top

2010-02-04 12:11:57

Zarządzenie nr. 129 z dnia 12 stycznia 2009r


w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych przez Gminę Inowrocław w roku 2009

2010-02-04 12:12:25

Zarządzenie nr. 130 z dnia 13 stycznia 2009r


w sprawie wprowadzenia "Zasad rachunkowości" w Urzędzie Gminy Inowrocław

2010-02-04 12:13:04

Zarządzenie nr. 131 z dnia 02 lutego 2009r


w sprawie wprowadzenia regulaminu powoływania w Urzędzie Gminy Inowrocław członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy w sprawie zamówień publicznych

2010-02-04 12:16:57

Zarządzenie nr. 132 z dnia 2 lutego 2009r


w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy Inowrocław

2010-02-04 12:17:28

Zarządzenie nr. 133 z dnia 2 lutego 2009r


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2009

2010-02-04 12:19:11

Zarządzenie nr. 134 z dnia 13 lutego 2009r


w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europiejskiego przeprowadzanych w Rzeczypospolitej Polskiej

2010-02-04 12:20:59

Zarządzenie nr. 135 z dnia 19 lutego 2009r


w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2009r. w zakresie: 1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

2010-02-04 12:21:49

Zarządzenie nr. 136 z dnia 19 lutego 2009r


w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do prowadzenia spraw w imieniu Wójta

2010-02-04 12:22:39

Zarządzenie 137 z dnia 23 luty 2009 roku


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 12:23:14

Zarządzenie nr. 138 z dnia 5 marca 2009r


w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej działającej przy Wójcie Gminy Inowrocław

2010-02-04 12:24:00

Zarządzenie 139 z dnia 17 marca 2009 roku


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2008 rok

2010-02-04 12:24:25

Zarządzenie 140 z dnia 26 marca 2009 roku


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 12:24:49

Zarządzenie 141 z dnia 02 kwietnia 2009 roku


w związku z wnioskiem Pana Sławomira Hanczewskiego z dnia 02.04.2009 o powołanie komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "prowadzenie robót utrzymaniowych na drogach gminnych nie posiadających nawierzchni ulepszonej na terenie gminy Inowrocław"

2010-02-04 12:26:06

Zarządzenie 142 z dnia 02 kwietnia 2009 roku


w związku z wnioskiem Pana Sławomira Hanczewskiego z dnia 02.04.2009 o powołanie komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Inowrocław"

2010-02-04 12:27:42

Zarządzenie 143 z dnia 7 kwietnia 2009 roku


W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o przyznanie wsparcia w ramach projektu "Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje"

2010-02-04 12:28:11

Zarządzenie 144 z dnia 24 kwietnia 2009 roku


w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu.

2010-02-04 12:28:36

Zarządzenie 145 z dnia 24 kwietnia 2009 roku


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za I kwartał 2009 roku

2010-02-04 12:29:15

Zarządzenie 146 z dnia 30 kwietnia 2009 roku


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 12:30:06

Zarządzenie 147 z dnia 11 maja 2009 roku


w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

2010-02-04 12:30:38

Zarządzenie 148 z dnia 14 maja 2009 roku


w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2009 r. w zakresach: 1. Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 2. Ochrony i promocji zdrowia. 3. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 4. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2010-02-04 12:31:07

Zarządzenie 149 z dnia 14 maja 2009 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzien 07 czerwca 2009 r.

2010-02-04 12:52:33

Zarządzenie 150 z dnia 18 maja 2009 roku


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 12:53:13

Zarządzenie 151 z dnia 18 maja 2009 roku


w sprawie informacji za rok 2008 obejmuje: wykonanie budżetu, kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłaty na raty w kwocie przewyższającej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

2010-02-04 12:54:04

Zarządzenie 152 z dnia 18 maja 2009 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzien 07 czerwca 2009 r.

2010-02-04 12:54:41

Zarządzenie nr 153 z dnia 29 maja 2009 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pławinie

2010-02-04 12:55:09

Zarządzenie 154 z dnia 29 maja 2009 roku


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 12:57:11

Zarządzenie nr 155 z dnia 5 czerwca 2009 roku


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Knowrocław na 2009 rok

2010-02-04 12:57:37

Zarządzenie nr 156 z dnia 15 czerwca 2009 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Inowrocław

2010-02-04 12:58:22

Zarządzenie nr 157 z dnia 23 czerwca 2009 roku


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 12:59:11

Zarządzenie nr 158 z dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łojewie

2010-02-04 13:02:23

Zarządzenie nr 159 z dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzanach

2010-02-04 13:03:27

Zarządzenie nr 160 z dnia 03 lipca 2009 roku


w sprawie zasad i procedur korzystania z oprogramowania komputerowego w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2010-02-04 13:04:00

Zarządzenie nr 161 z dnia 13 lipca 2009 roku


powołanie Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2010-02-04 13:05:40

Zarządzenie nr 162 z dnia 13 lipca 2009 roku


powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2010-02-04 13:06:22

Zarządzenie nr 163 z dnia 21 lipca 2009 roku


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 13:06:55

Zarządzenie nr 164 z dnia 24 lipca 2009 roku


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za II kwartał 2009 roku

2010-02-04 13:08:02

Zarządzenie nr 165 z dnia 3 sierpnia 2009 roku


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2010 rok.

2010-02-04 13:08:31

Zarządzenie nr 166 z dnia 10 sierpnia 2009 roku


w sprawie wyznaczenia w 2009 r. dnia wolnego od pracy

2010-02-04 13:09:22

Zarządzenie Nr 167/2009 z dnia 20 sierpnia 2009r.


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009r.

2010-02-04 13:10:06

Zarządzenie nr 168/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 r.


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław za I półrocze 2009 roku.

2010-02-04 13:11:02

Zarządzenie nr 169/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzanach.

2010-02-04 13:11:38

Zarządzenie nr 170/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Pławinie.

2010-02-04 13:13:03

Zarządzenie nr 171/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.


w sprawie przedłużenia okresu powierzenia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Żalinowie.

2010-02-04 13:13:42

Zarządzenie nr 172/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łojewie.

2010-02-04 13:14:40

Zarządzenie nr 173/2009 z dnia 3 września 2009 r.


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 13:15:47

Zarządzenie nr 174/2009 z dnia 9 września 2009 r.


w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania okresowej kontroli zabezpieczenia ochrony p/pożarowej gminnych obiektów komunalnych, w tym szkół, świetlic oraz budynków mieszkalnych w Gminie Inowrocław.

2010-02-04 13:16:20

Zarządzenie nr 175/2009 z dnia 21 września 2009 r.


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 13:18:27

Zarządzenie nr 176/2009 z dnia 22 września 2009 r.


w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2009/2010.

2010-02-04 13:18:57

Zarządzenie nr 177/2009 z dnia 24 września 2009 r.


w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2010-02-04 13:19:25

Zarządzenie nr 178/2009 z dnia 30 września 2009 r.


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 13:21:52

Zarządzenie nr 179/2009 z dnia 7 października 2009 r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Inowrocław, kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy.

2010-02-04 13:22:35

Zarządzenie nr 180/2009 z dnia 12 października 2009 r.


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009

2010-02-04 13:23:47

Zarządzenie nr 181/2009 z dnia 14 października 2009 r.


w sprawie okreslenia zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinasowanie kosztów nauki w ramach programu UCZEŃ NA WSI pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnospawne zamieszkujące gminy wiejskie gminy miejsko-wiejskie i powołania komisji w celu weryfikacji i rozliczania wniosków

2010-02-04 13:24:40

Zarządzenie nr 182/2009 z dnia 20 października 2009 r.


uchylające zarządzanie w sprawie przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli - emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez Gminę Inowrocław.

2010-02-04 13:25:24

Zarządzenie nr 183/2009 z dnia 26 października 2009 r.


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za III kwartał 2009 roku

2010-02-04 13:26:10

Zarządzenie nr 184/2009 z dnia 26 października 2009 r.


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 13:26:35

Zarządzenie nr 185/2009 z dnia 2 listopada 2009 r.


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 13:28:06

Zarządzenie nr 186/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.


w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu gminy Inowrocław na 2010 rok

2010-02-04 13:29:18

Zarządzenie nr 187/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.


w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Inowrocław

2010-02-04 13:29:56

Zarządzenie nr 188/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.


w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom- szkoła -dom.

2010-02-04 13:31:11

Zarządzenie nr 189/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.


w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do odbycia podroży służbowej

2010-02-04 13:32:02

Zarządzenie nr 190/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 13:32:42

Zarządzenie nr 191/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009.

2010-02-04 13:33:16

Zarządzenie nr 192/2009 z dnia 01 grudnia 2009 r.


w sprawie wyznaczenia w 2009r. dnia wolnego od pracy

2010-02-04 13:34:29

Zarządzenie nr 193/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r.


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009

2010-02-04 13:35:39

Zarządzenie nr 194/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009

2010-02-04 13:36:12

Zarządzenie nr 195/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.


w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2010-02-04 13:37:26

Zarządzenie nr 196/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i stanu zapasów materiałów w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu.

2010-02-04 13:38:55

Zarządzenie nr 197/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r


zmieniające uchwałę Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009

box
dol foot
bip bip