top

2017-04-19 08:30:48

XXVIII sesja Rady Gminy Inowrocław


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Inowrocław na 26 kwietnia 2017 r. o godz. 8:30. Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43, w sali narad.

2017-03-20 11:30:12

XXVII sesja Rady Gminy Inowrocław


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Inowrocław na 27 marca 2017 r. o godz. 9:00. Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43, w sali narad.

2017-03-14 15:04:00

XXVI sesja Rady Gminy Inowrocław


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) zwołuję XXVI SESJĘ RADY GMINY INOWROCŁAW na dzień 20 marca 2017 r. o godz. 9:00 Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43. w sali narad.

2017-03-10 08:14:36

Uwaga


w nawiązaniu do spływających do nas zapytań informujemy, że w Gminie Inowrocław w najbliższym czasie zaczną wykonywać swoje zadania przedstawiciele terenowi wykonawcy budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów. Są to osoby zatrudnione w firmach ELTEL Networks Energetyka SA, SAG Elbud Gdańsk S.A. oraz Elfeko S.A. Pragniemy podkreślić, że nasi pracowni- cy kontaktują się z właścicielami działek leżących na trasie linii w oparciu o odpowiednie pisemne pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Są to dokumenty niezbędne do prowadzenia rozmów w imieniu Inwestora, który jako spółka Skarbu Państwa realizuje strategiczną z punk- tu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycję celu publicznego.

2017-03-06 10:04:16

XXV sesja Rady Gminy Inowrocław


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ zwołuję XXV sesję Rady Gminy Inowrocław na 10 marca 2017 r. o godz. 9:30 . Obrady sesji odbędą w świetlicy wiejskiej w Sławęcinku - SŁAWĘCINEK 101.

2017-02-23 08:17:37

UWAGA


W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa H5N8 (grypa ptasia) nakazuje się: - utrzymywanie ptaków w zamknięciu; - zgłaszanie hodowli przyzagrodowych drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu; - przestrzegania zasad bioasekuracji; - powiadamiania o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptactwa dzikiego;

2017-02-15 15:15:13

XXIV sesja Rady Gminy Inowrocław


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm./ zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Inowrocław na 23 lutego 2017 r. o godz. 9:00. Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43, w sali narad.

2017-01-10 09:42:44

XXIII sesja Rady Gminy Inowrocław


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm./ zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Inowrocław na 16 stycznia 2017 r. o godz. 9:00. Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43, w sali narad.

2016-12-20 13:43:44

OGŁOSZENIE


AUTOBUSY KOMUNIKACJI GMINNEJ W DNIACH 23, 27, 28, 29 i 30 GRUDNIA 2016 KURSUJĄ WEDŁUG ROZKŁADU JAZDY OBOWIĄZUJĄCEGO W DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ I W DNIACH 24 i 31 GRUDNIA 2016 KURSUJĄ WEDŁUG ROZKŁADU JAZDY OBOWIĄZUJĄCEGO W SOBOTY, TYLKO DO GODZ. 16.00 W DNIACH 25, 26 GRUDNIA 2016 ORAZ 1 i 6 STYCZNIA 2017 KURSUJĄ JAK W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

2016-12-14 12:25:28

Obwieszczenie


Komisji Wyborczej powołanej przez Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie do przeprowadzenia wyborów przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej PPZ Trzemeszno sp. z o.o.

2016-12-14 12:13:09

XXII sesja Rady Gminy Inowrocław


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm./ zwołuję XXII sesję Rady Gminy Inowrocław na 21 grudnia 2016 r. o godz. 8:30. Obrady sesji odbędą się w świetlicy wiejskiej w Jacewie nr 61.

2016-11-21 10:40:02

GMINA INOWROCŁAW INFORMUJE


Zgodnie z umową dotacji Nr DB16093/OZ-az § 11, zawartą w dniu 27.07.2016 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Inowrocław oraz aneksem nr 1 do umowy z dnia 12.10.2016 roku oraz pismem: Znak: WF-T/R/680/2016 z dnia 08.11.2016 roku, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazano kwotę: 30.179,97 zł pin - z WFOŚiGW: 15.089,99 zł - z NFOŚiGW: 15.089,98 zł na pokrycie kosztów zadania: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław

2016-11-18 09:07:10

XXI sesja Rady Gminy Inowrocław


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm./ zwołuję XXI sesję Rady Gminy Inowrocław na 25 listopada 2016 r. o godz. 9:00. Obrady sesji odbędą się w świetlicy wiejskiej w Jacewie nr 61.

2016-11-10 15:28:58

Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych „Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław"


Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/2015/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013r. Wójt Gminy Inowrocław zarządzeniem Nr 204/2016 z dnia 4 sierpnia 2016r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław, a obwieszczeniem z dnia 1 września 2016r. udostępnił ocenę oddziaływania na środowisko do Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław. Wójt Gminy Inowrocław zapewnił możliwość udziału społeczeństwa konsultacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław oraz w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy Inowrocław podał do publicznej wiadomości informację o opracowaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się ich treścią i składania uwag i wniosków. We wskazanym terminie nie wpłynęły uwagi do przedmiotowych dokumentów.

2016-10-12 12:32:29

XX sesja Rady Gminy Inowrocław


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ zwołuję XX sesję Rady Gminy Inowrocław na 19 października 2016 r. o godz. 12:00. Obrady sesji odbędą się w świetlicy wiejskiej w Jacewie.

2016-09-29 14:44:02

Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław


Gmina Inowrocław informuje, iż przedsięwzięcie pn.:” Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław” ostało zrealizowane dzięki dotacji z dnia 1 marca 2016 r., znak:DU.4307.120.15, L.dz.1146/16 przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

2016-09-14 09:34:59

Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2016-2022


Zgodnie z Obwieszczeniem Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 września 2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2016-2022" prognoza ta wraz z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław informujemy że: dokument ten zostaje wyłożony w dniach od 14.09.2016 r. do dnia 04.10.2016 r. do publicznego wglądu w pokoju nr 6 (parter) Urzędu Gminy Inowrocław , ul. Królowej Jadwigi 43 , 88-100 Inowrocław, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl/ w dziale ogłoszenia/aktualności. Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu. Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław lub drogą poczty elektronicznej na adres konsultacje@gminainowroclaw.eu, do dnia 04.10.2016 r.

2016-09-06 12:09:21

XIX sesja Rady Gminy Inowrocław


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ zwołuję XIX sesję Rady Gminy Inowrocław na 14 września 2016 r. o godz. 12:00. Obrady sesji odbędą się w świetlicy wiejskiej w Jacewie.

2016-09-01 15:26:32

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2016-2022".

2016-08-03 13:35:04

Ogłoszenia


Rurociąg wody i solanki dla budowy kopalni na wysadzie solnym „Lubień" w pytaniach i odpowiedziach.

2016-06-13 13:14:53

XVIII sesja Rady Gminy Inowrocław


XVIII sesja Rady Gminy Inowrocław - 22 czerwca 2016 r. Obrady sesji odbędą się w „Domu Kultury i Rekreacji" w Łojewie 34 A. Uprzejmie informuję, że przed rozpoczęciem sesji o godzinie 11:00 nastąpi uroczyste uhonorowanie wyróżniających się uczniów szkól gminy Inowrocław.

2016-05-17 13:40:16

XVII sesja Rady Gminy Inowrocław


XVII sesja Rady Gminy Inowrocław 25 maja 2016 r. o godz. 12:00. Obrady sesji odbędą się w budynku świetlicy wiejskiej w Jacewie nr 61

2016-04-27 11:29:52

XVI sesja Rady Gminy Inowrocław


6 maja 2016 r. o godz. 9:00. Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 w sali narad.

2016-03-22 15:17:36

OGŁOSZENIE


AUTOBUSY KOMUNIKACJI GMINNEJ W DNIACH 24, 25 i 29 MARCA 2016 r. BĘDĄ KURSOWAĆ WEDŁUG ROZKŁADU JAZDY OBOWIĄZUJĄCEGO W DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ. W DNIU 28 MARCA BĘDĄ KURSOWAĆ JAK W NIEDZIELE I ŚWIĘTA.

2016-03-22 12:40:58

XV sesja Rady Gminy Inowrocław


XV sesja Rady Gminy Inowrocław 31 marca 2016 r. o godz. 9:00. Obrady sesji odbędą się w budynku świetlicy wiejskiej w Jacewie nr 61

2016-03-16 09:37:05

INFORMACJA


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że do realizacji programu „Rodzina 500 plus” na terenie Gminy Inowrocław wyznaczony został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 43.

