top

drukuj

2010-02-12 08:53:59

Zarządzenie Nr135/2005 z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie przeprowadzenia konroli w Gminnym Zakładzie Komunalnymw Kruśliwcu z/s w Inowrocławiu.

Na podstawie art.28a,art.28b,art.,127 ust.2 i 3 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansowych publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15 póz. 148
z późn.zmianami) oraz § l Zarządzenia Nr 21/2003 Wójta Inowrocław z dnia
14 kwietnia 2003r w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad i trybu
planowania, prowadzenia kontroli oraz postępowania pokontrolnego podległych
jednostek organizacyjnych Gminy Inowrocław, zarządzam co następuje:
§1.
1 .Przeprowadzić kontrolę w Gminnym Zakładzie Komunalnym
w Kruśliwcu z/s w Inowrocławiu.
2 .Kontroli podlegać mają następujące obszary działania jednostki:
- zgodność wydatków z planem finansowym Zakładu i harmonogramem
wydatków
- zgodność zatrudnienia z regulaminem organizacyjnym GZK
3.Kontrolę przeprowadzić w okresie od l. VII. do 15.VIII.2005r.
§ 2.Powołać zespół kontrolujący w składzie :
1. Sulinowska Aldona
2.Mechelewska Małgorzata
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Inowrocław
Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1083

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip