top

drukuj

2010-02-12 08:56:57

Zarządzenie Nr139/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 roku


zmieniające uchwałę nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z 2000 r. Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Nr 88 poz. 961, z 2002 Nr 153 poz 1271, Nr 156 poz. 1300, z 2003 r. Nr 45 poz 391, Nr 65 poz 594, Nr 96 poz 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz 2135, z 2005 r. Nr 273 poz.2703, Nr 14 poz.114, Nr 64 poz. 565/ Nr i § 11 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok „zarządza się, co następuje:”


§ 1 W uchwale Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 110/2005 z dnia 12 stycznia 2005 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 112/2005 z dnia 24 stycznia 2005 roku
Uchwałą Rady Gminy Nr XL/238/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku
Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/247/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 120/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 122/2005 z dnia 13 maja 2005 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 126/2005 z dnia 6 czerwca 2005 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 129/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 137/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 roku
Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/261/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 roku

Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.449 zł , rozdysponować część rezerwy budżetowej oraz dokonać przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY 21 986 653 zł

w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie : 2 276 130 zł

WYDATKI 28 130 464 zł

W tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2 276 130 zł§ 2. O dokonanej zmianie Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz KwiatońUZASADNIENIEBudżet Gminy Inowrocław na rok 2005 ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o
kwotę 1.449 zł.

Na powyższe zmiany składa się:

- dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 1.449 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2005 roku nr WFB.I 3011-34/05 z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna”

Rozdysponowaną część rezerwy budżetowej w kwocie 3.512 zł przeznacza się na:

- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji przebudowy Kanału Parchańskiego – 2.440 zł
- rozdział 92116 Biblioteki – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wydatki związane z otwarciem Centrum Komunikacji Społecznej przy GBP w Jaksicach – 1.072 zł

Przeniesienia dotyczą zabezpieczenia środków na:

- w rozdziale 01095 Pozostałą działalność – zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego na wsi oraz konkursu wieńców dożynkowych
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – zakup materiału na dokończenie budowy kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Pławinie – środki pochodzą z zadania komponent B 2 , które nie zostały w całości wykorzystane. Całkowity koszt realizacji kortu w bieżącym roku – 7.413 zł
- w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i w rozdziale 80195 Pozostała działalność – zakup wyposażenia i usługi pozostałe w GZEAS.Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 994

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip