top

2015-11-04 09:09:31

Uchwała NR XI/68/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r.


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

2015-04-01 14:10:16

Zarządzenie 53/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

2015-04-01 14:09:44

Zarządzenie 52/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku

2015-04-01 14:08:56

Zarządzenie 51/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2015-04-01 14:07:52

Zarządzenie 50/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2015-04-01 14:06:28

Zarządzenie 49/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2015-04-01 14:03:51

Zarządzenie 48/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2015-03-04 14:16:59

Zarządzenie 36/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 marca 2015


w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

2015-02-26 14:01:27

Zarządzenie 30/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2015 roku

2015-02-26 13:59:41

Zarządzenie 29/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 lutego 2014


w sprawie określenia wzoru umowy o dotację na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2015 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania

2015-02-12 16:27:16

Zarządzenie 26/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2015 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

2015-02-12 16:26:05

Zarządzenie 25/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2015 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku

2015-02-12 16:25:16

Zarządzenie 24/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2015 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2015-02-12 16:24:26

Zarządzenie 23/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2015-02-12 16:23:34

Zarządzenie 22/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2015-02-12 16:21:35

Zarządzenie 21/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2015-01-28 13:56:58

Zarządzenie 19/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2014


w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2015 roku

2015-01-28 13:56:22

Zarządzenie 18/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2015 roku

box
dol foot
bip bip