służącej do eksploatacji kopaliny metodą podziemną, w ilości nic mniejszej niż 100 000 m3/rok wraz z infrastrukturą przesyłową (rurociągi solanki i wody), nie mógł być rozpatrzony w ustawowym terminie.

2016-03-01 14:18:12

Zawiadomienie


zawiadamiam, że na wniosek Pana Stanisława Polewskiego zam. w Łojewie; 88 - 100 Inowrocław; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej, na terenie działki 2/34 w Górze, gmina Inowrocław

2016-02-24 11:38:51

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku Pani Wioletty Tomczak zam. w Sławęcinie; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej, realizowanej na działce nr 120 w miejscowości Opoówek, gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie zakończono zbieranie materiabwi dowodów sprawie.

2016-02-24 11:36:47

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23zawiadamiam, że w sprawie wniosku Pani Wioletty Tomczak zam. w Sławęcinie; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej, realizowanej na działce nr 32/3 w miejscowości Radłówek, gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2016-02-24 11:11:57

OBWIESZCZENIE


strony postępowania, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich zasileniem energetycznym w m. Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie", nie mógł być rozpatrzony w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest trwający obecnie okres zawiadamiania (poprzez obwieszczenie) o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zebraniu wszystkich dowodów w sprawie oraz kolejny etap postępowania administracyjnego, tj. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2016-02-19 14:28:30

Informacja


informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 14/2 w miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław; 1 o możliwości zapoznania się z jej treścią orjiz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-02-19 14:25:57

Informacja


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 47 w miejscowości Lojewo, gmina Inowrocław; 1 o możliwości zapoznania się z jej treścią oraK z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2016-02-18 14:06:12

OBWIESZCZENIE


zawiadamia o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie, na wniosek z dnia 14 października 2015 r. (wpł.: 16.10.2015 r.), bez sygnatury, uzupełniany w dniach 29.10. i 4.11.2015 r., zmieniony wnioskiem z dnia 14 grudnia 2015 r. (wpł.: 16.12.2015 r.) Gminy Inowrocław, w imieniu której występuje Pan Grzegorz Rodziewicz z Autorskiej Pracowni inżynierii Sanitarnej, z siedzibą w Plie przy ul. Kondratowicza ó, w sprawne wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dia przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich zasileniem energetycznym w m. Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie".

2016-02-17 11:53:02

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 9 grudnia 2015r. Pana Eugeniusza Tomczyk zam. w Jaksicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej, realizowanej na działce nr 133/5 w Jaksicach, gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2016-02-16 13:34:36

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 9 grudnia 2015r. Pana Eugeniusza Tomczyk zam. w Jaksicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej, realizowanej na działce nr 133/1 w Jaksicach, gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2016-02-16 13:32:40

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Zgodnie z art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960f. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 3 czerwca 2015r. Spółki z o.o. Altom Tour ul. Bydgoska 34, 86 - 061 Brzoza; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Słońsko" na działce oznaczonej numerem 195/3 w miejscowości Słońsko, gmina Inowrocław; zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2016-02-16 13:11:27

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23.), zawiadamiam, że w sprawie wniosku z dnia 9 grudnia 2015r. Pana Eugeniusza Tomczyk zam. w Jaksicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej, realizowanej na działce nr 16/1 w Borkowie, gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskiej zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

2016-02-12 13:38:26

Zawiadomienie


Zgodnie z art, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23.) zawiadamiani, że na wniosek Pana Zenona Polińskicgo zam. w Sikorowie; 88 — 100 Inowrocław; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydanie! decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych, na terenie działki 250/5 w Sikorowie, gmina Inowrocław

2016-02-10 10:06:52

OBWIESZCZENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 33 ust. I, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. z 2013 r., poz. 1235 zezm.),

2016-01-26 15:03:46

Zawiadomienie


Zgodnie z art. 61 § 4 ustaw)' z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Wioletty Tomczak zam. w Sławęcinie; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie studni głębinowej na działce oznaczonej numerem 32/3 w miejscowości Radłówek, Gmina Inowrocław.

2016-01-15 13:48:38

ZAWIADOMIENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zawiadamia strony postępowania, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie otworowej kopalni soli na terenie złoża soli Lubień, służącej do eksploatacji kopaliny metodą podziemną, w ilości nie mniejszej niż 100 000 m3/rok wraz z infrastrukturą przesyłową (rurociągi solanki i wody), nie mógł być rozpatrzony w ustawowym terminie. Ze względu na jego skomplikowany charakter i trwającą analizę zgromadzonego materiału dowodowego oraz oczekiwanie na uzupełnienie przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko, załatwienia sprawy w trybie art. 35 ww. Kodeksu postępowania administracyjnego, nie jest możliwe. Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 29 lutego 2016 r.

2016-01-14 14:31:05

Informacja


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie studni głębinowej o planowanej wydajności Qe=40m3/h na działce oznaczonej numerem 209 w miejscowości Cieślin, Gmina Inowrocław; i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

box
dol foot
bip bip