2016-02-26 09:55:05

Rolnicy z terenu gminy Inowrocław


W związku z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego znak: WSRRW.III.7160.1.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie strat w uprawach ozimych wywołanych mrozem zwracamy się do poszkodowanych tą sytuacją o składanie informacji w Urzędzie Gminy Inowrocław. Posłużą one dokonaniu wstępnej analizy i rozeznaniu rozmiarów poniesionych strat w uprawach rolnych, a następnie skierowaniu do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wniosku o powołanie Komisji do określenia strat powstałych z tytułu ujemnych skutków przezimowania upraw. Informacje należy składać do 11 marca 2016 r. osobiście w tut. Urzędzie, bądź za pośrednictwem e-maila: sekretariat@gminainowrocIaw.eu

2016-02-10 08:48:32

XIV sesja Rady Gminy Inowrocław


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami/ zwołuję XIV sesję Rady Gminy Inowrocław na 18 lutego 2016 r. o godz. 9:00. Obrady sesji odbędą się w budynku świetlicy wiejskiej w Jacewie nr 61,

2015-12-11 13:00:48

XIII sesja Rady Gminy Inowrocław


odbędzie się 21 grudnia 2015 r. o godz. 9:00. Obrady sesji odbędą się w budynku świetlicy wiejskiej w Jacewie nr 61.

2015-11-16 15:31:35

XII sesja Rady Gminy Inowrocław


odbędzie się 27 listopada 2015 r. o godz. 9:00. Obrady sesji odbędą się w budynku świetlicy wiejskiej w Jacewie nr 61.

2015-10-07 13:27:55

XI sesję Rady Gminy


XI sesję Rady Gminy Inowrocław na 16 października 2015 r. o godz. 9:00, Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43, w sali narad.

2015-10-05 13:30:41

INFORMACJA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW


Wójt Gminy Inowrocław uprzejmie informuje, że spisy wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. zostały sporządzone i są udostępnione do wglądu w dniach od 5.10.2015 r. do 19.10.2015 r. w Urzędzie Gminy Inowrocław pok. Nr 1 /parter/ w godzinach od 7:30- 15:30.

2015-09-18 08:06:31

Zaproszenie


Na Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej, które odbędzie się: dnia 21.09.2015 o godz.10:O0" w Inowrocławiu przy ul. Jacewskiej 164. Tematem Spotkania będzie sytuacja w rolnictwie spowodowana wystąpieniem suszy. Prosimy o przedstawienie bieżącej sytuacji - Dyrektora Urzędu Wojewódzkiego Andrzeja Baranowskiego. - sprawozdanie z działalności KPIR -dyskusja

2015-09-10 12:05:24

Bezpłatne szczepienia


2015-09-02 10:48:51

KOMUNIKAT


W związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2015 r. znak: F.we.07-367/2015 oraz wyznaczonym na dzień 30 września 2015 r. ostatecznym terminem składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków producentów rolnych o pomoc w związku ze szkodami spowodowanymi przez suszę i niekorzystne zjawiska atmosferyczne uprzejmie informuję, iż wnioski o oszacowanie strat w uprawach można składać wyłącznie do dnia 3 września 2015 r. do godz. 8.00.

2015-08-31 14:57:15

Urząd Stanu Cywilnego Inowrocław informuje,


że od dnia 1 września 2015r. odpisy z aktów stanu cywilnego będą wydawane w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, w związku z koniecznością przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego (podstawa prawna art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 ze zm.)

2015-06-12 10:38:37

Ankieta


Ankieta ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na obszarze naszej gminy. Wyniki ankiet posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Inowrocław na lata 2016-2022.

2015-06-01 11:22:11

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław uprzejmie informuje, że dzień 5 czerwca 2015r. jest dniem wolnym od pracy. W związku z tym Urząd Gminy jest nieczynny. Dyżur pełni Urząd Stanu Cywilnego w sprawach zgonu na terenie gminy Inowrocław - nr tel. 607624570.

2015-05-22 13:16:49

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Koparko-ładowarka ciągnikowa Ostrówek KT-0162 , nr rej. BDH 4351

2015-03-26 09:30:21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


PRZEDMIOT SPRZEDAŻY : „Sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75, wagi samochodowej DFT-A2L do ważenia statycznego oraz kompaktora Ł220C do ugniatania odpadów komunalnych.”

2015-03-20 09:32:32

VI SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW


VI sesję Rady Gminy Inowrocław 27 marca 2015 r. o godz. 9:00. Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 w sali narad.

2015-03-20 09:30:37

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - ankieta


UWAGA! Ankietę - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - można wypełnić u Sołtysów lub w Urzędzie Gminy Inowrocław, pokój 6 parter, pokój 19 i 24 II piętro.

2015-02-25 13:36:39

V SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW


V sesję Rady Gminy Inowrocław 26 lutego 2015 r. o godz. 8:30. Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 w sali narad.

2015-02-13 15:31:23

O G Ł O S Z E N I E


2015-02-13 15:29:05

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych G-1. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz 267 z późn. zm.),

2015-01-30 14:08:45

IV SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW


IV sesję Rady Gminy Inowrocław 11 lutego 2015 r. o godz. 9:00. Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 w sali narad.

2015-01-09 12:25:28

OGŁOSZENIE


Harmonogram Zebrań Wiejskich - wybory sołtysów i rad sołeckich

2015-01-05 12:31:54

OGŁOSZENIE


W związku z Zarządzeniem nr 7/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zawiadamiam, że dnia 12 stycznia 2015 r. o godz. 19:00 odbędzie się zebranie wiejskie w świetlicy wiejskiej w Jacewie nr 61. W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców wybory odbędą się w drugim terminie w tym samym dniu po upływie 30 minut.

2014-12-22 15:27:15

Ogłoszenie


AUTOBUSY KOMUNIKACJI GMINNEJ W DNIACH 24 i 31 GRUDNIA 2014 KURSUJĄ WEDŁUG ROZKŁADU JAZDY OBOWIĄZUJĄCEGO W DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ, TYLKO DO GODŹ. 16.00 W DNIACH 29 i 30 GRUDNIA 2014 ORAZ 2 i 5 STYCZNIA 2015 KURSUJĄ WEDŁUG ROZKŁADU JAZDY OBOWIĄZUJĄCEGO W DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ W DNIACH 25, 26, 28 GRUDNIA 2014 ORAZ 1, 4 i 6 STYCZNIA 2015 KURSUJĄ JAK W NIEDZIELE I ŚWIĘTA ,

2014-12-15 14:46:44

Decyzja 88/2014


Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 33/4, 33/5, 33/6, 337/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/11, 33/12, 337/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/17, 337/18, 33/19, 33/20, 53, 57/1, 57/7, 57/6, 57/8, 67 - obręb Gnojno, 3, 5 - obręb Inowrocław, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 6 - obręb Kłopot.

2014-12-12 12:16:42

III SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW


22 grudnia 2014 r. o godz. 10:00. Obrady sesji odbędą, się w budynku świetlicy wiejskiej w Jacewie nr 61.

2014-12-08 15:27:52

Ogłoszenie


Realizując program Zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Inowrocław w sezonie 2014/2015 informuję, iż bezpośredni nadzór nad realizacją programu oraz koordynowanie wykonywanych usług odśnieżania sprawowane są przez pracowników Urzędu Gminy w Inowrocławiu. Poniżej przedstawiamy podział gminy na rejony wraz z telefonem kontaktowym do osoby odpowiedzialnej za dany rejon odśnieżania.

2014-12-02 15:18:15

OBWIESZCZENIE


zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 10 listopada 2014 r.. znak: DQII-l-pd/B0ll-4pd-772-G2-1766/13/14, uchylającą, w części i orzekająca_w tym zakresie co do istoty sprawy, uchylająca,, w części i umarzającą postępowanie organu I instancji w tym zakresie, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 1/ZRID/2013 z dnia 18 stycznia 2013 rM znak: WI.II.ZRID.7820.3.2012.ZD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25".

2014-11-28 15:20:10

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU USUWANIA ODPADÓW AZBESTOWYCH NA TERENIE GMINY INOWROCŁAW


Gmina Inowrocław informuje, że przyjmuje wnioski na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych ze środków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rok 2015. Zadanie obejmuje następujące koszty kwalifikowane: demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych. Z dofinansowania będą mogły skorzystać tylko te jednostki, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji odpadów azbestowych. Termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2014 r. Wniosek wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.bip.inowloclaw.ug.gov.pl lub w tut. Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 6, parter oraz na pok. 24, II. p. Informacje na powyższy temat są udzielane pod numerem 52-35-55-818.

2014-11-28 15:04:03

II SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW


2 grudnia 2014 r. o godz. 13:00. Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 w sali narad.

2014-11-27 21:03:17

POSTANOWIENIE NR 430/14 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY z dnia 24 listopada 2014 r


w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Inowrocław oraz sesji w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Inowrocław, wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

2014-11-27 12:09:03

ZAWIADOMIENIE


W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 33/4, 33/5, 33/6, 337/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/11, 33/12, 337/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/17, 337/18, 33/19, 33/20, 53, 57/1, 57/7, 57/6, 57/8, 67 - obręb Gnojno, 3, 5 - obręb Inowrocław, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 6 - obręb Kłopot", złożonym przez inwestora, Gminę Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław reprezentowaną przez Wójta Gminy Inowrocław - Pana Tadeusza Kacprzaka, w myśl art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 j.t.) informuję, że zakończono zbieranie materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ulicy Mątewskiej 17, pokój 104 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można wypowiedzieć się na piśmie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna, rozstrzygająca przedmiotową sprawę.

2014-11-07 15:10:47

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), w związku z art. 3 ust. 20, art. 5a i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) zawiadamia się, że zostało wszczęte na wniosek inwestora, Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław reprezentowanej przez Wójta Gminy Inowrocław - Pana Tadeusza Kacprzaka, postępowanie w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 33/4, 33/5, 33/6, 337/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/11, 33/12, 337/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/17, 337/18, 33/19, 33/20, 53, 57/1, 57/7, 57/6, 57/8, 67 - obręb Gnojno, 3, 5 - obręb Inowrocław, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 6 - obręb Kłopot".

2014-11-06 08:40:38

INFORMACJA


Urząd Gminy Inowrocław w dniu 10 listopada br. jest zamknięty. W związku z powyższym został przesunięty termin udostępnienia do wglądu spisu wyborców do dnia 12 listopada 2014r.

2014-10-31 13:16:53

XXXIX SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW


7 listopada 2014 r. o godz. 10:00. Obrady sesji odbędą się w budynku komunalnym pn. "Dom Kultury i Rekreacji w Łojewie", Łojewo 34 A.

2014-10-09 14:15:50

Zarządzenie 413/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 października 2014


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia statutów sołectw Czyste, Gnojno, Góra, Kłopot, Komaszyce, Latkowo, Łąkocin, Piotrkowice, Pławin, Radłówek, Sikorowo, Trzaski.

2014-09-05 15:25:36

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


..Sprzedaż pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komun. Star 1142. SK-1, BDW 5051"

2014-09-05 15:16:41

XXXVIII SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW


15 września 2014 r. o godz. 9:00. Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 w sali narad.

2014-04-30 14:33:02

XXXV SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW


XXXV SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW 12 maja 2014 r. o godz. 9.00. Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43, w sali narad.

2014-02-25 13:55:47

INFORMACJA


Wójt Gminy Inowrocław informuje właścicieli nieruchomości przeznaczonych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2013 r. znak: WI.II.ZRID.7820.3.2012.ZD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa Obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25” na zajęcie czasowe w celu wykonania robót budowlanych, iż spotkania z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy odbywać się będą według następującego harmonogramu:

2013-09-06 13:15:23

Ogłoszenie Szkolenie


Szkolenia dotyczące Obszarów Szczególnie Narażonych

2013-08-13 11:00:33

Ogłoszenie Wójta Gminy Inowrocław


Ogłoszenie Wójta Gminy Inowrocław o wyłożeniu do publicznego wglądu: "STRATEGII ROZWOJU GMINY INOWROCŁAW NA LATA 2013-2020" oraz PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA "STRATEGII ROZWOJU GMINY INOWROCŁAW NA LATA 2013-2020"

2013-07-08 12:32:35

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustny nieograniczonym na sprzedaż niezbudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Łojewo

2013-07-08 10:33:27

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę


dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami domowymi w m. Komaszyce –Trzaski.

2012-12-27 12:38:44

Uchwała Nr XXIII/184/2012


w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody głosowania

2012-10-24 07:43:22

UchwałaNR XXI/153/2012


w sprawie podziału gminy Inowrocław na okręgi wyborcze

2012-07-10 14:36:21

Wyprawka Szkolna w 2012r.


W roku 2012 programem dofinansowania zakupu podręczników będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum. Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. W tym roku zmianie ulegają kryteria dostępu do pomocy. Przede wszystkim zwiększony jest próg dochodów na członka rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania z Programu. Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej). Ze względu na niewielkie wykorzystywanie w ubiegłych latach możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu podręczników przez rodziców, których dochody przekraczały próg dochodowy zapisany w programie „Wyprawka szkolna” w tym roku zmniejszono udział środków przeznaczonych dla tej grupy rodziców z 10% do 5% środków Programu. Jednocześnie w przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego poziomu dochodu w rodzinie.

box
dol foot
bip bip